25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Ajutorul de șomaj se acordă diferențiat, în baza unor criterii clare

Loading
Cetăţeanul şi legea Ajutorul de șomaj se acordă diferențiat, în baza unor criterii clare
Ajutorul de șomaj se acordă diferențiat, în baza unor criterii clare
ajutor-social

Foto: ria.ru

 

Care este mărimea ajutorului se șomaj, în ce condiţii și pen­tru ce perioadă  se acordă acesta?

 

Nicoleta Pascal, Cahul

 

Stabilirea mărimii şi a condiţiilor de acordare a ajutorului de şomaj sunt reglementate de către Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocu­parea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în că­utarea unui loc de muncă şi Hotă­rârea Guvernului pentru aprobarea procedurilor privind accesul la mă­surile de ocupare a forţei de muncă, nr. 862  din  14.07. 2003.

Astfel, pentru a beneficia de aju­tor de şomaj, conform art. 30 din Legea 102/2003, şomerii trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt înregistraţi la agenţia în a cărei rază teritorială îşi au domi­ciliul;

b) au lucrat şi au un stagiu de co­tizare în sistemul asigurărilor socia­le de stat de cel puţin nouă luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;

c) nu obţin venituri impozabile conform legii.

Mărimea ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de 

circumstanţele în care a încetat ac­tivitatea de muncă a persoanei.

Astfel:

– şomerii care au demisionat, au renunţat la autorizaţia (licenţa) pentru desfăşurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de patentă, precum şi au încetat acti­vitatea peste hotare (în condiţiile încheierii anticipate a unui contract individual de asigurări sociale de stat), vor primi un ajutor de şomaj în mărime de 30 la sută din salariul mediu pe care l-au avut.

– şomerii care şi-au încetat acti­vitatea în urma retragerii, de către autorităţile competente, a autori­zaţiei (licenţei) de activitate a uni­tăţii, în urma expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe o durată determinată, expirării contractului individual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări sau pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere de forţă majoră, confir­mată în modul stabilit, care exclude continuarea raporturilor de muncă, constatării faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de sănătate, în baza certificatului me­dical, constatării faptului că salaria­tul nu corespunde funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a calificării insuficiente, confirmate prin hotărâre a comisiei de atestare, schimbării proprietarului unităţii – în privinţa conducătorului de unita­te, a adjuncţilor săi, a contabilului-şef, restabilirea la locul de muncă a persoanei care a îndeplinit anterior munca respectivă, în cazul când permutarea sau transferul salaria­tului la o altă muncă nu sunt posibi­le, refuzul salariatului de a fi trans­ferat la o altă muncă din motive de sănătate, refuzul salariatului de a fi transferat în altă localitate în legă­tură cu mutarea unităţii în această localitate – vor primi un ajutor de şomaj în mărime de 40 la sută din salariul mediu pe care l-au avut.

– şomerii care şi-au încetat acti­vitatea în urma decesului angaja­torului persoană fizică, declarare a acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărâre a instanţei jude­cătoreşti, în urma lichidării unităţii sau încetare a activităţii angajato­rului persoană fizică, în urma re­ducerii numărului sau a statelor de personal din unitate – vor primi un ajutor de şomaj în mărime de 50 la sută din salariul mediu pe care l-au avut.

Totodată, cuantumul ajutorului de şomaj nu poate fi mai mic decât cuantumul salariului minim stabilit pe ţară şi nu va depăşi cuantumul salariului mediu pe economie din anul precedent.

Suplimentar, este necesar de menţionat că salariul mediu se cal­culează în conformitate cu preve­derile Hotărârii Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu. Astfel, conform hotărârii în cauză pentru calcularea ajutorului de şomaj, salariul mediu se deter­mină reieşind din 12 sau trei luni premergătoare lunii încetării con­tractului individual de muncă (de la data de 1 până la data de 1).

Perioada de acordare a ajutorului de şomaj se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 6 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de până la cinci ani, dar nu mai puţin de nouă luni;

b) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 10 ani;

c) 12 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 10 ani.

Potrivit datelor Agenţiei Naţi­onale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în anul 2015 au beneficiat de ajutor de şomaj 5178 de persoa­ne, iar mărimea medie a ajutorului de şomaj în decembrie 2015 a con­stituit 1255,82 lei.

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand