21 iulie 2024
Chisinau
Social

Toate localitățile din țară vor avea planuri urbanistice

Loading
Social Toate localitățile din țară vor avea planuri urbanistice
Toate localitățile din țară vor avea planuri urbanistice

 

 

iurie-povar

Foto: vocea.md

Cel mai mare institut de cercetare şi proiectare din ţara noastră sub aspectul lucrări­lor executate a marcat, zilele trecute, 70 de ani de activitate. Administratorul Institu­tului „Urbanproiect”, Iurie Povar, a menţionat că această întreprindere a obţinut, în ultimii ani, trei diplome de gradul întâi la nivelul CSI. Totodată, „Urbanproiect” a fost inclus în Cartea de aur a instituţiilor de proiectare, a întreprinderilor de producere a materialelor de construcţie şi organizaţiilor de construcţie din CSI.

 

„Suntem printre cei mai buni din Europa de Est şi am putea să ne luăm la întrecere şi cu institu­ţiile similare din Europa de Vest”, afirmă Iurie Povar, cu referire la valoarea artistică a construcţiilor proiectate de specialiştii „Urban­proiect”.

În prezent, eforturile proiec­tanţilor şi ale arhitecţilor de la acest institut se axează, în spe­cial, pe soluţionarea problemei ce ţine de asigurarea localităţilor din ţara noastră cu planuri urba­nistice generale.

„Este o problemă foarte mare pentru RM. Acum, sunt într-o situaţie mai bună doar centrele raionale, oraşele, pe când 96 la sută dintre localităţile săteşti nu au programe de dezvoltare urba­nistică”, a remarcat Iurie Povar.

Ţara noastră este una dintre puţinele din Europa în care exis­tă localităţi rurale cu o populaţie de opt şi chiar 12 mii de locuitori. Cu toate acestea, dintre cele mai mari localităţi, numai satul Cos­teşti din raionul Ialoveni are un plan urbanistic general.

 

Perspective de dezvoltare

 

Potrivit administratorului „Urbanproiect”, în condiţiile actuale este necesar, în primul rând, să fie elaborată documentaţia care ar identifica perspectivele de dezvoltare a fiecărei localităţi în parte. Este vorba nu doar despre componenta teritorială, ci şi de cea economică. Această docu­mentaţie trebuie să prevadă po­sibilitatea de a fi amplasate noi sectoare economice, noi unități de producere şi, în special, crea­rea de locuri de muncă.

 

g_social

În contextul aniversării sale, „Urbanproiect” a fost decorat cu Ordinul „Gloria muncii”

 

„Avem rezultate bune, iar ac­tivitatea noastră de perspectivă depinde mult de situaţia social-economică a ţării, de volumul investiţiilor străine atrase şi al celor pe care businessul autoh­ton le plasează în construcţii”, a subliniat administratorul „Ur­banproiect”.

Printre activităţile majore des­făşurate în ultimii ani de Institu­tul „Urbanproiect”, se numără elaborarea Planului de amena­jare a teritoriului naţional, dar şi un şir de obiective proiectate. Acestea din urmă includ proiecte realizate în perioada 2010-2011, legate de inundaţiile din zona Prutului, care au avut loc în ra­ionul Hânceşti, reconstrucţia clădirii Parlamentului, dar şi a Centrului pentru Copii şi Tineret „ARTICO” din capitală.

„Anul trecut am finalizat o lu­crare de mare amploare pe care nu o putea face altă instituţie din ţara noastră – Centrul agro­alimentar Chişinău, situat pe o suprafaţă de 33 de hectare şi do­tat cu frigorifere, depozite, hale de prelucrare a materiei prime agricole etc.”, a specificat Iurie Povar.

Un alt proiect ambiţios este parcarea supraetajată care va fi dată în exploatare în zona Aero­portului Internaţional Chişinău. Actualmente, specialiştii „Urban­proiect” lucrează la un program de extindere a aeroportului, câş­tigat în urma unui concurs.

 

Profesionalism şi tradiţie

 

Pe parcursul existenţei sale, institutul s-a bucurat împreună cu specialiştii săi de o autoritate impunătoare, ca reflexie a efor­turilor depuse pentru înfrumuse­ţarea localităţilor din ţara noas­tră. Perioada parcursă de această structură corespunde mai multor generaţii de proiectanţi şi arhi­tecţi, iar cei din primele decenii, care au fondat şi consolidat orga­nizaţia, nu mai sunt în viaţă.

Institutul dispune în prezent de specialişti formaţi încă în pe­rioada sovietică, dar şi mai tineri, perfecţionaţi după tendinţele ac­tuale. Aceştia ştiu a lucra şi pen­tru un beneficiar clasic, şi pentru unul cu cel mai înalt nivel de cul­tură, afirmă Iurie Povar.

„Urbanproiect” numără peste 190 de salariaţi, dintre care 98 la sută sunt membri de sindicat. În acest sens, administratorul uni­tăţii apreciază că relaţiile bune din echipă acţionează asupra atitudinii de lucru şi nu permit depăşirea unui comportament natural.

 

Date istorice

 

Ministrul Dezvoltării Regi­onale şi Construcţiilor, Marcel Răducan, a menţionat, în cadrul ceremoniei organizate cu ocazia acestei aniversări, că institutul a fost constituit la finele celui de-al Doilea Război Mondial. La etapa iniţială, activitatea lui s-a focali­zat pe reconstrucţia şi asigurarea cu locuinţe şi obiective de infra­structură a oraşelor şi satelor ţă­rii noastre.

În perioada 1960-1970, prin oraşe şi sate au apărut o serie de proiecte care au permis dezvol­tarea infrastructurii de locuințe, sociale și industriale. O altă eta­pă importantă în activitatea in­stitutului se referă la dezvoltarea industriei de panouri prefabri­cate și a metodelor „monolit” de edificare a blocurilor de locuințe şi administrative.

 

aniversarea-urbanconstruct

Foto: vocea.md

 

Pentru elaborarea seriei 143-MS de blocuri cu multe etaje, institutului i-a fost conferit Pre­miul de Stat al Republicii Mol­dova. Aceeaşi serie a fost selec­tată drept cea mai reușită pentru aplicare în zonele seismice din fosta URSS.

În anii 1980-1990, au fost pro­iectate construcții precum: Casa Sindicatelor, hotelurile „Codru” și „Național”, Palatul Republicii, sediul Băncii Naționale, clădirea Circului Naţional. Pentru cel din urmă, institutului i-a fost înmâ­nat pentru a doua oară Premiul de Stat al Republicii Moldova.

„Prin acest institut au trecut câteva mii de personalităţi mar­cante, datorită cărora în prezent ţara noastră este una frumoasă, iar capitala este un oraşselect din piatră albă”, a mai menţionat Marcel Răducan.

 

Dialog social

 

„La această unitate există re­laţii bune de muncă, profesio­nalism şi tradiţie, iar în cadrul institutului este desfăşurat un dialog social permanent bazat pe sinceritate”, a remarcat preşe­dintele Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Oleg Budza. Institutul dispune de o bază de odihnă în oraşul ucrai­nean Sergheevka. Aceasta a fost renovată şi permite ca angajaţii să se odihnească şi să-şi întreme­ze sănătatea.

La rândul său, Oleg Mîrlea­nu, vicepreşedinte al Federa­ţiei „Sindicons”, a subliniat că, în cei 70 de ani, acest institut a dăruit societăţii adevărate opere de artă. Totodată, parteneriatul social de la întreprindere poate servi drept exemplu. „Conducă­torul întreprinderii şi liderul sin­dical au ştiut în permanenţă să asigure în colectiv pacea socială şi, respectiv, să soluţioneze prin compromis orice divergenţă”, a specificat Oleg Mîrleanu.

Secretarul general adjunct al Aparatului Președintelui ţă­rii noastre, Vladimir Șarban, a înmânat administratorului „Urbanproiect” Ordinul „Gloria Muncii”, conferit printr-un de­cret prezidențial. El a menţio­nat că distincția a fost acordată „în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvolta­rea arhitecturii și urbanisticii, pentru contribuţie substanţială la proiectarea unor importante obiective de menire productivă şi social-culturală şi activitate intensă în domeniul amenajării teritoriului”.

Nistor Grozavu, viceprimar al capitalei, a opinat că institutul a schimbat mentalitatea de abor­dare a planurilor urbanistice ge­nerale pentru localităţile din ţara noastră şi a introdus noţiuni pre­cum cea de amenajare a terito­riului sau de regulament local de urbanism. „Urbanproiect” este şi autorul Planului urbanistic ge­neral al capitalei, dar şi al Planu­lui de amenajare a municipiului Chişinău.

Viceprimarul a mai apreciat că specialiştii „Urbanproiect” fac astfel încât localităţile din ţara noastră să devină tot mai bune şi mai confortabile pentru oameni.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand