14 iunie 2024
Chisinau
Social

Violența împotriva femeilor, un flagel ce poate fi combătut cu eforturi comune

Loading
Social Violența împotriva femeilor, un flagel ce poate fi combătut cu eforturi comune
Violența împotriva femeilor, un flagel ce poate fi combătut cu eforturi comune
stuff.co.nz

Se știe, accese de violență din partea bărbatului împo­triva femeii și nu numai, se întâmplă și pe la „case mari”, în societăți mai dezvoltate. Acolo, însă, legea e destul de dură în această problemă, iar principalul, femeile își cunosc drepturile, fiind bine informa­te și apărate.

Recent, 46 de femei reprezen­tante ale organizațiilor sindicale primare din cadrul Federației Sin­dicatelor Lucrătorilor din Indus­tria Chimică și Resurse Energetice (FSCRE) din Republica Moldova au participat la un seminar online, cu genericul ,,Legislația de gen. Violența împotriva femeilor”.

În debutul reuniunii, Margare­ta Strestian, președinte al FSCRE, a subliniat că egalitatea dintre femei și bărbați este o valoare fundamentală, care asigură egali­tatea în drepturi, responsabilități, oportunități, în plan familial și profesional, prin plata egală pentru munca de valoare egală, independența economică egală a femeilor și a bărbaților, egalitatea în luarea deciziilor și contribuie la eradicarea violenței pe criterii de gen și la îmbunătățirea calității vieții.

Un rol important pe diverse as­pecte referitoare la egalitatea de gen le revin sindicatelor din Repu­blica Moldova, care au participat la elaborarea actelor normative, au lansat diverse inițiative și pro­puneri privind politicile egalității de gen și unele măsuri specifice de promovare a femeilor.

„Avem în Republica Moldo­va un cadru legislativ bun, care stabilește drepturi egale între fe­meii și bărbați de a participa la viața economică și socială, de a se forma într-o anumită profesie, de a se angaja, promova și parti­cipa la distribuirea beneficiilor, de a beneficia de protecție socială în anumite situații.

De la adoptarea, în 2006 a Legii nr. 5 privind asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei, au fost implementate o serie de strategii și planuri naționale de acțiuni, care au promovat egalitatea de gen”, a relevat Margareta Strestian.

Președintele FSCRE a specificat că, pentru a promova egalitatea de gen a femeilor din organizațiile membre, sindicatul de ramură oferă sprijin axat pe informa­rea, instruirea femeilor în sco­pul promovării și obținerii de noi oportunități egale de leadership la toate nivelurile decizionale, în activitatea sindicală, economică și publică.

„O femeie informată este o femeie puternică și protejată”, a conchis Margareta Strestian.

Potrivit Ninei Lozinschi, exper­tă gender, formatorul seminarului, violența împotriva femeilor con­tinuă să fie o pandemie globală și, cu regret, se reflectă și asu­pra femeilor salariate. O formă frecventă de violență a femeilor este hărțuirea la locul de muncă. Aceasta este o încălcare crasă a drepturilor omului. Studiile arată că hărțuirea sexuală afectează să­nătatea fizică și psiho–emoțională, dar și mediul profesional. Acest fenomen influențează calitatea lucrului efectuat și are un efect negativ asupra performanței aca­demice.

Olga Nicolenco, trainer în probleme gender, comunicare și strategii electorale, master în ma­nagementul politic, formatorul activității de instruire, în prezen­tarea sa a vorbit despre legislația de gen: națională și internațio-nală; rolurile de gen; stereotipurile de gen în familie, educație, sănă­tate, politică; gender mainstrea­ming – abordarea integratoare a egalității de gen; imaginea femeii în mass-media.

 

O piedică în dezvoltarea capacităților

„Stereotipizarea de gen poate limita dezvoltarea talentelor na­turale și a capacităților fetelor și băieților, femeilor și bărbaților, precum și experiențele lor edu­caţionale și profesionale și a oportunităților lor în viață în ge­neral. Stereotipurile despre femei sunt atât cauza, cât și consecința unor atitudini, valori, norme și prejudecăți adânc înrădăcinate împotriva femeilor. Se folosesc pentru a justifica și a menține relațiile istorice de putere ale bărbaților asupra femeilor, pre­cum și atitudinile sexiste care împiedică promovarea femeilor” a menționat Olga Nicolenco.

Un alt subiect abordat în ca­drul seminarului a fost „Violența împotriva femeilor și consecințele (economice, sociale, personale) ale violenței împotriva lor”.

Participantele la seminar au apreciat rolul important al acestor activități, fiind foarte utile, și au mulțumit Federației pentru orga­nizarea cu succes a seminarului.

De menționat că această in­struire a fost desfășurată în con­formitate cu planul de activitate al Federației pentru anul 2021 în do­meniul formării activului sindical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand