19 iulie 2024
Chisinau
Social

Administraţia raionului i-a lăsat pe copii fără Centru de creaţie

Loading
Social Administraţia raionului i-a lăsat pe copii fără Centru de creaţie
Administraţia raionului i-a lăsat pe copii fără Centru de creaţie
centru-de-creatie-drochia

Centrul de creaţie pentru copii, lăsat în voia sorții

 

Doar inscripţia pe o tăbliţă veche cu vopseaua scorojită de la intrare mai aminteşte că în această clădire pustie, neîngrijită, cu două etaje şi cu toate acareturile din jur, situată la marginea oraşului Drochia, de altminteri, într-un loc pitoresc, cu multă verdeaţă, cândva îşi avea sediul Centrul raional de creaţie al copiilor. Aici activau vreo 10 cercuri, în care aproape 450 de copii puteau să-şi dezvolte talentele.

 

Grija pentru sănătatea şi viaţa copiilor este pedepsită

 

Tot ghinionul a pornit, cum se întâmplă mai totdeauna, dintr-o intenţie cât se poate de nobilă, ne mărturiseşte Svetlana Dolghieru, preşedintele comitetului sindical al Centrului de creaţie a copiilor. Dat fiind faptul că sediul acestei insti­tuţii se află în preajma căii ferate, peste drum de una dintre cele mai aglomerate străzi ale oraşului, ceea ce crea pericole mari pentru sănă­tatea şi viaţa a zecilor şi sutelor de copii care frecventau Centrul, di­recţia şi comitetul sindical au făcut un demers către administraţia pu­blică din partea locului, prin care au solicitat identificarea unui sediu mai potrivit în centrul Drochiei.

 

g_social

Conducătorul raionului promite să deschidă într-un an un nou Centru de creaţie a copiilor

 

„Şi astfel ne-am aprins paie­le în cap, se lamentează Svetlana Dolghieru, deoarece conducătorii oraşului, ai raionului au tratat in­tervenţia respectivă ca pe un moft al conducerii şi sindicatelor de la Centrul de creaţie a copiilor, care, chipurile, nu au cu ce se ocupa şi ar vrea să scape de clădirea de pe strada Strugurilor”.

În confirmarea acestei ipoteze este şi faptul că, după cum ne ex­plică dumneaei, urmare a  acestei solicitări, instituţia în cauză a de­venit ţinta avalanşei de controale ale multiplelor structuri ale admi­nistraţiei publice locale. Însuşi pre­şedintele raionului, proaspăt ales atunci, spune liderul sindical, chiar în una din primele zile de mandat, a făcut o vizită pe neprins de veste la Centrul de  creaţie a copiilor, la sfârşit de program, când copiii deja plecaseră acasă şi, în mod natural, toate cercurile de creaţie îşi înche­iaseră activitatea pentru ziua re­spectivă. Fără a se clarifica și fără a sta mult pe gânduri, conducătorul raionului a dat dispoziţie ca institu­ţia să fie închisă pentru copii după mai bine de 40 de ani de activitate, precizează Svetlana Dolghieru.

 

Muzeu în loc de Centru de creaţie

 

Mai apoi, la finele lunii decem­brie 2014, Consiliul Raional Dro­chia a adoptat o decizie, potrivit căreia toate bunurile, proprietate publică a Consiliului raional, aflate în gestiunea Direcţiei raionale de învăţământ, tineret şi sport, să fie transmise în gestiunea Secţiei raio­nale de cultură, pentru amplasarea muzeului raional. Este adevărat că decizia respectivă a Consiliului ra­ional încă nu a fost adusă la înde­plinire. Deocamdată, administra­ţia, angajaţii Centrului de creaţie a copiilor nu au fost concediaţi. De aceea, directoarea instituţiei, paz­nicii sediului încă pot fi văzuţi la vechiul loc de muncă.

 

Drochia, singurul raion din ţară fără Centru de creaţie pentru copii?!

 

Însă, oricum, ce a fost mai rău să se întâmple, s-a întâmplat. Co­piilor talentaţi din raionul Drochia le-a fost interzis accesul în Centrul de creaţie de pe strada Strugurilor. Aceştia au fost împrăştiaţi, în func­ţie de profilul cercului de creaţie, în mai multe instituţii de învăţământ din oraşul Drochia, precum şi din alte localităţi ale raionului respec­tiv. Sute de copii au fost răzleţiţi. Conducătorii de cercuri nu-şi pot coordona activităţile, ei nu au în­căperi pentru cercurile de dans, pentru organizarea diverselor fes­tivităţi.

 

svetlana-dolghieru

Svetlana Dolghieru, în centru, preocupată de problemele Centrului de creaţie a copiilor

 

Este foarte dureros că adminis­traţia raionului Drochia a luat o asemenea decizie nedreaptă, consi­deră Svetlana Dolghieru. „Probabil, raionul nostru este unicul din ţară care nu are un Centru de creaţie a copiilor. Copiii au nevoie de o ase­menea instituţie, insistă dumneaei, deoarece, spre deosebire de şcoală, în centrul de creaţie există condiţii mai bune, mai adecvate, mai multă libertate pentru afirmarea talente­lor copiilor din raion. Unii dintre ei arătau mai slabi la învăţătură, însă dovedeau talente adevărate în cadrul cercurilor care funcţionau la Centrul de creaţie a copiilor”.

Andrei Marian, preşedintele în exercițiu al raionului Drochia, ne-a confirmat că problemele Cen­trului de creaţie a copiilor durea­ză de vreo trei ani şi lămurește că instituţia respectivă a fost închisă pentru copii, deoarece nu existau condiţii adecvate pentru activita­tea cercurilor de creaţie. Dumnea­lui ne-a promis că într-un an va fi identificat un sediu nou în centrul oraşului Drochia, care va fi reparat în mod capital şi, în consecinţă, su­tele de copii din raion îşi vor putea relua activitatea în cele 10 cercuri care au activat anterior. Noi con­tăm foarte mult pe sinceritatea, onoarea conducătorului de raion. Totuşi, promitem că între timp vom reveni la acest subiect extrem de important pentru copiii din raionul Drochia.

 

 

 

 

 

 

Администрация района оставила детей без центра творчества

 

Центр детского творчества оставили на произвол судьбы

 

Только надпись на старой табличке с облезлой краской у входа напоминает, что в этом пустом, запущенном здании на два этажа и со всеми пристройками вокруг, расположен­ном на краю города Дрокия, кстати, живописном и зеленом месте, когда-то был Район­ный центр детского творчества. Здесь работали около 10 кружков, в которых свои талан­ты могли развивать 450 детей.

 

Забота о жизни и здоровье детей чревата

 

Все беды начались, как быва­ет почти всегда, с самого благо­родного намерения, рассказыва­ет председатель профсоюзного ко­митета Центра детского творчест-ва Светлана Долгиеру. Поскольку здание учреждения было распо­ложено недалеко от железной до­роги и в непосредственной близости от одной из самых оживленных улиц города, что создава­ло серьезные угрозы здоровью и жизни десятков и сотен детей, по­сещавших Центр, управление и профсоюзный комитет направи­ли в органы местной публичной власти обращение, которым про­сили найти более подходящее зда­ние в центре Дрокии.

 

g_social

Руководитель района обещает через год открыть новый Центр детского творчества

 

«Таким образом, мы сами себе создали массу проблем, –  жалует­ся Светлана Долгиеру. – Руково­дители города, района восприня­ли наше ходатайство как каприз руководства и профсоюзов Цен­тра детского творчества, которым якобы нечем заняться и хотят из­бавиться от здания на улице Стру­гурилор».

Подтверждает это предположе­ние, объясняет она, и тот факт, что сразу после данного ходатайства это учреждение стало объектом целой лавины проверок со сто­роны многочисленных структур местного публичного управления. Сам председатель района, кото­рый на то время только вступил в должность, рассказывает профсо­юзный лидер, в один из первых дней мандата пришел с необъяв­ленным визитом в Центр детского творчества, в конце рабочего дня, когда дети уже ушли домой, и, естественно, все творческие круж­ки были закрыты до следующего дня. Без выяснения ситуации, и не долго думая, руководитель райо­на распорядился закрыть соответ­ствующее учреждение после бо­лее 40 лет деятельности, уточняет Светлана Долгиеру.

 

Музей вместо Центра творчества

 

Затем, в конце декабря 2014 года, Дрокиевский районный со­вет принял решение, согласно ко­торому все имущество, публичная собственность Районного совета, находящееся в ведении Районно­го управления образования, мо­лодежи и спорта, должно быть пе­редано в распоряжение Районно­го отдела культуры в целях разме­щения районного музея. Соответ­ствующее решение Районного со­вета, однако, еще не было выпол­нено.

Пока администрация и работ­ники Центра детского творчества не были уволены. Вот почему ди­ректора учреждения и сторожей еще можно увидеть на прежнем рабочем месте.

 

Дрокия – единственный в стране район без Центра детского творчества?!

 

Вместе с тем, самое худшее, что могло случиться – случилось. Та­лантливым девочкам и мальчи­кам из Дрокиевского района вход в творческий центр, расположен­ный по ул. Стругурилор, был за­крыт. В зависимости от профиля творческого кружка их распреде­лили по разным учебным заведе­ниям города Дрокия, а также дру­гих населенных пунктов района. Это коснулось сотен детей. Руко­водители кружков не могут согла­совывать свою деятельность, у них нет помещений для танцевальных кружков, для организации раз­личных торжеств и праздников.

 

svetlana-dolghieru

Светлана Долгиеру в поисках Центра детского творчества

 

Очень больно, что администра­ция Дрокиевского района приня­ла столь несправедливое решение, считает Светлана Долгиеру. «Ве­роятно, наш район – единствен­ный в стране, где нет Центра дет­ского творчества. Ребятам, одна­ко, необходимо подобное учреж­дение, ведь здесь, в отличие от школ, условия лучше и более под­ходящие, здесь больше свободы для развития талантов детей. Не­которые из них не отличались осо­быми способностями к учебе, зато оказывались настоящими само­родками, когда приходили на за­нятия кружков, работавших в рам­ках Центра детского творчества», – настаивает она.

Действующий председатель Дрокиевского района Андрей Ма­риан подтвердил, что проблемы Центра детского творчества не прекращаются уже года три. По его словам, учреждение закрыли для детей, поскольку там не суще­ствовало надлежащих условий для работы творческих кружков. Он обещал, что за год будет найдено новое помещение в центре горо­да Дрокия, там будет проведен ка­питальный ремонт, а в итоге сот­ни детей из района смогут вновь посещать те 10 кружков, которые действовали прежде. Мы полага­емся на искренность и честь руко­водителя района. Вместе с тем, мы обещаем, что еще вернемся к этой теме, которая крайне важна для детей из Дрокиевского района.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand