13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Transferul sau concedierea salariaţilor. Salariile lucrătorilor vs Pragul de sărăcie

Loading
Cetăţeanul şi legea Transferul sau concedierea salariaţilor. Salariile lucrătorilor vs Pragul de sărăcie
salarii

Foto: msktambov.ru

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Transferul sau concedierea nelegitimă a salariaţilor

 

guestion

Ce răspundere poartă angajatorul pentru transferul sau concedierea nelegitimă a salariatului?

 

Vasile Munteanu, Chișinău

 

Conform art. 90 din Codul muncii, în cazul restabilirii la locul de muncă a salariatului transferat sau disponibilizat nelegitim, angajato­rul este obligat să repare prejudiciul cauzat, care constă din:

a) plata obligatorie a unei despăgubiri pentru întreaga perioadă de absenţă forţată de la muncă într-o mărime nu mai mică decât salariul mediu al salariatului pentru această perioadă;

b) compensarea cheltuielilor suplimentare legate de contestarea transferului sau a eliberării din serviciu (consultarea specialiştilor, cheltuielile de judecată etc.);

c) compensarea prejudiciului moral cauzat salariatului.

Mărimea reparării prejudiciului moral este determinată de instanţa de judecată, ţinându-se cont de aprecierea dată acţiunilor angajatoru­lui, dar nu poate fi mai mică decât un salariu mediu lunar al salaria­tului.

Totodată, în locul restabilirii la locul de muncă, părţile pot încheia o tranzacţie de împăcare, iar în caz de litigiu – instanţa de judecată poate încasa de la angajator, cu acordul salariatului, în beneficiul acestuia, o compensaţie suplimentară în mărime de cel puţin trei salarii medii lunare ale salariatului.

 

Salariile lucrătorilor trebuie să depăşească pragul de sărăcie

 

guestion

O mare parte din populația țării este indignată de fap­tul că salariile sunt mici. Unii vorbesc și despre lipsa unei salarizări echitabile. Ce înseamnă aceasta?

 

Vera Dumbravă, Orhei

 

Pentru a da răspuns la această întrebare, considerăm necesar să ne referim la prevederile art. 4 din Carta Socială Europeană revizuită, care prevede că, pentru asigurarea efectivă a dreptului la o salariza­re echitabilă, părțile contractante, adică țările care au ratificat acest mecanism european de protejare a drepturilor social-economice, in­clusiv Republica Moldova, îşi asumă un şir de angajamente. Printre acestea se numără: să recunoască dreptul lucrătorilor la o salarizare suficientă care să le asigure acestora, precum și familiilor lor, un nivel de trai decent; să recunoască dreptul lucrătorilor la un coeficient majo­rat de salarizare pentru orele suplimentare de lucru, cu excepția unor cazuri particulare; să recunoască dreptul lucrătorilor la salarizare egală pentru muncă de valoare egală; să recunoască dreptul lucrătorilor la o perioadă de preaviz rezonabilă în cazul încetării angajării, precum și să nu autorizeze reținerile din salariu decât în condițiile și în limi­tele prescrise de legislația sau reglementarea națională ori fixate prin convenții colective sau sentințe de arbitraj.

Important de menționat că, pentru a fi considerat ca echitabil în sensul art. 4 al Cartei nominalizate, un salariu nu trebuie să fie prea mult sub nivelul salariului mediu național (în Republica Moldova, acest salariu, pentru 2014, constituie aproximativ 4170 de lei  și 4524 – pentru mai 2015). Or, salariile (potrivit Comitetului drepturilor soci­ale) trebuie să fie întotdeauna peste pragul de sărăcie din țară (mini­mul de existență în Republica Moldova a constituit aproximativ 1726 de lei în 2014). Sau, atunci când salariul net este mai mic de jumătate din salariul mediu național net, el este considerat inechitabil și, deci, contrar art. 4 al Cartei Sociale Europene (Carta Socială Europeană – scurt ghid).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand