3 iulie 2022
Chisinau
Social

Armonia dintre administraţie şi sindicate, o condiţie a stabilităţii SA „Covoare-Ungheni”

Loading
Social Armonia dintre administraţie şi sindicate, o condiţie a stabilităţii SA „Covoare-Ungheni”
Armonia dintre administraţie şi sindicate, o condiţie a stabilităţii SA „Covoare-Ungheni”

 

 

covoare-ungheni

Foto: vocea.md

Societatea pe Acţiuni „Covoare–Ungheni”, cu un colectiv de peste 520 de persoane, este la momentul de faţă una dintre cele mai stabile întreprinderi din ţară. Aceasta se dato­rează în primul rând faptului că între administraţie şi comitetul sindical există o relaţie de colaborare fructuoasă, armonioasă, îndeosebi în ceea ce priveşte soluţionarea proble­melor ce ţin de apărarea intereselor angajaţilor, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale acestora, consideră Irina Gumeniuc, preşedinta comitelui sindical de la întreprindere.

 

Salarii mai mari decât media pe ţară

 

Potrivit Irinei Gumeniuc, sis­temul de remunerare a muncii este unul bine pus la punct. Ast­fel, administraţia combinatului demult a renunţat la sistemul de salarizare tarifară. În prezent, se aplică trei categorii de retribuire a muncii. De exemplu, conform categoriei I, se plăteşte salariul minim. Însă, practic, nici un lu­crător de la întreprindere nu este remunerat după acest criteriu. De categoria a doua de remune­rare beneficiază, de obicei, salari­aţii care fac dovada unei calificări medii, dar care, totuşi, nu au atins un randament înalt de muncă. În schimb, peste 40 la sută dintre angajaţii întreprinderii sunt re­muneraţi conform categoriei III de salarizare. Adică, aproape ju­mătate din contingentul de anga­jaţi ai SA „Covoare-Ungheni” se bucură de un sistem avansat de retribuire a muncii. Astfel încât, în medie, un lucrător ridică lunar un salariu de 6000-6500 de lei. Aceasta în timp ce salariul mediu lunar pe ţară de abia se ridică la patru mii de lei.

 

Înlesniri, privilegii pentru salariaţi

 

Dincolo de salarii mari, mai specifică preşedinta comitetului sindical, angajaţii SA „Covoare-Ungheni” mai beneficiază de un şir întreg de înlesniri, privilegii. De exemplu, angajaţii tineri, în cazul întemeierii unei familii, primesc un ajutor material în va­loare de 10 mii de lei. Cadoul le este dăruit chiar în ziua în care se joacă nunta lor. De asemenea, în cazul în care în familia unui angajat cu categoria III de sala­rizare se naşte un copil, este pre­văzut un ajutor material de cinci mii de lei. Dacă, nu dea Domnul, decedează vreo rudă a vreunui salariat, atunci se acordă un aju­tor material de 10 mii de lei. Pe lângă toate aceste intervenţii de susţinere financiară a salariaţilor întreprinderii, SA „Covoare-Un­gheni” îşi asumă cheltuielile de studii pe care le suportă copiii sa­lariaţilor cu categoria III de retri­buire a muncii, care devin elevi ai colegiilor, studenţi ai instituţiilor de învăţământ superior. De ase­menea, lucrătorii întreprinderii cu categoria respectivă de remu­nerare beneficiază de un adaos lunar la pensie de 1000 lei, plătit din bugetul societăţii, pentru re­stul vieţii lor.

 

Condiţii optime de muncă şi de odihnă pentru angajaţi

 

Dar care este contribuţia ne­mijlocită a comitetului sindical în ce priveşte crearea condiţiilor de muncă, de odihnă a salariaţilor, de asigurare a unei atmosfere de stabilitate a colectivului SA „ Co­voare-Ungheni? În primul rând, ne explică Irina Gumeniuc, aces­ta caută să compenseze lipsa de resurse, posibilităţi care nu sunt accesibile administraţiei. Adică, acolo unde nu reușeşte conduce­rea întreprinderii, sare în ajutor comitetul sindical. Anume pe această cale s-a mers atunci când a fost nevoie să fie amenajate săli de mâncare în mai multe secţii ale întreprinderii. Cu implicarea directă a comitetului sindical şi din mijloacele băneşti ale sindi­catelor pentru aceste spaţii au fost cumpărate coolere, veselă, frigidere. Astfel încât adminis­traţiei nu i-a rămas altceva de fă­cut decât să efectueze lucrările de reparaţie, precum şi alte lucruri minore. În consecinţă, s-a reuşit amenajarea unor încăperi specia­le pentru relaxarea celor care lu­crează la întreprindere, a sălilor de mâncare, dotate cu toate acce­soriile necesare. Pe timp de vară, lucrătorii sunt aprovizionaţi cu apă răcoritoare, iar în perioada rece a anului, cu uncrop pentru a-şi face un ceai sau o cafea. Mai mult ca atât, toţi angajaţii între­prinderii au posibilitatea să ia masa la cantina întreprinderii, unde pot să mănânce gustos, pe săturate şi ieftin, întrucât jumă­tate din costul unui prânz este achitat din bugetul SA „Covoare-Ungheni”.

În fine, vara aceasta, cu con­cursul direct al comitetului sin­dical, a fost rezolvată una dintre cele mai acute probleme sociale: organizarea odihnei copiilor sa­lariaţilor întreprinderii. Graţie solicitării liderilor sindicali către Consiliul interramural din raio­nul Ungheni și Consiliul Sindica­tului Lucrătorilor din Industria Uşoară din Moldova, zeci de co­pii ai salariaţilor SA „Covoare-Ungheni” au avut posibilitatea să se odihnească în mai multe tabe­re de vară din ţară.

 

Anul acesta, nici un accident de muncă

 

Nemijlocit la locurile de mun­că ale lucrătorilor combinatului, sunt create condiţii sigure de lu­cru. În urma măsurilor sporite de îmbunătăţire a protecţiei muncii, în ultimi ani, numărul acciden­telor de muncă a scăzut în mod simţitor. Bunăoară, anul trecut, s-au înregistrat doar trei cazuri, cu implicaţii uşoare, faţă de cinci cazuri în 2012. Anul acesta, nu s-a produs nici un accident de muncă. Asigurarea condiţiilor inofensive de muncă se realizea­ză graţie perfecţionării tehno­logiilor, modernizării utilajelor, încât acestea să elimine riscurile ce ameninţă sănătatea şi viaţa sa­lariaţilor. Chiar dacă anii trecuţi, în condiţii de forţă majoră, au avut loc unele accidente minore, lucrătorii traumatizaţi nu au fost lăsaţi în voia sorţii. Agentul eco­nomic a suportat toate cheltuieli­le pentru tratamentul lor, a avut grijă ca salariaţii afectaţi să fie internaţi în cele mai prestigioase instituţii medicale din ţară. Tot­odată, aceste persoane au bene­ficiat de asistenţă financiară atât din partea administraţiei, cât şi a comitetului sindical.

 

Lipsă de locuri de muncă vacante

 

covoare-unghen-2i

Foto: vocea.md

 

În aceste condiţii, desigur, nici nu este de mirare că nivelul fluctuaţiei cadrelor la SA „Co­voare-Ungheni” este unul dintre cele mai scăzute din istoria în­treprinderii, care numără peste treizeci de ani. Practic, nu există locuri vacante de muncă. Chiar dacă cineva apucă, în virtutea unor circumstanţe presante, să se concedieze, în scurt timp vine altă persoană şi-i ia locul. Graţie nivelului înalt de salarizare, a fost eliminat fenomenul conce­dierilor masive, cum se întâmpla odinioară, când zeci şi sute de lucrători plecau la muncă peste hotare, în speranţa unor câşti­guri mai mari. La momentul de faţă, situaţia la întreprindere s-a schimbat în mod substanţial. Mulţumită salariilor mari, aten­ţiei cuvenite din partea adminis­traţiei şi comitetului sindical, fie­care lucrător ţine la locul său de muncă. Odată angajat la SA „Co­voare-Ungheni”, salariatul poate fi sigur că nu-şi va pierde locul de muncă, nu-i este teamă că mâine ar putea fi aruncat în stradă. La această întreprindere nu se fac disponibilizări, chiar dacă proce­sul de producere este în continuă perfecţionare, retehnologizare.

Lucrătorii de la SA „Covoare-Ungheni”, ne spune Irina Gu­meniuc, sunt feriţi de asemenea pericole. Chiar dacă se produce retehnologizarea vreunei secţii, din care cauză se reduce numărul de locuri de muncă, salariaţii vi­zaţi sunt transferaţi în alte subdi­viziuni, li se oferă posibilitatea să însuşească altă meserie, pentru a executa alte operaţii tehnologice sau, în cel mai rău caz, este oprită angajarea de noi lucrători.

 

Calitatea de membru de sindicat dă siguranţă

 

Astfel, umăr la umăr cu admi­nistraţia întreprinderii, comitetul sindical rezolvă orice problemă socială, de îmbunătăţire a con­diţiilor de muncă ale salariaţilor, ceea ce conduce la creşterea în­crederii salariaţilor SA „Covoare-Ungheni” faţă de sindicate. Deloc întâmplător, sută la sută dintre angajaţii întreprinderii sunt membri ai organizaţiei sindicale. Astfel încât orice persoană, după angajare la întreprindere, mani­festă dorinţa de a deveni membru al organizaţiei sindicale. Pentru că ştie că este în folosul ei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor