13 iulie 2024
Chisinau
Dialoguri

Ajutorul social, ca program de bază al Guvernului în scopul eradicării sărăciei

Loading
Dialoguri Ajutorul social, ca program de bază al Guvernului în scopul eradicării sărăciei
Ajutorul social, ca program de bază al Guvernului în scopul eradicării sărăciei
valentina-talmaci

Foto: athivă personală

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei ajută, pe an ce trece, tot mai multe familii cu venituri modeste să facă față sărăciei, acordându-le ajutoa­re sociale lunare. Grație acestei susțineri, mii de copii pot să meargă la școală, iar părinții să le poată pune o bucată de pâine pe masă. În anul 2013, de exem­plu, 56.309 familii au beneficiat de ajutor social. Susținerea con­tinuă, în 2014, în Bugetul de Stat fiind programate circa 500 de milioane de lei pentru ajutorul social. Potrivit Valentinei Buli­ga, ministrul Muncii, ministerul mizează foarte mult pe implica­rea și susținerea tuturor actori­lor sociali în mediatizarea și in­formarea obiectivă a cetățenilor cu privire la modalitatea de sta­bilire și plată a ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului. Despre cum se implementează ajutorul social în raionul Strășeni ne vorbește Valentina Talmaci, șef-adjunct al Direcției raionale asistență socială și protecția familiei.

 

 

– Dnă Talmaci, cum se im­plementează ajutoarele sociale la Strășeni? Câți beneficiari aveți?

– Ajutorul social a fost conce­put inițial ca un program de bază al Guvernului pentru suportul persoanelor social-vulnerabile în scopul eradicării sărăciei. În prezent, ajutorul social este for­mat din două componente de bază: ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului. Implementarea noului sistem de ajutor social este unul dintre factorii de bază cu un impact semnificativ în diminuarea să­răciei, în special, în mediul ru­ral. Astfel, în anul 2012, de pla­ta prestației de ajutor social au beneficiat circa 4500 de familii defavorizate, iar în anul 2013 – 11.165 de familii. Efectul obținut în urma creșterii numărului de familii în sistemul de ajutor social este rezultatul contribu­irii specialiștilor din Direcția asistență socială și protecție a familiei la respectarea princi­piului accesibilității și centrării pe beneficiar, asigurând accesul persoanelor în dificultate la ser­viciile sociale, precum și adap­tarea serviciilor la necesitățile beneficiarilor.

– Cu ce probleme vă con-fruntați?

– Cele mai dese probleme țin de insuficiența informației ce o dețin solicitanții privitor la drepturile și obligațiile lor, astfel că uneori ne putem con­frunta cu neînțelegeri sau chiar nemulțumirea populației atunci când nu se încadrează în cate­goria beneficiarilor de ajutor social, unii solicitanți conside­ră complicată metoda de con­firmare a eligibilității pentru prestațiile sociale.

– Totuși, se vede că s-a muncit mult, o dată ce numărul beneficiarilor a crescut mai mult de două ori în ultimii doi ani.

– În raionul Strășeni există un șir de factori socio-econo­mici care contribuie la preve­nirea, compensarea și reabili­tarea persoanelor în situație de risc cu un impact pozitiv asupra calității vieții acestora. În baza procesului de monitorizare și a strategiei de dezvoltare a siste­mului integrat de servicii soci­ale în cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei, au fost elaborate obiective la nivel de raion pentru susținerea fa­miliilor defavorizate în partene­riat cu consiliul raional:

– Au fost întreprinse măsuri legale pentru excluderea impe­dimentelor în obținerea plății ajutorului social și a ajutorului pentru perioada rece a anului de către familiile defavorizate, precum și soluționarea proble­melor legate de solicitarea unor documente suplimentare;

– Evaluările periodice și ser­viciile sociale de calitate au determinat sporirea încrederii populației în metodele și me­canismele profesionale utilizate de specialiștii în domeniu;

– Periodic, asistenții sociali comunitari beneficiază de in­struiri profesionale. Asistentul social comunitar este un actor important din comunitate, care identifică și evaluează nevoile familiilor în dificultate și asigu­ră accesul lor la serviciile sociale existente la nivel de comunitate și/sau de raion, de aceea este foarte important ca asistentul să ofere populației servicii de calitate în scopul soluționării problemelor identificate.

– Ajutorul social este un panaceu permanent pen­tru cei vulnerabili sau un sprijin pentru ieșirea din impas?

– Datorită ajutorului social cele mai vulnerabile grupuri ale populației au găsit o formă de stabilitate, care le-a oferit posibilitatea de a depăși proble­ma sărăciei și a căpăta propria independență socială.

Totuși persoanele beneficiare capabile să muncească ajutate de comunitatea și autoritățile publice locale sunt obligate să întreprindă măsuri de activare, încadrare în cămpul muncii și revenire la o viață independen­tă. O soluție de activare a acestor persoane ar fi poate și munca în folosul comunității.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Natalia
    18.03.2016

    Buna seara Dna Talmai!Am o intrebare eu ca mama singura ar trebui sa primesc ajutor daca traiesc impreuna cu parintii?Ca eu mam interesat si meau spus ca daca traiesc cu parintii nu primesc nimic.

Citește și
slot thailand