13 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Stimulentele salariale nu pot fi condiționate de sancțiunile disciplinare

Loading
Cititorii ne scriu Stimulentele salariale nu pot fi condiționate de sancțiunile disciplinare
salariu-moldova

Foto: noi.md

 

„În actele societății pe acțiuni în care activăm este prevăzut că, pentru a fi aplicate sancțiuni disciplinare, este micșorat su­plimentul la salariu pentru re­zultatele în muncă. Vă rugăm să ne explicați despre modul în care trebuie aplicate în practică pre­vederile art. 206, alin. (3) din Co­dul muncii.

 

Andrei Vulpe,

președinte al comitetului sindical, or. Chişinău”

 

Reprezentanţii Departamentului ju­ridic al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova au precizat că, potrivit art. 206, alin. (3) din Codul muncii, angajatorul nu este în drept să aplice amenzi sau sancțiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă. Sancțiunile disciplinare sunt enumera­te în mod exhaustiv în art. 206, alin. (1) din Codul muncii. Alte sancțiuni dis­ciplinare nu pot fi stabilite decât prin lege.

Amenzile sau alte sancțiuni pecuni­are nu țin de competența angajatorului și ele nu pot fi aplicate salariatului ca sancțiuni disciplinare.

Cât privește plata anumitor recom­pense, adaosuri sau suplimente la sa­lariu legate de activitatea de muncă, legislația în vigoare nu condiționează stimularea în funcție de aplicarea sancțiunii disciplinare.

Această practică negativă din trecut de a lipsi salariații de anumite plăți suplimentare la salariu în perioada termenului de valabilitate a sancțiunii disciplinare, cu părere de rău, se mai regăsește și în prezent în unele contrac­te colective de muncă încheiate la nivel de unitate.

Este vorba despre tălmăcirea inco­rectă a prevederilor art. 211, alin. (3) din Codul muncii, care stabilește că, în interiorul termenului de valabilitate a sancțiunii disciplinare, salariatului sancționat nu i se pot aplica stimulări prevăzute la art. 203. Nu se ține cont de faptul că plățile suplimentare la salariu, inclusiv sporuri, suplimente, prime le­gate de rezultatele muncii, care se plă­tesc periodic, fie lunar, trimestrial, se­mestrial sau anual, diferă de stimulările specificate la art. 203. Și, prin urmare, ele se plătesc indiferent de faptul dacă termenul de valabilitate al sancțiunii disciplinare a expirat sau nu.

Prevederile alin. (3) al art. 211 din Codul muncii se referă strict la acele stimulări (mulțumiri, premii, cadouri de preț, diplome de onoare) care, potri­vit art. 204, alin. (2), se consemnează într-un ordin (dispoziție, decizie, hotă­râre), se aduc la cunoștința colectivu­lui de muncă și se înscriu în carnetul de muncă al salariatului. Referitor la plata primelor, putem concluziona că, în interiorul termenului de valabilitate a sancțiunii disciplinare, salariatului sancționat nu i se pot acorda doar pri­mele cu menire de stimulare, în teme­iul art. 203, alin. (1) din Codul muncii, pentru succese în muncă, consemnate prin ordin și aduse la cunoștința colec­tivului și care se înscriu în carnetul de muncă.

În scopul apărării drepturilor și in­tereselor de muncă ale salariaților, precum și al asigurării principiului echității sociale în domeniul raportu­rilor de muncă, organizațiile sindicale primare sunt în drept să inițieze nego­cieri colective în vederea eliminării din actele juridice la nivel de unitate a re­glementărilor inechitabile și nefondate în acest sens.

De asemenea, sindicatele sunt în drept (art. 211, alin. (2) din Codul mun­cii) să solicite revocarea sancțiunii dis­ciplinare, aplicată salariatului–membru de sindicat, au mai specificat re­prezentanţii Departamentului juridic al CNSM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand