20 mai 2024
Chisinau
Social

Studiile superioare de master, supuse unei evaluări externe

Loading
Social Studiile superioare de master, supuse unei evaluări externe
Studiile superioare de master, supuse unei evaluări externe
masterat

Foto: admiterea.md

Un proiect de Regulament cu privire la organizarea stu-diilor superioare de mas­ter, ciclul II, a fost elaborat de specialiştii Ministerului Educației. Documentul, pro­pus spre discuții publice, a fost elaborat în conformi­tate cu prevederile Codului educației. 

 

Proiectul prevede că orice in-stituție de învățământ superior, publică sau privată, interesată de oferirea de programe de studii superioare de master, urmează să treacă, în mod obligatoriu, prin­tr-un proces de evaluare externă. Acest proces se va încheia cu auto­rizarea instituţiei respective pen­tru funcţionare provizorie, înainte ca aceasta să poată începe un astfel de program.

Decizia cu privire la autorizarea de funcţionare provizorie, la acre­ditare, neacreditare sau la retrage­rea dreptului de organizare a unui program de studii, va fi adoptată de Guvern, la propunerea Ministe­rului Educaţiei. Totodată, această decizie se va baza şi pe rezultate­le evaluării externe, efectuate de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesio­nal sau de o altă structură de acest fel, înregistrată în Registrul Euro­pean pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior.

Organizarea concursului și me­todologia de admitere la studii superioare de master, precum și metodologia de calculare a mediei generale de concurs, vor fi stabi­lite prin regulamentele elaborate de fiecare instituţie de învăţă­mânt superior în parte. Senatele instituțiilor ofertante de programe de master vor stabili și data înce­perii anului universitar pentru ci­clul II de studii superioare.

Din momentul aprobării regu­lamentului sus-menţionat, studiile superioare de master vor fi organi­zate atât cu frecvenţa la zi, cât și cu frecvenţă redusă, dar și la distanţă, cu condiţia existenței suportului tehnic necesar.

De menționat că în domeniile generale de studiu „Arte”, „Psi­hologie”, „Medicină veterinară”, „Medicină”, „Farmacie” şi în do­meniile de formare profesională „Limbi moderne” și „Arhitectură” studiile superioare de master vor fi organizate numai prin învăţământ cu frecvenţă.

Potrivit proiectului de regula­ment, la concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master vor putea participa deţină­torii diplomei de studii superioare de licenţă sau ai unui act echiva­lent de studii, recunoscut de struc­tura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi a calificărilor.

Regulamentul va intra în vigoare după ce va fi aprobat de Guvern.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand