25 iunie 2024
Chisinau
Congres

Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Petru CHIRIAC, vicepreşedinte al CNSM:

„Să nu uităm de preceptul biblic: bateți și vi se va deschide!”

În perioada dintre cele două congrese (2017-2022) au avut loc mai multe eve­nimente la nivel naţional şi internaţio­nal, evenimente care au marcat activitatea Confederaţiei. CNSM şi-a adus contribuţia la elaborarea şi modificarea mai multor acte le­gislative şi normative, specialiştii noştri stu­diind, modificând şi avizând anual circa 550 de proiecte de documente. Pregătindu-ne de Congres, Confederaţia, centrele sindicale naţional–ramurale (CSNR) sunt în procesul de elaborare a unor noi programe de activi­tate, care vor include noi forme şi metode de lucru, în funcţie de realităţile economice şi sociale din ţară. Evident, aceste programe îşi vor avea reflectarea în documentele care vor fi discutate şi adoptate de Congres, în primul rând Strategia CNSM pentru anii 2022-2027, Rezoluţiile Congresului, care vor fi imple­mentate în anii ce vor urma, scopul principal fiind ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii, al membrilor de sindicat. Avem un Plan de activitate vizând pregătirea şi des­făşurarea Congresului IV al CNSM, aprobat la 06.09 2021.

Se lucrează la elaborarea tezelor raportu­lui de dare de seamă pentru congres, care reflectă activitatea organelor de conducere ale CNSM în anii 2017-2022. Se discută pe larg compartimentele de bază ale strategi­ei, dar majoritatea covârșitoare a acestora deja au fost elaborate, discutate. Acestea ţin de domeniul protecţiei sociale, remunerării muncii, educaţiei şi formării sindicale conti­nue, asigurării egalităţii de gen în sindicate, strategii pentru tineret. De asemenea, se lu­crează la modificarea unor articole din Sta­tutul actual al CNSM, pornind de la condiţiile actuale, mai cu seamă ce ţin de pandemia de Covid-19. Aşadar, aşteptările sunt mari şi ne punem speranţe că delegaţii la Congres vor fi pătrunşi de răspundere şi se  vor pronunța constructiv despre cum văd ei viitorul mişcă­rii sindicale din R. Moldova.

Trebuie să fim o mişcare sindicală integră şi puternică, dar aceasta depinde foarte mult de posibilităţile CSNR. Să nu mai existe sin­dicate de alternativă din acelaşi domeniu. Au trecut deja aproape 15 ani de la fuzionarea celor două confederaţii, iar șase sindicate de ramură nu se încumetă să fuzioneze. Se cunoaşte foarte bine că dacă sindicatul este mic după numărul de membri de sindicat şi sărac financiar, membrul de sindicat nu poa­te să fie protejat din plin. În ultimii ani de pandemie, unele CNSR prea puţin au între­prins pentru apărarea drepturilor profesio­nale şi spirituale ale membrilor de sindicat. De aceea, trebuie să micşorăm povara pro­blemelor apărute în teritoriu prin implicarea activă a organelor sindicale de ramură. Do­rim să se activizeze lucrul ce ţine de recruta­rea noilor membri de sindicat, crearea noilor organizaţii sindicale, motivarea membrilor de sindicat prin elaborarea de noi forme şi metode de susţinere, de apărare a acestora. Un loc aparte în acest context ne revine în organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu tineretul. Acesta este dornic să participe la viaţa sindicală, însă, spre regret, de multe ori tinerilor nu li se dă această posibilitate din diferite motive şi ei rămân în afara ocupaţii­lor. Trebuie de schimbat atitudinea şi faţă de reprezentanţii CNSM în teritoriu. Şi femeile, şi tineretul trebuie incluşi în organele de lu­cru la toate nivelurile CNSR şi ale CNSM. Un rol deosebit de important revine pregătirii cadrelor, activului sindical prin intermediul Institutului Muncii al Sindicatelor. În acest context este binevenit faptul că CNSM conti­nuă cooperarea cu structurile internaţionale, cu partenerii de dezvoltare şi cu organizaţiile neguvernamentale cu scopul implementării proiectelor comune în domeniul educaţional pentru toate categoriile de sindicalişti.

Relaţiile sindicatelor cu guvernarea trebu­ie să fie constructive şi paşnice, folosindu-se negocierile în cadrul parteneriatului social Guvern-Patronate-Sindicate. Ce e drept, me­canismul acestui parteneriat în ultimii doi ani s-a cam dereglat. În prezent, Comisia naţio­nală pentru consultări şi negocieri colective şi-a reluat activitatea, punem mari speranţe că se va normaliza situaţia la acest capitol. La finele anului 2021 a avut loc o şedinţă, la care s-au pus în discuţie câteva chestiuni: Cu pri­vire la impactul pandemiei de Covid-19 asu­pra pieţei muncii din Moldova, fenomenul economiei şi ocupării informale în contextul pandemiei Covid-19, cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real şi salariul minim pe economie ş. a.

Sunt mari rezerve în ceea ce privește ac­tivitatea comisiei respective. Noi am cerut şi vom continua să insistăm ca acest organ su­prem al parteneriatului social să-şi modifice funcţiile, or până acum Comisia rămâne a fi o structură formală, neviabilă, deciziile ei ne­având efecte juridice obligatorii pentru toţi partenerii sociali. După mine, această struc­tură este folosită ca un fel de decor social. Noi considerăm că formele şi metodele de dialog social astăzi sunt depăşite de timp, rigorile economice de piaţă cerându-ne să ne schimbăm radical atitudinea faţă de acest mecanism de soluţionare a problemelor din domeniul relaţiilor de muncă.

Lasă foarte mult de dorit activitatea co­misiilor pentru negocieri colective la nivel de branşe şi de teritorii. Prin intermediul dialo­gului social pot fi scoase la iveală multiple­le probleme cu care se confruntă angajaţii, membrii de sindicat, ca acestea să fie puse în discuţie şi soluţionate de către organe­le administraţiei publice centrale şi locale. Să nu uităm de preceptul biblic: bateți și vi se va deschide! Acesta se referă și la uşile demnitarilor de stat, îndrituiți, împuterniciți să rezolve problemele tuturor cetățenilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand