4 iunie 2023
Chisinau
Oficial

Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, o lansare de bun augur

Loading
Oficial Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, o lansare de bun augur
Campania „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, o lansare de bun augur
Vocea poporului

În istoria oricărui organism social ac­tiv (iar sindicatele nu fac excepție în acest sens) există anumite momente de cotitură, de maturizare, dacă vreți, care determină direcția ulterioară de dezvoltare, punctele de reper. Evenimentul desfășurat marți, 28 martie, în Sala Polivalentă a Institutu­lui Muncii, în cadrul căruia a fost lansată Campania „Organi-zația primară – energia mișcării sindicale”, poate fi considerat unul dintre cele mai importante din acest an.

La evenimentul de lansare au partici­pat conducerea CNSM, lideri ai centrelor sindicale național–ramurale, președinți ai organizațiilor sindicale primare din teri­toriu, activiști sindicali, parteneri sociali. Printre invitații de onoare au fost Corina Ajder, secretar de stat la Ministerul Mun­cii și Protecției Sociale, Leonid Cerescu, președinte al Confederației Naționale a Patronatului, și Ala Lipciu, coordonator național al OIM.

 

Implicarea activă a tuturor va cimenta dialogul social la nivel de unitate

 

În discursul său inaugural, Igor Zubcu, președintele CNSM, a relevat, între altele, că prioritățile strategice ale mișcării sindi-cale pentru anii 2022-2027, inclusiv fortifi­carea organizațiilor sindicale primare, care reprezintă temelia mișcării sindicale, au fost stabilite încă la Congresul IV al Confedera-ției, de la 3 iunie 2022.

El a făcut o scurtă ochire retrospectivă asupra mișcării sindicale, pomenind Con­gresul XI al sindicatelor din Republica Mol­dova din 27-28 septembrie1990, care a de­venit un eveniment important, proclamând constituirea Federației Sindicatelor Inde­pendente din Moldova.

„În acea zi a fost deschisă o nouă eta­pă istorică de dezvoltare a sindicatelor din Moldova. O altă dată semnificativă constitu­ie ziua de 7 iunie 2007, când două sindicate și-au întins mâna și au creat Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova. Astfel, la inițiativa liderilor de sindicat din teritoriu, prin Hotărârea Comitetului Confederal nr. 3 din 27 martie 2008, 7 iunie a devenit Ziua Sindicalistului, pe care o sărbătorim anual. La aceste două date importante, care au marcat sindicatele din țara noastră, astăzi se aliniază încă una – data de 28 martie 2023, ziua lansării campaniei naționale dedicată organizației sindicale primare. Ea va deve­ni o dată istorică pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova. Noi am mers spre această zi, ferm convinși că Ziua Organizației Sindicale Primare va veni!”

Igor Zubcu a subliniat că, practic, de la Congresul IV al CNSM, la care a fost accen­tuată necesitatea de a fortifica organizația primară și a întări legătura ei cu centrul, și până în prezent, toate evenimentele or­ganizate de Confederație au evidențiat importanța organizației sindicale primare, a membrilor ei care produc valori în toa­te domeniile economiei naționale și acor­dă servicii de calitate pentru țară, pentru cetățenii ei, aducând o contribuție enormă în procesul de integrare europeană a țării. „Este misiunea noastră nobilă și obligația de a îndrepta atenția către această structură sindicală pe care noi cu mândrie o numim „energia mișcării sindicale”.

Președintele CNSM a făcut o scurtă tre­cere în revistă a realizărilor înregistrate în ceea ce privește promovarea drepturilor și protecția membrilor de sindicat, susținerea refugiaților din Ucraina, în relațiile cu sin­dicatele frățești și cu organismele sindicale internaționale, precum și cu OIM.

Totodată, el a desfășurat succint agenda curentă și unele obiective pe viitor.

„Confederația a început anul cu o agen­da destul de bogată și ambițioasă, îndrep­tată spre realizarea Strategiei adoptată de Congresul IV al CNSM. Scopul este de a atinge maximă eficiență și a aduce plus­valoare instituției sindicale. Cuvântul cheie pronunțat la toate evenimentele organizate de federațiile sindicale, Confederație, alte structuri este „Organizația sindicală prima­ră”, a menționat Igor Zubcu.

 

„Este misiunea noastră nobilă și obligația de a îndrepta atenția către această structură sindicală pe care noi cu mân­drie o numim „energia mișcării sindicale”. Igor Zubcu

 

El a adăugat că este important ca lide­rii organizațiilor sindicale primare să pose­de cunoștințe în diverse domenii, pentru a face față provocărilor social-economice, schimbărilor de pe piața muncii, pentru a soluționa problemele cu care se confruntă salariații.

„Sunt convins că implicarea activă a tu­turor în promovarea și desfășurarea acestei campanii va cimenta dialogul social la nivel de unitate, ne va permite să abordăm și să soluționăm problemele membrilor de sindi­cat la locul de muncă, pe cale amiabilă și în mod operativ”, a mai relevat liderul CNSM.

Cu lansarea acestei campanii, crește oportunitatea de a îmbunătăți cooperarea între angajatori și salariați, se va accentua comunicarea și conlucrarea în beneficiul ambelor părți.

„Noi trebuie să dovedim prin fapte con­crete că într-adevăr organizația sindicală primară este forța ce mișcă familia sindicală. Mizăm pe implicarea tuturor președinților centrelor sindicale național–ramurale în această campanie importantă pentru întrea­ga mișcare sindicală. Eu fac apel către toți membrii de sindicat să se implice plenar! Este important ca, la sfârșitul acestei cam­panii, cu toții să vedem realizări și schimbări concrete, în beneficiul fiecărui membru de sindicat”, a conchis președintele CNSM.

În alocuțiunea sa, Corina Ajder a afirmat: „Pentru noi, sindicatele sunt un partener constructiv, avem multe exemple de coo­perare și dialog eficient. Fără respectarea drepturilor sociale, fără protecția angajaților la locul de muncă, nu vom putea intra în UE. Vreau să vă asigur că atât ministrul Buzu, cât și eu, colegii mei din minister, suntem dedicați aprofundării dialogului social. Ne dorim ca până în septembrie să avem ra­tificată și Convenția 190, un instrument important. Vrem să ne aliniem și la Pilonul european al drepturilor sociale. Iar pentru a implementa acest pilon trebuie să creștem capacitățile fiecărui partener social, pentru a putea contribui constructiv la politicile soci­ale ale țării. Iar pentru a realiza toate aceste planuri este nevoie de organizații sindicale puternice la nivel de unitate. Până la urmă, dvs. sunteți cei care duc aceste principii la angajat. Sunteți cei care transformă aceste principii în realitate și cei care îi ajută pe angajați să-și revendice drepturile în practi­că, nu doar în teorie. Împărtășim ideea de a impulsiona dialogul social la nivel de unita­te. De acolo începe forța mișcării sindicale și vrem să vă dezvoltați, să-i puteți susține pe toți angajații din Republica Moldova”.

Leonid Cerescu a relevat, în luarea sa de cuvânt, că se simte o revigorare a activității sindicale în ultimul timp. El a afirmat că un angajator inteligent se bucură când în co­lectiv există o organizație sindicală puterni­că, iar aceasta nu numai cere, dar vine în ajutor patronului în organizarea activității, în disciplina muncii, chiar în creșterea productivității muncii. Astfel, este o activi­tate benefică pentru ambele părți.

Ala Lipciu s-a adresat celor prezenți ca unor colegi, fiindcă, a spus dânsa, îi cunoaște de atâția ani, iar cu unii dintre ei comunică aproape zilnic, relațiile dintre sin­dicate și OIM, în persoana sa, fiind foarte bune. „CNSM are o inițiativă bună – pro­movează organizațiile sindicale primare, în lanțul mișcării sindicale acestea sunt cele mai importante și mai sănătoase. Iar liderii sindicali sunt cei mai aproape de oamenii muncii și pot să le reprezinte interesele, să le facă cunoscute, pot să ofere răspunsuri și soluții, de multe ori, împreună cu angajato­rul, la nivel de unitate. Mă bucur că apreciați suportul OIM în multe domenii, că sfaturile noastre sunt utile, inclusiv în contextul Pro­gramului de Țară pentru Muncă Decentă. Ne propunem să continuăm și să fortificăm parteneriatul cu organizațiile sindicale pri­mare, spre binele tuturor”.

Lilia Franț, vicepreședintă a CNSM, a prezentat „Ghidul liderului organizației sindicale primare”, care include informații cu privire la drepturile sindicale și dreptul muncii, parteneriatul social, protecția so­cial-economică, securitate și sănătate în muncă, management sindical. Ghidul repre­zintă un instrument practic, menit să contri­buie la fortificarea capacităților liderilor de organizații sindicale primare.

„Suntem convinși că Ghidul liderului organizației sindicale primare va fi un ajutor indispensabil în activitatea liderilor sindi­cali”, a menționat Lilia Franț.

În discursul său, Ghenadie Donos, pre-ședintele FSEȘ, a scos în evidență une­le aspecte ale mișcării sindicale, acțiunile desfășurate, precum și rolul organizației sindicale primare: „Sindicatul, ca cea mai eficientă formă de organizare cu rol de reprezentare a salariatului în relația cu an­gajatorul, începe de la membrul de sindi­cat, întrunit, alături de alți angajați, într-o organizație sindicală primară. O rețea bine organizată, bine gestionată de organizații sindicale primare formează structurile sin­dicale de toate nivelurile, care activează pe baza principiilor libertății, echității socia­le, independenței, solidarității, legalității, democrației, transparenței”.

El a adăugat că toate acțiunile liderilor sindicali vin de la necesitățile și probleme­le pe care le înaintează cei din organiza-țiile primare. Toate revendicările, inițiati-vele legislative, amendamentele, solicită­rile – vin de la membrii de sindicat. „Nouă ne revine obligația, dar și responsabilitatea de a ierarhiza aceste propuneri, sugestii, de a găsi argumentele necesare și de a le amplifica, prin implicarea unor experți și specialiști – pentru a veni la masa de dialog, cu soluții”.

„Inițiativa CNSM de a pune accentul pe organizația primară merită toată aprecierea, chiar dacă această responsabilitate aparține, îndeosebi, centrelor sindicale național–ramurale. Prin această activitate, însoțită de acțiuni concrete și vizite în instituții, se face o resetare a unor segmente de relații pe verticală, se pun în valoare liderii sindicali din teritorii, se fortifică Organizația Prima­ră”, a subliniat Ghenadie Donos.

Mihail Lașcu, președintele Federației Sindicatelor „SINDLEX”, s-a referit, în alo-cuțiunea sa, la unele aspecte juridice ale mișcării sindicale, în special, ale organizației sindicale primare. El a pomenit, în context, art. 42 din Constituție, Legea sindicatelor, și a subliniat că organizația sindicală pri­mară este baza mișcării sindicale, iar legea interzice imixtiunea în activitatea sindicală, lucru care se mai întâmplă uneori. Ba mai mult, se fac  încercări de a impune niște condiții care sunt în defavoarea membrilor de sindicat, se fac discriminări pe principiul apartenenței la sindicat. „Baza este con­tractul colectiv de muncă la nivel de uni­tate. Orice organizație primară depinde de lider – acesta are un rol esențial. Iar legea trebuie să fie în capul mesei și nu trebuie să permitem nimănui să încalce drepturile sindicaliștilor”, a subliniat Mihail Lașcu.

Margareta Strestian, președinta Federa-ției Sindicatelor din Industria Chimică și Resurse Energetice, a declarat că „organi-zația sindicală primară e acea verigă care, dacă nu ar exista, nu am exista nici noi, lide­rii. Trebuie să ne susținem reciproc”. Dânsa a vorbit despre situația din colectivele în care federația are organizații primare, sindi­calizarea angajaților constituind 98%.

Valeria Tricolici, președinta Federației „MOLDSINDCOOPCOMERȚ”, și-a exprimat speranța că lansarea campaniei este de bun augur și va impulsiona activități frumoase în anul acesta și nu numai. Ea a vorbit des­pre schimbul de bune practici cu federația-soră din România, despre acțiunile utile desfășurate în teritoriu, prezentându-i, tot­odată, pe doi lideri de organizații sindicale primare proaspăt aleși.

La evenimentul de lansare, în cadrul genericului „Organizația sindicală – parte­ner viabil pentru angajator”, au mai ținut discursuri Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Igor Gîrlea, director al  În­treprinderii Municipale „Regia Autosa­lubritate”, Ala Toma, director al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”, Ion Stra­tulat, vicepreședinte al Patronatului din Construcții și Producerea Materialelor de Construcții din R. Moldova.

La subiectul „Participarea la procesul de­cizional instituțional – garanția stabilității sociale a salariaților”, s-au referit Nona Co­jocaru, președinta organizației sindicale de la „Poșta Moldovei”, Rodica Tataru, liderul organizației sindicale de la Direcția gene­rală educație, tineret și sport a Consiliului Municipal Chișinău, Veronica Munteanu, președintă a consiliului teritorial al sindica­tului „URECOOP” Strășeni, Alexandr Drebot, președinte al organizației sindicale de la SA,,Termoelectrica”.

Campania se va încheia în luna noiem­brie 2023 cu o Gală a organizațiilor sin­dicale primare, participante la concursul „Activitatea organizațiilor sindicale prima­re”. În cadrul evenimentului vor fi apreciate cele mai reușite practici de activitate a organizațiilor sindicale primare, rezultatele obținute în procesul de promovare a drep­turilor și intereselor salariaților la nivel de unitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor