13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Viața și sănătatea angajatului, mai presus decât orice

Loading
Social Viața și sănătatea angajatului, mai presus decât orice
Viața și sănătatea angajatului, mai presus decât orice
securitatea-muncii

Foto: realitatea.md

Comitetul de securitate și sănătate în muncă al SA „Moldtelecom” a vizat meto­dologia privind certificarea locurilor de muncă și evaluarea riscurilor din punct de vedere al securităţii și sănătății în muncă. Principiul precauției în activitatea salariaților se admite numai la locurile de muncă ce au fost supuse certificării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

 

 

Purtarea echipamentului indi­vidual de muncă este obligatorie atunci când condițiile de muncă impun aceasta. Echipamentul individual se integrează în echi­pamentul tehnic al locului de muncă, devenind o parte compo­nentă a sistemului ,,om-mașină-mediu”. O condiție importantă este necesitatea asigurării unei aplicări comode a echipamen­tului pe corp în timpul muncii, conform pozițiilor și mișcărilor acestuia. De asemenea, este ne­cesară adaptarea parametrilor constructivi și funcționali ai echipamentului la caracteristi­cile fiziologice ale organismu­lui în timpul muncii, asigurând desfășurarea normală a funcțiilor acestuia cu o solicitare: funcțiile vizibile la ochelari, respirația la mască, termoreglarea la îmbră­căminte, mobilitatea unor seg­mente (membrele superioare sau inferioare). Un echipament care nu este confortabil scade capaci­tatea de muncă și chiar diminu­ează posibilitatea de a desfășura corect munca.

 

Folosirea rațională a echipamentului presupune și buna lui întreținere

 

Măsurările nivelului ilumi­natului locului de muncă s-au efectuat de Centrul Sanitar Pu­blic, îndeplinind următoarele condiții: iluminarea suficientă a obiectelor, corespunzător ca­racteristicilor acestora, a luminii artificiale, care trebuie să fie cât mai apropiată de cea a luminii naturale, să fie uniformă și să nu producă străluciri în câmpul vizual, să nu prezinte pericol de incendiu sau electrocutare.

La toate activitățile posturilor de muncă s-a înfăptuit măsura­rea zgomotului și s-au realizat măsuri de izolare fonică, aplica­te pentru lucrările efectuate cu potențial nociv ridicat, în scopul diminuării pericolelor.

S-a efectuat certificarea locu­lui/postului de muncă privind corespunderea prevederilor acte­lor normative prin contrapune­rea valorilor indicilor cantitativi și calitativi ai vibrației tempera­turii, vitezei aerului cu valorile normate.

La întreprindere există un regulament privind regimul de muncă și odihnă. În sectoare se desfășoară permanent în aer liber, tot anul, indiferent de con-dițiile meteorologice, care pot fi favorabile sau nefavorabile pen­tru organismul uman. Pentru păstrarea sănătății pe parcursul întregului an când se lucrează în aer liber, sunt realizate mă­suri organizatorice de protecție individuală privind alimentația, odihna, călirea organismului, măsurile medicale profilactice. Acestea sunt importante pentru menținerea sănătății.

Astfel, este obligatoriu exa­menul medical la încadrarea în muncă și controlul medical periodic. Pot lucra în aer liber persoane sănătoase care nu pre­zintă tulburări sau boli ce se pot agrava sub acțiunea factorilor meteorologici nefavorabili. După terminarea lucrului, organismul are nevoie de odihnă, în speci­al, activă – activități în aer liber (plimbări, exerciții fizice, diferite sporturi) și pasivă. Somnul este odihna pasivă zilnică a organis­mului, care este obligatorie și în timpul căreia se refac forțele acestuia, se înlătură oboseala și se recuperează capacitatea de muncă. De aceea, somnul trebu­ie să se desfășoare în condiții cât mai bune: camera de odihnă va fi bine aerisită, să fie liniște, nu se va fuma în această cameră, nu se vor folosi mijloace improviza­te pentru încălzire sau care nu funcționează bine (se pot pro­duce emanări toxice de oxid de carbon, accidente chiar mortale, incendiu). Patul trebuie să fie cât mai curat, mai confortabil, să permită o bună relaxare muscu­lară, deci o bună odihnă.

 

Aprecierea factorilor nocivi, pentru fiecare loc de muncă

 

Călirea organismului față de factorii meteorologici nefavo­rabili are o importanță mare în menținerea sănătății și se rea­lizează prin folosirea factorilor naturali: apa, aerul și soarele. Aceste mijloace de calitate nu în­locuiesc măsurile prezentate an­terior, ele sunt doar o completare a acestora.

Scopul certificării locurilor de muncă este prevenirea, elimina­rea sau reducerea acțiunii facto­rilor periculoși și/sau nocivi ce pot apărea în desfășurarea pro­ceselor de muncă și se efectuează periodic, la intervale de cel mult cinci ani. Acesta este impus la cererea inspectorilor muncii, la solicitarea sindicatului de ramu­ră sau a sindicatului din unitatea economică, la solicitarea repre­zentantului forului tutelar sau a salariatului.

În urma reconstrucției edifici­ilor s-a ţinut cont de parametrii de testare în scopul respectării şi îmbunătățirii condițiilor de muncă.

S-au numerotat locurile de muncă, s-a întocmit lista locuri­lor/posturilor de muncă, s-a re­vizuit necesitatea și componența de încadrare a standardelor re­spective pentru protecția mun­cii la unitatea economică. A fost întocmită documentația de execuție a utilajelor, clădirilor și construcțiilor, s-au elaborat scheme conform proiectului și cerințelor de securitate și să­nătate în muncă. S-au verificat granițele, zonele de protecție de răspundere, sanitare pen­tru fiecare loc de muncă aparte, s-au elaborat scheme cu verifi­carea parametrilor-intervalelor de corespundere la instalare: zona de deservire/ de exploa­tare/ teritoriu / loc de parcare/ zonă de protecție–amplasare /comunicații /executare în toate încăperile/posturile de lucru/spațiu/volum/de evacuare/ sa­nitar social/ sanitar igienic/ de odihnă etc. Rezultatele măsură­rilor de laborator s-au înscris în fișele de certificare la locul de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă cu întocmirea Pașaportului stării securității și sănătății în muncă pe sectoare, ateliere și la între­prindere în întregime.

 

Factorii nocivi și nefavorabili

 

Întreprinderea este asigura­tă cu încăperi sanitar-igienice și sanitar-sociale și auxiliare. Apre­cierea factorilor nocivi și nefavo­rabili de producere s-a efectuat pentru fiecare loc de muncă, lu­crări corespunzătoare cu încad-rarea în limitele admisibile de concentrație a substanțelor noci­ve în mediul de lucru, tempera­tură, viteză admisibila a aerului, nivelul admisibil al vibrației, ni­velul de iluminare.

Documentația privind certifi­carea locurilor de muncă, sem­nată de persoanele care au efec­tuat măsurările și de membrii comisiei de certificare se păs­trează la serviciul de protecție și prevenire. În temeiul avizului co­respunzător, documentelor eliberate de organe abilitate, se per­mite activitatea numai în baza autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

 

Vasile SILOCI,

inspector principal de muncă, Inspectoratul Muncii al Sindicatelor

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand