23 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Solidaritatea şi colaborarea îmbogăţesc practicile şi activităţile privind apărarea drepturilor membrilor de sindicat

Loading
Fără categorie Solidaritatea şi colaborarea îmbogăţesc practicile şi activităţile privind apărarea drepturilor membrilor de sindicat
Ana Selina

Foto: arhivă personală

Recent, la Moscova a avut loc şedinţa Consiliului Asociaţiei Internaţionale a Sindicatelor Angajaţilor Întreprinderilor Locativ-Comunale, a Indus­triei Locale şi Sectorului de Servicii şi Plenara Sindica­tului Angajaţilor din Dome­niul Asigurării Necesităţilor Vitale din Rusia. La lucrările acestora, împreună cu colegi din alte ţări ale CSI, a partici­pat şi Ana Selina, preşedin­tele Comitetului Republican al Sindicatului Lucrătorilor din sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”.

 

Apa, dreptul fundamental al omului

 

Mai detaliat a fost examinată stra­tegia prin care sindicatele se opun privatizării întreprinderilor presta­toare de servicii de utilitate publi­că. Această privatizare este impusă de aderarea ţărilor la Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC). Considerând apa unul dintre drep­turile omului, sindicaliştii s-au pro­nunţat pentru susţinerea în cadrul Internaţionalei Serviciilor Publice (PSI) a revendicărilor întregii miş­cări mondiale sindicale cu privire la excluderea tuturor formelor de pri­vatizare a sectorului de alimentare cu apă şi canalizare. Federaţia Euro­peană a Sindicatelor din Serviciile Publice (EPSU), din care face parte şi „Sindindcomservice”, a iniţiat co­lectarea unui milion de semnături pentru a recunoaşte accesul la apă – un drept fundamental al omului. Până în prezent au fost adunate pes­te un milion 400 mii de semnături. Ulterior, vor fi desfăşurate negocieri cu Comisia Europeană pentru ca la nivelul guvernelor tuturor ţărilor din Comunitatea Europeană să fie conştientizată importanţa soluţio­nării acestei probleme. Astăzi este demonstrat că businessul privat, în tendinţa de a acumula profituri, recurge la majorarea bruscă a ta­rifelor, disponibilizări, diminuări salariale şi reducerea tuturor faci­lităţilor sociale. Promiţând să facă investiţii în modernizarea tehnică a producerii, firmele private ani la rând nu alocă nimic în acest sens şi astfel încalcă contractele de conce­siune sau privatizare. Ţinând cont de faptul că gestionarea de către stat a serviciilor de utilitate publică reprezintă o pârghie pentru redu­cerea sărăciei şi asigurarea echităţii sociale, sindicatele caută metode prin care să se opună businessului privat în domeniul alimentării cu apă şi altor servicii de utilitate pu­blică, care au o importanţă socială. În Franţa, Marea Britanie şi unele ţări africane, practica de transmite­re a acestor servicii către operatorii privaţi confirmă ideea enunţată. În aceste şi alte ţări a demarat proce­sul de reprivatizare, iar autorităţile publice locale au demonstrat într-o perioadă scurtă că impactul social al acestuia este exclusiv pozitiv.

 

g_cnsm

„Sindindcomservice” depune eforturi pentru a-şi apăra membrii de sindicat

 

În ultimul timp, autorităţile lo­cale din Moldova tind să transmi­tă în concesiunea firmelor private unele servicii de utilitate publică, în primul rând, cele de salubrizare, alimentare cu apă şi epurare a apei. În acest sens, Sindicatul „Sindind­comservice” depune toate efortu­rile pentru a-şi apăra la maximum membrii în procesul de încheiere a contractului de concesiune.

Bunăoară, decizia iniţială a Pri­măriei mun. Bălţi cu privire la transmitere a serviciilor de salu­brizare şi evacuare a gunoiului în concesiunea unei structuri private se solda cu lichidarea respectivei întreprinderi municipale şi pierde­rea unui număr important de locuri de muncă. Bazându-se pe susţine­rea colectivului şi prevederile Con­tractului colectiv de muncă la nivel de ramură, sindicatul a desfăşurat câteva runde de negocieri cu con­ducerea Primăriei şi noii angajatori, şi a obţinut astfel încheierea unui acord-cadru care se referea la une­le priorităţi şi care era în beneficiul angajaţilor. În consecinţă, toate per­soanele care au dorit să-şi continue activitatea la noile întreprinderi, au fost angajate prin transfer, iar acest fapt le-a asigurat păstrarea tuturor facilităţilor şi drepturilor de muncă stipulate de contractele colective de muncă şi de Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură. În ca­drul acestor întreprinderi deja au fost create organizaţii primare şi au fost încheiate contracte colective de muncă.

În mai multe cazuri, la Râşcani, Cantemir, Drochia, Străşeni şi în alte raioane, noi am beneficiat de înţelegere din partea consiliilor locale şi ale angajatorilor, reuşind remedierea conflictelor apărute. Astfel, angajaţii şi-au păstrat locuri­le de muncă, nu a fost admisă redu­cerea salariilor.

Comitetul Republican al Sindi­catului „Sindindcomservice” nu s-a limitat la interacţiunea cu autori­tăţile locale, angajatorii privaţi ini­ţiind cu partenerii sociali negocieri privind modificarea Contractului colectiv de muncă la nivel de ramu­ră. Cel mai principal amendament este următorul: în cazul transmi­terii întreprinderii municipale de utilităţi publice în concesiune anga­jaţilor cărora nu le vor putea fi ofe­rite locuri de muncă le va fi achitat câte un salariu mediu lunar pentru fiecare an lucrat, însă nu mai puţin de zece salarii medii lunare. Aceas­tă prevedere ar trebui să constituie atât pentru primării, cât şi pentru noii angajatori, un factor descura­jant pentru disponibilizări nemoti­vate sau disponibilizări în masă.

 

Procesul de aprobare a unor tarife, politizat

 

Prin demersurile insistente că­tre Guvern, „Sindindcomservice”, împreună cu Asociaţia Patronală a Serviciilor Publice, a obţinut modi­ficarea legislaţiei, astfel că de acum tarifele pentru căldură, iar în viitor şi cele pentru apă, vor fi aprobate de către o autoritate independentă, adică de ANRE, ceea ce va permi­te să fie evitată politizarea excesivă în procesul de aprobare a unor ta­rife justificate din punct de vedere economic. În prezent, Comitetul Republican al Sindicatului împre­ună cu Asociaţia Patronală a Servi­ciilor Publice a adresat o scrisoare Guvernului RM solicitând sporirea controlului din partea reprezentan­ţilor Cancelariei de Stat la capitolul lezarea drepturilor muncitorilor de către autorităţile publice locale ca­re-şi depăşesc atribuţiile. În Moldo­va, deja a devenit evidentă tendinţa de a opta pentru parteneriatul pu­blic-privat în domeniul serviciilor de utilitate publică. În acest context, noi trebuie să fim pregătiţi pentru a ne apăra membrii de sindicat în noile condiţii – la capitolul locuri decente de muncă, condiţii benefi­ce şi remunerare echitabilă, utilităţi publice accesibile şi de calitate.

 

Criza parcursă de mişcarea sindicală

 

Un alt subiect important al dis­cuţiilor a fost criza parcursă în pre­zent de mişcarea sindicală, pierde­rea de către sindicate a statutului său de partener social cu drepturi egale, dar şi a multor pârghii soci­ale şi regulatorii de acţiune asupra angajatorilor pentru soluţionarea problemelor angajaţilor.

Atacurile asupra sindicatelor, tentativele de a modifica legislaţia muncii în favoarea angajatorilor privând astfel angajatul de protec­ţie, diverse reorganizări şi privati­zarea întreprinderilor gospodăriei locativ-comunale, care deseori se soldează cu falimentarea şi lichida­rea întreprinderilor şi disponibiliza­rea a sute de oameni ce ajung astfel în stradă, reduce încrederea oame­nilor faţă de sindicate şi, în conse­cinţă, reduce numărul membrilor de sindicat. Am dori să inoculăm membrilor de sindicat, tuturor an­gajaţilor, ideea că de unul singur nu obţii nimic. Doar împreună suntem o forţă. Nu este cazul să ne lăsăm copleşiţi de nişte decepţii de mo­ment, or angajatorul abia aşteaptă ocazia să dispună abuziv de desti­nul oamenilor.

Cel mai frecvent se opune sin­dicatelor angajatorul privat, care are un singur scop – să obţină profituri cu orice preţ. Deseori contractele individuale de muncă reflectă doar interesele sale, iar persoana, pentru că are nevoie de un serviciu, se con­formează condiţiilor impuse, însă n-are cine să-i apere interesele, în plus, la întreprindere lipseşte con­tractul colectiv de muncă.

În aceste condiţii, sindicatele din Moldova urmează să-şi continue demersurile pentru perfecţionarea actelor legislative, să-şi recapete dreptul la iniţiativa legislativă, iar aceste obiective trebuie atinse nu doar prin negocieri, ci şi prin ma­nifestări în masă ale membrilor de sindicat, a celor care s-au unit cu scopul de a-şi apăra drepturile.

 

Ana Selina,

preşedinte al Comitetului Republican al sindicatului „SINDINDCOMSERVICE”

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează

Комментарии запрещены.

Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor