21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Asigurarea calităţii în învăţământ, discutată de liderii sindicali

Loading
Fără categorie Asigurarea calităţii în învăţământ, discutată de liderii sindicali
Asigurarea calităţii în învăţământ, discutată de liderii sindicali

 

 

calitatea-in-invatamint

Foto: vocea.md

Organizaţiile Centrului teritorial Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei au iniţiat, săptămâna trecută, ciclul de ateliere desfăşurate anual, cu participarea tuturor preşedinţilor de comitete sindicale.

 

Preşedintele centrului sus-menţionat, Mihail Paladi, a precizat pentru „Vocea poporului” că, în mod tradiţional, la aceste întruniri sunt discutate aspecte legate de sarcina ce revine organizaţiilor sindicale în îndeplinirea cerinţelor Mi­nisterului Educaţiei de asigurare a cali­tăţii procesului de învăţământ în urmă­torul an de studii.

 

Schimb de informaţii şi experienţă

 

În cadrul acestor ateliere, reprezen­tanţii fiecăreia dintre organizaţiile pri­mare efectuează schimburi de informaţii şi de experienţă. Subiectele dezbătute se vor axa pe problemele cu care se con­fruntă cadrele didactice în activitatea sindicală, precum şi pe căile de depăşi­re a dificultăţilor ce apar în procesul in­structiv-educativ.

De cele mai multe ori, acestea vizează revizuirea anumitor prevederi ale con­tractelor colective de muncă, eventuali­tatea introducerii unor modificări, stra­tegii în aceste documente în legătură cu adoptarea şi preconizata aplicare a nou­lui Cod al educaţiei.

 

g_cnsm

Pentru a avea calitate în învăţământ, profesorii trebuie să fie remuneraţi şi pregătiţi bine

 

Totodată, ei sunt consultaţi de speci­aliştii de la Sindicatul Educaţiei şi Ştiin­ţei în aspecte legate de activităţile ce vor fi desfăşurate pe parcursul anului şi, în special, legate de conlucrarea cu admi­nistraţiile instituţiilor de învăţământ, cele publice locale, precum şi cu minis­terul de resort.

La atelierele pe care le desfăşurăm, în august – începutul lui septembrie, dis­cutăm despre rolul pe care trebuie să-l joace sindicatele pentru a avea calitate în învăţământ, iar pentru aceasta este ne­voie, acum mai mult ca oricând, ca pro­fesorii să fie bine remuneraţi, dar şi bine pregătiţi, a remarcat Nadejda Lavric, vi­cepreşedintă a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei.

La aceste întruniri sunt puse la punct aspectele legate de începutul unui nou an şcolar, de conlucrarea cu diferiţi ac­tori relevanţi. Vorba e că toate organiza­ţiile primare au reuşit să încheie contrac­te colective de muncă la nivel de unitate şi pe parcurs este necesar să se discute despre modul în care sunt realizate pre­vederile acestor documente, ce ajustări sunt necesare.

Totodată, membrii SEŞ sunt, în pre­zent, în aşteptare, dorind să afle cum vor fi salarizaţi în viitor, care va fi majorarea propriu-zisă a retribuţiei şi în ce măsură şi-au respectat autorităţile statului pro­misiunile făcute.

 

Acţiuni de protest

 

Nadejda Lavric a amintit în context că, în 2014, au fost desfăşurate un şir de acţiuni de protest, orientate spre obţine­rea unei majorări mai semnificative a sa­lariilor pentru cadrele didactice.

„Evident că preşedinţii organizaţiilor sindicale vor vorbi şi despre ceea ce s-a obţinut şi ce mai rămâne de revendicat, care sunt acţiunile de perspectivă în acest sens. De asemenea, vor fi puse unele sar­cini legate de aspectele salarizării şi în faţa preşedinţilor comitetelor sindicale”, a accentuat vicepreşedinta SEŞ.

Totodată, aşteptările de la implemen­tarea noului Cod al educaţiei sunt mari şi preşedinţii de comitete sindicale vor fi atenţionaţi asupra faptului că este nece­sar să fie exclus subiectivismul în apre­cierea activităţii pe care o desfăşoară ca­drele didactice.

 

Anul dărilor de seamă

 

2014 este şi anul desfăşurării adună­rilor de dare de seamă şi alegeri în orga­nizaţiile sindicale primare, de nivelul doi şi cu atribuţii de acest nivel. Astfel, pre­şedinţii vor discuta în cadrul atelierelor respective şi aceste aspecte, de vreme ce adunările sunt desfăşurate începând din primăvara acestui an.

Pe parcursul verii au fost organiza­te deja astfel de adunări prin grădiniţe, iar în septembrie–noiembrie vor fi des­făşurate atât în organizaţiile sindicale primare, cât şi în cele de nivelul doi. La toate adunările sau conferinţele de dare de seamă şi alegeri din colegii, instituţii de învăţământ superior, din Consiliile raionale, municipale şi teritoriale vor participa şi membri ai Consiliului Gene­ral al SEŞ, pentru a oferi informaţii şi a se documenta despre starea de lucruri din teren.

„Lucrul acesta este important pentru noi şi, de aceea, va fi asigurată prezenţa noastră la aceste întruniri. Noi trebuie să fim alături de oameni, pentru a şti ce apreciază ei în activitatea noastră, ce aş­teptări sau doleanţe au, pentru a ne pu­tea contura un plan de activitate realist pentru perioada ulterioară”, a subliniat Nadejda Lavric.

Vicepreşedinta SEŞ a adăugat că, pen­tru luna martie a anului viitor, a fost pre­conizată desfăşurarea congresului aces­tui sindicat.

 

Foto: Nicu Bînzari

 

 

Обеспечение качества образования бсуждается профсоюзными идерами

 

Организации Кишиневского территориального центра Профсоюза образования и науки начали на прошлой неделе цикл ежегодных мас­терских с участием всех председателей профсоюзных комитетов.

 

Как уточнил для газеты «Vocea poporului» председатель вышеуказанно­го центра Михаил Палади, традиционно на совещаниях обсуждаются задачи, ко­торые стоят перед профсоюзными орга­низациями в целях выполнения требова­ний Министерства просвещения в облас­ти обеспечения качества процесса обра­зования в предстоящем учебном году.

 

Обмен опытом и информацией

 

В рамках данных мастерских, пред­ставители каждой из первичных органи­заций проводят обмен опытом и инфор­мацией. Обсуждаемые вопросы нацеле­ны на проблемы, с которыми сталкива­ются преподаватели в профсоюзной де­ятельности, а также на путях преодоле­ния трудностей в учебно-воспитательном процессе.

 

g_cnsm

Чтобы обеспечить качество образования, преподаватели должны получать достойную зарплату и иметь хорошую подготовку

 

Чаще всего это касается определенных положений трудовых коллективных до­говоров, вероятности введения некото­рых изменений и стратегий в данные до­кументы в связи с принятием и плани­руемым внедрением нового Кодекса об образовании. В то же время, специалис­ты Профсоюза образования и науки предоставляют им консультации по вопро­сам мероприятий, которые планируется проводить на протяжении года и, в час­тности, в том, что касается сотрудничес­тва с администрациями образовательных учреждений, местных органов власти и с отраслевым министерством.

В проводимых нами мастерских в августе-начале сентября обсуждается роль профсоюзов в обеспечении качест­ва образования, а для этого нужно боль­ше, чем когда либо, чтобы преподавате­ли получали достойную зарплату и име­ли хорошую профессиональную подго­товку, отметила Надежда Лаврик, вице-председатель Профсоюза образования и науки. На этих совещаниях обсуждают­ся вопросы, связанные с началом ново­го учебного года, сотрудничеством с раз­личными важными субъектами. Дело в том, что всем первичным организациям удалось заключить коллективные трудо­вые договоры на уровне единицы, и те­перь необходимо обсудить порядок реа­лизации положений данных документов, какие необходимо ввести поправки.

Члены SEŞ в настоящее время нахо­дятся в ожидании ответа о том, как будет оплачиваться их труд в дальнейшем, на­сколько увеличится собственно зарплата, в какой мере власти выполнили свои обе­щания.

 

Акции протеста

 

Надежда Лаврик напомнила в этой связи, что в 2014 году был проведен и ряд акций протеста. Их цель – добиться бо­лее существенного повышения заработ­ной платы для педагогических кадров.

«Разумеется, председатели профсоюз­ных организаций расскажут и о том, чего удалось добиться, и о том, чего еще предстоит добиться, какие будут пред­приняты шаги для этого. Председате­лям профкомов также поручили и неко­торые задачи, связанные с аспектами оп­латы труда», – подчеркнула вице-предсе­датель SEŞ.

Ожидания от внедрения нового Ко­декса об образовании огромные, поэтому внимание председателей профсоюзных комитетов обратят на то, что необходи­мо исключить субъективность при оцен­ке деятельности педагогических кадров.

 

Год отчетно-выборных собраний

 

В 2014 году пройдут и отчетно-выбор­ные собрания в первичных профсоюзных организациях, в организациях второго уровня и в тех, которые наделены полно­мочиями второго уровня. Таким образом, в ходе рабочих мастерских председатели обсудят и эти аспекты, поскольку собра­ния проводятся с весны этого года.

Летом такие собрания уже были про­ведены в детских садах, а в сентябре-но­ябре их предстоит провести как в первич­ных организациях, так и в организациях второго уровня. На всех собраниях или отчетно-выборных конференциях в кол­леджах, вузах, в районных, муниципаль­ных и территориальных советах примут участие и члены Генерального совета SEŞ. Они предоставят необходимую ин­формацию и ознакомятся с положением дел на местах.

«Это для нас очень важно, поэтому наше присутствие на встречах будет обес­печено. Мы должны быть рядом с людь­ми, чтобы знать, что именно они ценят в нашей работе, какие у них пожелания и ожидания. Все это поможет нам вырабо­тать реальный план деятельности на сле­дующий период», – подчеркнула Надеж­да Лаврик.

По словам вице-председателя SEŞ, на март будущего года намечен съезд Профсоюза образования и науки.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi