19 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Am fost limitat în accesul liber la justiţie?

Loading
Cetăţeanul şi legea Am fost limitat în accesul liber la justiţie?
Am fost limitat în accesul liber la justiţie?
justitie

Foto: publika.md

După emiterea hotărârii de către instanţa de fond, nefi­ind de acord cu soluţia expusă, am depus cerere de apel. Potrivit hotărârii contestate, termenul de apel este de 30 de zile din momentul pronunţării. În imposibilitatea de a depune cererea de apel nemijlocit în cancelaria ju­decătoriei, am expediat-o prin poștă în ultima zi din ter­menul de atac, prezentând chitanţa care confirmă acest fapt. Instanţa de apel, însă, mi-a restituit apelul pe mo­tiv că în cancelaria judecătoriei a ajuns după expirarea termenului de 30 zile. E corect oare că am fost limitat în liberul acces la justiţie şi cum se calculează acest termen în cazul în care cererea este înregistrată în cancelaria Curţii de Apel?

 

M. Oleniţchi, mun. Bălţi

 

În cazul dvs., atât legislaţia, cât şi practica judecătorească, este destul de explicită. De fapt, ape­lul este o cale ordinară de atac, obiectul căreia sunt hotărârile pronunţate de prima instanţă care nu sunt definitive. La exercitarea căii de atac – apelul, persoanele în drept să declare apel dispun de anumite drepturi şi obligaţii. La rândul său, instanţa de apel este obligată să respecte procedura examinării pricinii în apel atât la faza pregătirii pricinii pentru dez­baterile judiciare, cât şi în cadrul dezbaterilor judiciare. Mai mult ca atât, instanţa de apel este obligată să creeze condiţii obiective şi reale pentru ca participanţii să-şi exer­cite în volum deplin drepturile procedurale, curmând orice abuz din partea lor şi înlăturând, pe măsura posibilităţilor, omisiunile la acest capitol, depistate în orice fază a procesului. În conformitate cu art. 369 alin. (1) lit. b) Cod de procedură civilă, instanţa de apel restituie, printr-o încheiere, cere­rea dacă apelul a fost depus în afa­ra termenului legal, iar apelantul nu solicită repunerea în termen sau instanţa de apel a refuzat să efectueze repunerea în termen. Consider concluzia instanţei de apel privind restituirea cererii de apel ca depusă peste termen drept una neîntemeiată, deoarece, con­form chitanţei de la oficiul poştal, aţi depus cerere de apel în inte­riorul termenului de depunere a cererii de apel. Conform art. 112 alin. (3) Cod de procedură civilă, actul de procedură pentru care este stabilit un termen poate fi în­deplinit până la ora 24 a ultimei zile din termen. Dacă cererile de apel sau de recurs, documentele sau sumele băneşti au fost predate la oficiul poştal sau la telegraf, sau prin alte mijloace de comunicaţie înainte de ora 24 din ultima zi a termenului, actul de procedură se consideră îndeplinit în termen.

În acest context, este evident că instanţa de apel nu a dat im­portanţă acestor norme, care in­dică expres, pe de o parte, cerin­ţele ce urmează a fi respectate la depunerea cererii de apel, iar pe de altă parte, acţiunile ce urmau a fi îndeplinite de către instanţa de judecată pentru o bună şi efi­cientă examinare a cauzei. În cir­cumstanţele enunţate, consider încheierea instanţei de apel drept ilegală, fiind încălcat dreptul ape­lantului la un proces contradicto­riu şi echitabil prevăzut de art. 6al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul că instanţa de apel a restituit cererea de apel cu aplicarea eronată a normelor de drept procedural, urmează să contestaţi cu recurs încheierea emisă şi să solicitaţi Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie să admită recursul, să caseze încheierea instanţei de apel şi să remită pricina spre re­judecare în instanţă de apel pen­tru examinarea cererii de apel.

Sunt sigur că recursul dvs. va fi admis şi vor fi întreprinse măsuri care vor duce la înlăturarea încăl­cărilor date. Referitor la calcula­rea corectă a termenului de de­punere a cererii de apel, în cazul înregistrării acesteia în cancelaria Curţii de Apel, acest fapt nu se consideră o greşeală şi se acceptă data înregistrării, chiar dacă, po­trivit legii, cererea dată se depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărâre se atacă.

Depunerea cererii de apel, chiar şi dacă s-a făcut cu înre­gistrarea în instanţa de apel, se consideră ca exercitare în termen a dreptului de atac. În cazul dat, Curtea de Apel va expedia cere­rea pe adresa judecătoriei care a emis hotărârea contestată pentru organizarea procedurii prevăzu­te de lege – întocmirea hotărârii motivate, dacă s-a pronunţat doar dispozitivul, şi expedierea cauzei date împreună cu cererea de apel pentru examinarea acesteia.

Deci, sunteţi protejat de lege şi vă sunt acordate posibilităţi de re­alizare eficientă a accesului liber la justiţie.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand