26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Solidaritatea socială și economică, un imperativ al sindicatelor

Loading
Без рубрики Solidaritatea socială și economică, un imperativ al sindicatelor
Solidaritatea socială și economică, un imperativ al sindicatelor

 

 

Moldovabusinesssind

Foto: arhivă personală

Federaţia Sindicală „Moldova–business–sind” şi Sindicatul Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri din Republica Moldova „SindlUCAS” au organizat, în perioada 25-28 fe­bruarie curent, la Staţiunea balneară „Bucuria–Sind” SRL, seminarul cu genericul „Solidaritate socială și economică”.

 

La seminar au participat 32 de reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale primare din 12 raioane, inclusiv UTA Găgăuzia, precum și din mun. Bălţi şi Chişinău.

Tema pusă pentru discuţie la se­minar a fost propusă de organizaţia internaţională „Street Net” si Orga­nizaţia internaţională pentru apă­rarea drepturilor femeilor «Flow” din Olanda, care au și susţinut des­făşurarea seminarului.

Evenimentul a avut drept scop valorificarea experienţei interna­ţionale în domeniul solidarităţii sociale şi economice, identificarea problemelor social–economice cu

care se confruntă membrii de sindi­cat la locul de muncă, dar şi even­tualele soluţii pentru acestea.

 

Strategii şi instrumente elaborate de ILO

 

Seminarul a constituit o premie­ră în domeniu și a debutat cu pre­zentarea manualului „Solidaritate sociala și economică: noțiuni ge­nerale”, elaborat de Centrul inter­naţional de instruire al OIM de la Torino (Italia), şi publicat în anul 2010.

În cuvântul introductiv al ma­nualului se precizează: „ILO (Or-ganizația Internațională a Muncii, OIM) promovează ideea economiei sociale din momentul fondării sale. În activitatea sa, pe parcursul de­ceniilor, ILO a căpătat o largă ex­perienţă în economia socială, ela­borând un număr mare de strategii şi instrumente, care ajută lucrătorii în lupta pentru dreptatea socială prin programul „Munca decentă”. „Promovarea economiei sociale este o acţiune comună, simultană, o susţinere universală a fiecărei etape din Programul „Munca de­centă”. Întreprinderile şi organiza­ţiile cu economie socială creează şi susţin locurile de muncă şi de trai, oferă protecţie socială, consolidea­ză şi aprofundează dialogul social cu toţi lucrătorii. În prezent, când lumea întreagă îşi revine după cri­za economică, lichidând urmările acesteia, promovarea ideilor de economie socială în cadrul progra­mului „Munca decentă” poate de­veni o etapă importantă în realiza­rea Pactului Global privind locurile de muncă la toate nivelurile”.

Temele propuse la seminar: „Co­operativele – actori cheie ai econo­miei sociale; rolul economiei socia­le și serviciile sociale din Moldova” au fost susținute de către Natalia Suboci, preşedinta Federaţiei Sin­dicale „Moldova–business–sind” şi Valentina Mazur, preşedinta Sindi­catului „SindLUCAS”.

 

Capacitatea de a face faţă noilor evoluţii

 

Pe parcursul seminarului au fost abordare subteme însoțite de dezbateri și discursuri cum ar fi: solidaritatea, relațiile de muncă, salarii, conceptul de dialog social, parteneri sociali, precum și o dez­batere generala a cadrului legisla­tiv care reglementează domeniul dialogului social, cele mai impor­tante niveluri de negociere colec­tivă pentru stabilirea remuneraţiei şi a timpului de lucru. Moderator la acest compartiment a fost Ana Moldovanu, şefă a Departamentu­lui protecţie social–economică al CNSM.

Participanţii la seminar au avut ocazia să se familiarizeze şi cu o temă nouă, care este foarte nece­sar să o cunoască fiecare membru de sindicat: „Provocări ce însoţesc racordarea activităţii sindicatelor din Moldova la rigorile UE: capaci­tatea de a face faţă noilor evoluţii”, prezentată de Liliana Posțan, dr., cercetător al Institutului Muncii al Sindicatelor din Moldova.

În cadrul aceste lansări, Liliana Posţan a prezentat rezultatele stu­diului de cercetare despre: „Sin­dicatele şi prevederile Acordului de Asociere dintre Uniunea Euro­peană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republi­ca Moldova, pe de altă parte; sindi­catele şi Directivele UE”; Modelul social european şi sistemul social naţional; reprezentativitatea și le­gitimitatea organizațiilor sindicale care reprezintă lucrătorii și proce­sul de dialog social (din conceptul PERC de dezvoltare organizaţiona­lă); structurarea organizațiilor în materie de logică și de desfăşurare a procesului de negocieri colective și a altor aspecte importante, căro­ra ar trebui să li se acorde atenție (din conceptul PERC de dezvoltare organizaţională) etc.

 

Natalia SUBOCI,

preşedinta Federaţiei Sindicale „Moldova–business–sind”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand