17 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

„Agroindsind” și-a trasat prioritățile pentru următorii trei ani

Loading
Fără categorie „Agroindsind” și-a trasat prioritățile pentru următorii trei ani
„Agroindsind” și-a trasat prioritățile pentru următorii trei ani

 

 

agroinsind

Foto: arhivă personală

În ultima ședință din anul trecut a Consiliului Uniunii Te­ritoriale Edineţa Sindicatelor „Agroindsind”, a fost exa­minat bilanțul activităţii Uniunii Teritoriale în anul 2014 şi stabilite priorităţile pentru 2015. De asemenea, a fost au­diat raportul Comisiei de cenzori cu privire la Protocolul–Acord despre modificarea Convenţiei colective la nivel de ramură pentru anii 2015-2017, prezentat de Domnica Da­şan, preşedintele comisiei respective.

 

Stela Ciobanu, preşedinta Uni­unii Teritoriale Edineţ a Sindica­telor „Agroindsind”, a menţionat că principalele direcţii de activi­tate ale UT în anul 2014 au fost dezvoltarea dialogului social atât la nivel de unitate, cât şi la nivel de teritoriu și protecţia social-economică a membrilor de sin­dicat. Dumneaei a adus la cunoş­tinţa asistenței despre activitatea comitetelor de branşă din cadrul FNSAA „Agroindsind”.

Ea a mai vorbit despre activi­tăţile de instruire a membrilor de sindicat la nivel raional prin orga­nizarea „meselor rotunde”, a se­minarelor, trainingurilor, ce ţin de securitatea şi sănătatea în muncă și drepturile sindicale. În perioa­da de referință s-a desfășurat o muncă de lămurire la angajarea tinerilor în colectivele de muncă, precum şi la înmatricularea în in­stituţiile de învăţământ. Ca rezul­tat, au fost recrutaţi peste 200 de noi membri de sindicat.

Referindu-se la dezvoltarea dialogului social, Stela Ciobanu a menţionat că pe parcursul anului au fost negociate şi încheiate noi contracte colective de muncă. La SA „Natur-Bravo”, de exemplu, au fost făcute noi modificări la CCM, s-au negociat noi facilităţi pentru salariaţi.

În luarea sa de cuvânt, Lud­mila Prisacari, preşedintele sin­dicatului Colegiului de Zootehnie Brătuşeni, a vorbit despre con­lucrarea comitetului sindical cu direcţia raională de resort privind protecţia membrilor de sindicat. În ultimul timp s-au îmbunătăţit condiţiile de trai în cămine, au fost instalate noi sisteme de în­călzire, geamuri noi, s-a început construcţia unui stadion. Toţi sa­lariaţii şi studenţii beneficiază de dejun gratuit, iar prânzul e la un preţ simbolic de 10 lei.

Alexandra Damian, preşedin­tele sindicatului SRL „Ascensi­une”, de asemenea, a menţionat că în gospodărie sunt create con­diţii bune de muncă, salarizarea e la un nivel decent şi aceasta se datorează conducătorului, Raisa Banuh. Alţi membri de sindicat s-au referit la problemele privind: salariile mici, repartizarea bilete­lor de tratament după principiul solidarităţii ş. a.

Valentina Popuşoi și Eduard Gudumac au caracterizat activita­tea Uniunii Teritoriale și au pro­pus să se aprecieze prestația aces­teia drept satisfăcătoare, precum și să fie aprobat raportul Comisiei de cenzori.

Vitalie Sorocan, vicepreşedinte al raionului, a menţionat că sin­dicatele organizează diferite acti­vităţi, dar ar trebui să se implice mai activ, alături de ONG-uri, la absorbția mijloacelor de peste ho­tare.

„E bine că convenţiile colecti­ve, contractul colectiv de muncă sunt armonizate cu rigorile euro­pene, dar ne aşteaptă schimbări mari în societate, de aceea, sin­dicatele trebuie să fie la curent cu toate. Astăzi se cere un înalt pro­fesionalism al cadrelor, în special, în agricultură. Ar trebui identifi­caţi tineri care ar putea fi trimiși la studii”, a relevat Vitalie Soro­can.

Stela Ciobanu a adus la cunoş-

tinţă modificările Convenţiei Co­lective (la nivel ramural) pentru anii 2015-2017, a cerut ca în fie­care organizaţie să se facă modi­ficările în CCM şi aceste preve-deri ale Convenţiei să fie înde­plinite. Fiecăruia i s-a distribuit Extrasele Convenţiei din „Moni­torul Oficial”.

Apoi cei prezenţi la şedinţă au primit cete de colindători, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În final, a fost organizată o victorină pentru membrii de sindicat, cu întrebări şi noţiuni despre sindi­cat şi obiceiurile de iarnă.

 

Tamara TUREAC,

s. Gordineşti

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și