16 iunie 2024
Chisinau
Varia

UNIVERSITATEA DE STAT, prima universitate din Republica Moldova

Loading
Varia UNIVERSITATEA DE STAT, prima universitate din Republica Moldova
usm

Foto: studiimoldova.info

Universitatea de Stat din Moldova (USM) deţine pri­mul loc în topul instituţii­lor de învăţământ superi­or din Republica Moldova. Cel puţin aşa arată datele primului clasament mon­dial efectuat de Consiliul Superior de Investigaţii Ştiinţifice din cadrul Mi­nisterului Ştiinţei şi Inovă­rii al Spaniei, notează we­bometrics.info.

 

În clasamentul mondial al instituţiilor de învăţământ su­perior, Universitatea de Stat din Moldova este plasată pe locul 3432, fiind urmată de Universi­tatea Tehnică a Moldovei cu po­ziţia 4220, Academia de Studii Economice din Moldova – 7220, Universitatea Liberă Internaţi­onală din Moldova – 7696, iar Universitatea de Stat de Medici­nă şi Farmacie „Nicolae Testimi­ţanu” deţine locul 8524.

În acest top au concurat 20645 de instituţii de învăţământ supe­rior din întreaga lume, Moldova fiind reprezentată de 26 de insti­tuţii de învăţământ superior.

Universitatea de Stat din Moldova apare drept lider şi în cadrul unui alt clasament mon­dial efectuat de portalul 4icu.org. Acesta include 11.160 de colegii şi universităţi din 200 de ţări. In­stituţia de învăţământ superior posedă un potenţial intelectual de cea mai înaltă probă şi o stră­lucită imagine internaţională de universitate clasică, dispune de contracte de colaborare didacti­co-ştiinţifică cu 128 universităţi şi centre ştiinţifice din lume.

Concepţia universitară gene-

rală este elaborată conform stan­dardelor europene (procesul Bologna) şi este orientată spre instruire-cercetare, fiind bazată pe schimbarea de mentalitate, pe managementul european mo­dern, pe susţinerea şi promova­rea performanţelor academice şi ştiinţifice. Comunitatea universi­tară realizează modernizarea în­văţământului superior prin apli­carea managementului strategic universitar participativ, precum şi a autonomiei universitare. În prezent, la USM activează 1015 cadre didactice, inclusiv 9 aca­demicieni, 81 doctori habilitaţi, profesori universitari, 403 doc­tori în ştiinţe, conferenţiari uni­versitari, circa 15 mii de studenţi şi masteranzi, 334 doctoranzi.

Rectoratul, în frunte cu Ghe­orghe Ciocanu, care fiind un con­ducător reformator şi inovator, a elaborat şi promovează o con­cepţie avansată şi performantă în domeniul modernizării stan­dardelor universitare de factură europeană. Este realizată orien­tarea strategică conform căreia învăţământul în general, iar cel universitar în special, constituie temelia progresului social-eco­nomic şi spiritual la toate etapele dezvoltării societăţii. Învăţămân­tul este o prioritate naţională, iar secolul XXI este considerat seco­lul cunoaşterii, al informatizării, al transferului inovaţional, al co­nexiunii cu piaţa muncii.

În contextul acestor transfor­mări, rectoratul, dar şi comitetul sindical pledează pentru un în­alt nivel de calificare a cadrelor didactice – proces care prevede renovarea conceptuală, metodo­logică, curriculară şi tehnologică a învăţământului universitar, a managementului participativ eu­ropean. Este facilitată, în măsura posibilităţilor, perfecţionarea ca­drelor didactice în centrele ştiin­ţifice din ţară şi de peste hotare, sunt organizate cursuri, semina­re, stagii de perfecţionare pentru cadrele didactice tinere, pentru doctoranzi şi postdoctoranzi.

 

Dumitru Căldare,

preşedintele comitetului sindical al salariaţilor USM,

doctor habilitat în filosofie

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand