17 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Veşti bune pentru cei care vor credite

Loading
Fără categorie Veşti bune pentru cei care vor credite
credite

Foto: classpark.ro

Formularul precontractual standard, comisioane limitate şi posibilitatea renunţă­rii la credit în termen de 14 zile de la semnarea contractului sunt cele mai impor­tante prevederi ale unui proiect de lege, votat săptămâna trecută de Parlament în prima lectură. Documentul va proteja mai bine clienţii băncilor şi organizaţiilor de microfinanţare la contractarea creditelor de consum.

 

Până acum, în Republica Mol­dova nu a existat o lege care să reglementeze în mod special cre­ditele de consum. Mai mult decât atât, carenţele legislative au generat o serie de probleme în ceea ce pri­veşte creditarea persoanelor fizice şi modul de prestare a serviciilor financiare.

Problemele se referă, în primul rând, la formele diferite şi neunifi­cate de informare a consumatoru­lui despre condiţiile contractuale (în aşa fel nu e posibilă compara­rea ofertelor) şi lipsa unor reguli transparente referitor la modul de calcul al dobânzii, în special, a celei flotante (consumatorii la momen­tul încheierii contractului de credit nu cunosc care va fi suma totală pe care vor trebui s-o achite pentru creditul respectiv).

Proiectul Legii privind contrac­tele de credit pentru consumatori va stabili cerinţe clare, univoce şi echitabile care să asigure protec­ţia consumatorului la contractarea creditului de consum. Domeniul de aplicare a legii se extinde inclu­siv la tipurile de contracte precum cele garantate prin ipotecă, închirierea şi leasingul.

 

Formular precontractual tipizat

 

Clienţii instituţiilor financiare vor beneficia de o serie de drepturi chiar din faza precontractuală. De fiecare dată când solicită informaţii despre orice produs de creditare, clientul va primi de la funcţiona­rul băncii sau organizaţiei neban­care un formular precontractual standard care să cuprindă detaliile importante ale acestuia. Nemijlo­cit, informaţia va conţine: rata do­bânzii aferente creditului, fixă şi/sau flotantă, modalitatea de calcul a dobânzii (formula de calcul şi transparenţa acesteia), informaţii privind orice costuri incluse în cos­tul total al creditului (comisioane, procente de deservire, etc.), dobân­da aferentă creditului şi dobânda anuală efectivă, durata contractului de credit, preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans; valoarea to­tală plătită de către consumator şi valoarea ratelor.

 

g_economie

Legea va impune o concu­renţă sănătoasă pe piaţa serviciilor financiare şi acest lucru va stimula minimizarea creditării

 

Astfel, potenţialul client are po­sibilitatea să analizeze cu atenţie costurile creditelor oferite de fieca­re instituţie în parte şi să compare mai multe oferte înainte de a lua decizia. Lucru, care de altfel, poate eli­mina şi riscul de supraîndatorare al clientului. Formularul standard va fi elibe­rat gratuit clientului cu cel puţin 15 zile înainte de semnarea con­tractului de credit. În plus, clientul va primi şi proiectul contractului de credit, pentru a studia clauzele contractuale înainte de a solicita împrumutul.

 

14 zile pentru răzgândire

 

Potrivit proiectului, clientul are dreptul să se retragă nemotivat din contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice, dar cu condi­ţia de notificare. “Dacă se reuşeşte utilizarea anumitor sume de bani în acest timp, clientul este obligat să ramburseze suma şi costurile băncii suportate în această perioa­dă”, explică Anatolie Silitrari, şeful Direcţiei protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei de la Minis­terul Economiei.

Legea conferă clientului şi drep­tul rambursării anticipate a credi­tului, fără ca acesta să fie condiţi­onat de anumite plăţi sau număr de rate. Totuşi, creditorul este în drept să solicite şi el o compen­saţie rezonabilă şi justificată pen­tru costurile aferente rambursării creditului. Dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi re­zilierea contractului este mai mare de un an, consumatorul va achita 0,5% din mărimea creditului şi 1%, în cazul în care perioada este mai mică de un an.

 

g_economie

Legea privind contractele de credit pentru consumatori a tăiat mult din pofta băncilor pentru comisioane

 

Netransparenţa taxelor şi a co­misioanelor aplicate de rând cu do­bânda la creditele de consum este o practică des utilizată de instituţiile financiare. Anume acest lucru spe­rie şi deranjează, deopotrivă, toţi consumatorii. De aceea, noua lege stipulează clar toate interdicţiile impuse creditorilor privind multi­tudinea comisioanelor şi costurilor adiţionale de finanţare.

„Se va interzice majorarea comi­sioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare, cu excepţia costurilor im­puse prin legislaţie, se va interzice introducerea şi perceperea de noi taxe, comisioane, tarife pe parcur­sul contractului de credit şi perce­perea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit. Totodată, legea prevede in­terzicerea perceperii unui comision de retragere pentru sumele trase din credit precum şi perceperea unui comision, tarif, sau a oricărui alt cost, în cazul în care consuma­torul doreşte schimbarea datei de scadenţă a ratelor şi va interzice perceperea unor comisioane în si­tuaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor, în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile evaluării noilor garanţii”, a atenţionat Silitrari.

Experţii care au lucrat la proiec­tul legii susţin că în prezent unele instituţii financiare stabilesc comi­sioane exagerate şi nejustificate, sau operează cu comisioane generale, a căror metodă de calcul nu este toc­mai clară. Iar în unele cazuri, va­loarea comisioanelor este chiar mai mare decât cea a dobânzilor.

 

Concurenţă printre bănci

 

Elementul cel mai sensibil atât pentru bănci, cât şi pentru orga­nizaţiile nebancare este eliminarea comisioanelor. În opinia experţilor, măsura va face activitatea lor mult mai transparentă şi va stabili o con­curenţă loială. În acest context, vor fi viabile acele instrumente de mar­keting financiar care vor fi plasate la vedere. Odată cu implementarea, se va stabili o concurenţă a dobânzilor, dar nu a practicilor de camuflare a comisioanelor, plăţilor şi costurilor aferente acestora.

 

tragerea otgonului

Foto: infobarrel.com

 

“Deocamdată este prematur de vorbit despre o micşorare a ratei dobânzii la creditele bancare. Este o chestiune de timp. Însă, cu cer­titudine, legea va impune o concu­renţă sănătoasă pe piaţa serviciilor financiare şi acest lucru va stimula minimizarea creditării”, declara an-terior Galina Berzedeanu, şef ad­junct Reglementare şi supraveghere bancară, BNM.

Cert este că statul nu-şi poate asuma dreptul de reglementare a ratei dobânzii, inclusiv a ratei efec­tive a dobânzii şi fiecare creditor stabileşte de sine stătător mărimea dobânzii, în dependenţă de portofo­liu, riscuri şi sistemul său de evalua­re. Legea are doar scopul să elimine un şir de comisioane şi plăţi conexe la credite, în aşa fel încât acestea să fie utilizate cât mai transparent.

Proiectul de lege obligă toate instituţiile de creditare să se confor­meze cerinţelor de dezvăluire a informaţiei privind produsele fi­nanciare şi să asigure plasarea pe pagina-web oficială existenţa unui calculator ce determină costul total al creditului. Reprezentanţii bănci­lor comerciale vor trebui să acorde toate informaţiile necesare despre prevederile contractelor pentru creditele de consum, iar refuzul de a prezenta sau prezentarea in­completă a informaţiei prelimina­re încheierii contractelor de credit se va sancţiona cu o amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale, aplicate persoanei cu funcţie de răs­pundere şi de la 200 la 300 de uni­tăţi convenţionale, pentru o per­soană juridică. Totodată, majorarea sau aplicarea nejustificată a comisi­oanelor şi taxelor se va amenda cu 50-100 de unităţi convenţionale, în cazul persoanei cu funcţie de răs­pundere şi cu 200-300 în cazul per­soanei juridice.

 

Exemplul altora

 

Există două directive europe­ne pe care toate ţările membre ale UE urmează să le implementeze în sistemul lor legislativ: directiva privind contractele cu beneficiarii creditelor de consum şi directiva privind prestarea la distanţă a ser­viciilor financiare. Acestea sunt preluate şi de RM în proiectul Legii privind creditele de consum.

Experienţa UE demonstrează că nivelul de implementare a directi­velor respective diferă de la o ţară la alta. În Slovacia, legea privind cre­ditul de consum a intrat în vigoare în iunie 2010 şi este executată de Inspecţia de protecţie a consuma­torilor pieţei financiare. Inspecţia poate să aplice sancţiuni în valoare de până la 70 de mii de euro, iar în unele cazuri până la 140 de mii.

În România, numărul de comisi­oane aferente contractului de credit au fost limitate la patru: comision de administrare a creditului, comi­sion de rambursare anticipată după caz, comision de penalizare pentru întârziere la plată şi comision unic pentru serviciile prestate la cererea consumatorilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi