22 iunie 2024
Chisinau
Congres

Congresul IV al CNSM, evenimentul anului

Loading
Congres Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Congresul IV al CNSM, evenimentul anului
Vocea poporului

Cel mai important eveniment din anul acesta va fi, fără îndoială, Congresul IV al CNSM, care urmează să aibă loc în iunie 2022. La acest for se vor da aprecieri evoluției mișcării sindicale, vor fi adoptate documente de bază privind strategia pentru următorii ani, vor fi discutate probleme actuale, stringente.

Am adresat liderilor sindicali ai federațiilor, precum și reprezentanților CNSM din teritoriu, următoarele întrebări:

Ce așteptări aveți de la Congresul IV al CNSM?

Ce schimbări ați dori să se producă în viața sindicală și în promovarea drepturilor salariaților, în lupta pentru aceste drepturi?

Cum credeți că ar trebui să fie relațiile sindicatelor cu guvernarea și pentru ce forme de cooperare pledați?

Vera PLATON, reprezentant al CNSM în raionul Rezina: 

„Avem aceleaşi scopuri: îmbunătăţirea nivelului de trai al angajaților”

Aşteptări avem multe. Ca re­prezentant al CNSM în ra­ionul Rezina, doresc ca la Congre­sul IV al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova să fie aleşi în organele de conducere ale CNSM personalităţi, cu care noi, reprezentanţii, să putem con­lucra. În ultimul timp, în teritoriu s-au adunat multe probleme care trebuie soluţionate, cum ar fi ne­gocierea Convenţiei colective la nivel raional, activizarea comisiei de dialog social, care, cu părere de rău, pe parcursul ultimei peri­oade, timp îndelungat, nu a acti­vat, rămânând nesoluţionate un şir de probleme cu care se confruntă membrii de sindicat.

Am dori ca sindicatele să-şi menţină poziţiile în dezacord cu amendamentele promovate de ultimele guvernări, prin care se încearcă diminuarea drepturi­lor sindicaliștilor. Liderii sindicali trebuie să fie protejaţi prin lege, dacă dorim să avem sindicate pu­ternice, să-i motivăm prin lege, să găsim noi forme de consolidare a mişcării sindicale, să fie implemen­tat un mecanism de monitorizare a respectării drepturilor de muncă ale membrilor de sindicat

Ar fi nevoie de revitalizarea di­alogului social la toate nivelurile. Este un imperativ al timpului: dia­logul social şi parteneriatul social trebuie să constituie un obiectiv care urmează să fie realizat cu forțe comune. Relaţiile dintre sin­dicate şi guvernare trebuie să fie constructive, dialogul social să fie organizat cu regularitate, pentru a se lua decizii importante pentru salariaţi, întrucât avem aceleaşi scopuri: îmbunătăţirea nivelului de trai al salariaţilor, membri de sindicat. De aici rezidă și pârghii­le, mijloacele de realizare a obiec-tivelor.

 

Valeria TRICOLICI, preşedintele Federaţiei „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”:

„Promovarea imaginii salariaţilor, o dovadă a activității sindicale”

În condiţiile crizei cauzate de pandemie, atunci când se con­stată migrarea capitalului, inclusiv a celui uman, atunci când perso­nalul angajat, membrii de sindicat sunt strâns legaţi de soarta între­prinderii în care îşi prestează mun­ca, activitatea sindicală la toate ni­velurile trebuie să fie transparentă, bazată pe dovezi.

Avem îngrijorări în ceea ce priveşte condiţiile de muncă ale membrilor de sindicat din cauza prevalenţei muncii grele, a stre­sului ridicat, a intensităţii muncii în cazul implementării noilor teh­nologii şi digitalizării etc. Aceste evoluţii influenţează direct situaţia lucrătorilor, membri de sindicat. De aici se și conturează aşteptările şi schimbările care am dori să se producă în viaţa sindicală.

În primul rând, ca sa fie elimi­nate toate dilemele. Trebuie sa fie respectate principiile fundamenta­le pe care le apară si le promovea­ză sindicatele – democraţia, liber­tatea, solidaritatea, transparenţa, egalitatea în drepturi şi în şanse.

În perioada de criză prin care trecem, se constată că negocierile au devenit mai dificile, că sindi­catele la orice nivel obţin cu greu onorarea revendicărilor, fapt care se răsfrânge asupra încrederii pe care o au membrii de sindicat în organele elective. De aceea, toa­te acţiunile sindicatelor trebuie să țintească apărarea drepturilor eco­nomice şi sociale, creşterea calităţii vieţii membrilor de sindicat.

Înainte de toate, este vorba de sprijinirea proiectelor de dezvolta­re a educaţiei sindicale. Cercetările desfăşurate în beneficiul membri­lor de sindicat urmează şi pe viitor să constituie o prioritate în activi­tatea sindicală. Să fie utilizate pe larg analizele studiilor şi cercetări­lor, fiind oferite informaţii relevan­te pe toate canalele de comunicare disponibile.

O dovadă a activităţii sindicale la nivel naţional care trebuie dez­voltată este apărarea şi promova­rea imaginii publice a salariaţilor din toate ramurile economiei na­ţionale. De asemenea, ar fi bine­venită consultarea publică a sala­riaţilor, membri de sindicat, pentru deciziile majore la nivel naţional.

La nivel naţional, ne dorim să fie asigurată o libertate de organizare sindicală fără intimidări. Să avem o conlucrare constructivă, în condiţii de egalitate cu partenerii sociali, pentru promovarea iniţiativelor: orice act legislativ sau normativ să apere drepturile şi interesele legi­time ale salariaţilor în parte şi ale colectivelor de muncă.

Să monitorizăm respectarea Convenţiilor Organizaţiei Inter­naţionale a Muncii ratificate de Parlamentul Republicii Moldova, a Convenţiilor colective la nivel naţi­onal, precum şi respectivele acţiuni specifice pentru încurajarea muncii legale şi a creşterii veniturilor sala­riale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand