25 iunie 2024
Chisinau
Social

CNSM, prima instituție vizitată de Marcel Spătari, ministru al Muncii și Protecției Sociale

Loading
Social CNSM, prima instituție vizitată de Marcel Spătari, ministru al Muncii și Protecției Sociale
CNSM, prima instituție vizitată de Marcel Spătari, ministru al Muncii și Protecției Sociale
Vocea poporului

La scurt timp după învestirea sa în funcție, noul ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spă­tari, a participat, pe 10 august curent, la o întrevedere cu condu­cerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), cu lideri ai centrelor sindicale național–ramurale și cu șefi de departamente din cadrul CNSM.

Discuțiile s-au axat pe „Munca decentă”, ca un obiectiv strategic al partenerilor sociali. De ase­menea, s-a pus accent pe actua­la situație de pe piața  muncii și  provocările salariaților pe timp de criză pandemică și economică, pe relațiile de muncă, economia subterană, stimularea creșterii salariului minim pe economie în sectorul public și privat, rolul sin­dicatelor în cadrul comisiei tri­partite, negocierile colective la nivel de ramură, sistemul integrat al inspecției muncii, securitatea socială, parteneriatul social, stra­tegia de comunicare și cadrul de cooperare inter-instituțional, mo­dificări la Codul muncii etc.

În prima sa vizită în calitate de ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari a pre­zentat prioritățile Guvernului pe domeniul muncii și protecției sociale și a expus propunerile pentru îmbunătățirea politicilor și a legislației în domeniu. Prin­tre acestea se numără majorarea pensiilor, îmbunătățirea mecanis­mului de creștere a salariului mi­nim pe economie atât în sectorul public, cât și în cel privat, com­baterea fenomenului de evaziu­ne fiscală la achitarea salariilor, creșterea productivității muncii, atragerea investitorilor pentru a crea noi locuri de muncă, stabili­rea unor instrumente de protejare a drepturilor salariaților, digitali­zarea serviciilor sociale acordate populației.

De asemenea, ministrul Muncii a sublini­at că va acorda o atenție sporită domeniu­lui muncii și protecției sociale și consideră importantă necesitatea informării corecte și depline a salariaților referitor la dreptu­rile lor pentru a-și putea apăra interesele profesionale. Totodată, prin negocieri co­lective, acestea să fie promovate consec­vent, iar salariații să fie implicați inclusiv la luarea deciziilor în organizațiile în care ac­tivează și să le fie respectate condițiile de muncă, dreptul la informare și consultare, precum și echitatea socială.

 

Un dialog social consolidat și deblocarea negocierilor colective

 

Oleg Budza, președintele CNSM, a sa­lutat faptul că noul ministru a ales ca pri­ma sa vizită să fie la sindicate, având un domeniu comun de activitate. În discursul său, liderul sindical a pus accent pe câ­teva direcții privind crearea de noi locuri de muncă cu un salariu decent și pentru a-i motiva pe lucrători să rămână acasă și să contribuie la creșterea economiei țării, salarizarea muncii, pe îmbunătățirea dia­logului social la nivel tripartit, combaterea economiei informale, asigurarea garanțiilor salariaților prin negocieri colective eficien­te, modificări la Codul muncii și instanțele specializate pe litigiile individuale și colec­tive de muncă, respectarea standardelor internaționale ale muncii.

Președintele CNSM a menționat că în cadrul întreprinderilor unde există organizații sindicale nu există salarii în plic, venituri ascunse. Angajații primesc sala­riul în card, sunt achitate impozitele, iar la vârsta de pensionare aceștia, contribuind corect la bugetul social pe parcursul vieții, se bucură de o pensie ce le permite să tră­iască decent.

Sindicaliștii au apreciat faptul că Mar­cel Spătari este aproape de interesele salariaților și cunoaște în detaliu parti-cularitățile activității acestui sector: pro­blemele angajaților, drepturile acestora, cadrul legal și lacunele lui etc. Sindicatele au pledat pentru crearea unui sistem uni­ficat de înregistrare a relațiilor de muncă prin crearea unui registru de evidență a salariaților. În discuții, s-a pus accent pe necesitatea creării acestuia cât mai urgent, constituind una dintre prerogativele noului ministru de la învestirea sa în funcție.

 

Sindicatele insistă pe asigurarea garanțiilor salariaților prin dialog social și negocieri colective eficiente

 

În ultimii ani, acesta a activat în ca­litate de director general al companiei de consultanță în domeniul protecției salariaților Syndex România. A participat activ la efectuarea cercetărilor în Repu­blica Moldova, România și Uniunea Eu­ropeană pe marginea situației salariaților și cunoaște îndeaproape piața muncii, relațiile companie-angajat, dialogul social, dreptul muncii etc.

„Știu foarte bine ce înseamnă muncă sindicală și sper ca parteneriatul social să funcționeze”, a adăugat noul ministru al Muncii și Protecției Sociale.

În cadrul dialogului, conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale își propun, pentru ur­mătoarea perioadă, să consolideze dia­logul social și să deblocheze negocierile colective, să dezvolte un cadru de coope­rare proactiv în vederea protecției spori­te a salariaților, îmbunătățirii politicilor și legislației în domeniul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand