13 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Solidaritatea, obligatorie în cazul asigurării de asistenţă medicală

Loading
Cititorii ne scriu Solidaritatea, obligatorie în cazul asigurării de asistenţă medicală

 

 

medici

Foto: cnfm.md

„Dragă redacţie,

În ultimii ani, în societatea noastră se vorbeşte mult despre calitatea serviciilor medicale şi faptul că, pentru a beneficia de acestea, persoanele asigurate sunt nevoite de cele mai multe ori să facă programări la medic şi să-şi aştepte rândul luni întregi, ceea ce provoacă nemulţumire. În acelaşi timp, asigurările în cauză sunt obligatorii şi nu exisă nici o prevedere legală care le-ar permite oamenilor să renunțe la ele. Mai mult, chiar şi moldove­nii care se află la muncă peste hotare şi nu beneficiază de servicii medicale trebuie să-şi procure poliţă de asigurare medicală obligatorie. Totodată, pentru persoanele care nu lucrează şi, respectiv, nu plătesc prima de asigu­rare obligatorie de asistenţă medicală, sunt prevăzute penalităţi financiare semnificative. Ce raţionamente stau la baza acestui sistem şi cât de corect este el în raport cu oamenii?

 

Nadejda Grădinaru, or. Chişinău”

 

Trei principii de bază

 

Ion Cucu, consilier în cadrul Sindicatului „Sănătatea”, a preci­zat pentru „Vocea poporului” că, în ţara noastră, asigurările de asisten­ţă medicală sunt obligatorii şi au la bază trei principii: cel bogat îl ajută pe cel sărac, cel tânăr pe cel bătrân şi cel sănătos pe cel bolnav.

Cât despre moldovenii care se află temporar peste hotare, dar sunt cetăţeni ai Republicii Mol-dova, din aceleaşi raţionamente, ei, pentru a beneficia de asistenţă medicală la revenire în patrie, tre­buie să-şi cumpere poliţa de asigu­rare obligatorie de asistenţă medi­cală.

La rândul lor, reprezentanţii Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină au specificat că mol­dovenii care lucrează şi trăiesc în afara ţării şi care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pentru mai mult de 183 de zile pe parcursul unui an bugetar, nu sunt obligaţi să procure poliţă de asigu­rare obligatorie de asistenţă medi­cală în Republica Moldova.

Cei care doresc să se asigure, achită primele pentru numărul de luni complete rămase de la data achitării până la sfârşitul anului de gestiune (art. 4, alineatul 4 din Le­gea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr.330 din 23.12.2014, punctul 3 din Anexa nr. 2 al Legii cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 1593 din 26.12.2002).

 

Lipsa asigurării, penalizată

 

Neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenele stabilite de legislaţie constituie contravenţie administrativă şi este sancţionată cu amendă de la 25 până la 55 de unităţi convenţionale, ceea ce con­stituie 500-1100 de lei (norma este stabilită de alineatul 2, art. 166 din Codul contravenţional al Republi­cii Moldova).

Neachitarea în termen a prime­lor de asigurare obligatorie de asis­tenţă medicală atrage după sine şi calcularea unei majorări de în­târziere în proporţie de 0,1 la sută din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu art. 30 alin. 1) din Legea 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Concomi­tent, este încasată şi prima de asi­gurare obligatorie de asistenţă me­dicală pentru anul de gestiune.

CNAM are dreptul de a încasa suma primei de asigurare datorată pe un termen nu mai mare de trei ani, prevedere stabilită în aline­atul 4), art. 17 din Legea 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, care deter­mină termenul de prescripţie ex­tinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asisten­ţă medicală şi a penalităţilor afe­rente acestora de trei ani.

 

Revendicarea datoriilor

 

În cazul prezenţei datoriilor la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Compania Na­ţională de Asigurări în Medicină este în drept să se adreseze în in­stanţa de judecată (solicitarea emi­terii unei ordonanţe judecătoreşti sau a procedurii civile).

În conformitate cu Codul de Pro­cedură Civilă al Republicii Moldova (CPC) nr. 225 din 30.05.2003, pro­cedura de ordonanţă este o proce­dură legală simplificată de adresa­re în instanţa de judecată de către creditor privind încasarea de sume băneşti sau revendicarea de bunuri de la debitor în pretenţiile specifi­cate la art. 345 CPC. Conform art. 350 alin. 1) din CPC, ordonanţa judecătorească este pronunţată de judecător după examinarea cauzei în fond, fără citarea părţilor pentru explicaţii, fără dezbateri judiciare şi fără întocmirea procesului verbal.

În cazul neachitării benevole a datoriilor faţă de fondurile asigură­rii obligatorii de asistenţă medicală de către creditor, CNAM expediază executorului judecătoresc decizia instanţei de judecată pentru exe­cutare şi încasare silită a datoriilor. Drepturile şi obligaţiile executo­rului judecătoresc sunt stabilite în art. 22 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443 din 24.12.2004, inclusiv dreptul de aplicare a interzicerii de perfectare a actelor.

 

 

Солидарность – обязательный принцип медстрахования

 

«Дорогая редакция,

В последние годы в нашем обществе много говорится о качестве меди­цинского облуживания, а также о том, что зачастую обладатели поли­сов обязательного медицинского страхования вынуждены записывать­ся к врачу и ожидать своей очереди месяцами, что вызывает недоволь­ство. В то же время, эта страховка обязательна и не существует за­конодательного положения, которое бы позволило людям от нее отка­заться. Более того, даже работающие за рубежом молдаване, которые не пользуются медицинскими услугами, обязаны покупать страховой по­лис. В то же время, для лиц, которые не работают и, соответственно, не выплачивают взносы обязательного медицинского страхования, предус­мотрены существенные финансовые санкции. Что лежит в основе этой системы и насколько это правильно по отношению к людям?

 

Надежда Грэдинару, г. Кишинев»

 

Три основных принципа

 

Ион Куку, советник в профсою­зе «Sănătatea», уточнил для «Vocea poporului», что в нашей стране ме­дицинское страхование носит обя­зательный характер и основано на трех принципах: богатый помога­ет бедному, молодой – пожилому, здоровый – больному. Что же каса­ется молдаван, которые временно находятся за рубежом, но являют­ся гражданами Республики Мол­дова, из тех же соображений, они, чтобы по возвращении на родину иметь возможность обратиться за медицинской помощью, должны покупать полис обязательного ме­дицинского страхования.

В свою очередь, представите­ли Национальной медицинской страховой компании уточнили, что молдаване, которые живут и работают в других странах, и ко­торые представляют доказательс­тва своего пребывания за преде­лами Республики Молдова более 183 дней в течение одного бюд­жетного года, не обязаны приоб­ретать полис обязательного меди­цинского страхования в Республи­ке Молдова.

Желающие застраховаться вы­плачивают страховые взносы за число полных месяцев, оставших­ся от даты выплаты взносов обя­зательного медицинского стра­хования до окончания отчетного года (ст. 4, часть (4) Закона о фон­дах обязательного медицинского страхования на 2014 год № 330 от 23.12.2014, пункт 3 Приложения № 2 Закона о размере, порядке и сроках уплаты взносов обязатель­ного медицинского страхования № 1593 от 26.12.2002).

 

Санкции за отсутствие медстраховки

 

Неуплата фиксированной сум­мы взноса обязательного меди­цинского страхования в установ­ленный законодательством срок является правонарушением и вле­чет наложение штрафа в размере от 25 до 55 условных единиц, что составляет 500-1100 леев (норма закреплена в ст. 266 ч. (2) Кодек­са о правонарушениях Республики Молдова).

Также, неуплата в срок взно­сов обязательного медицинско­го страхования влечет начисле­ние пени в размере 0,1 процента суммы задолженности за каждый день просрочки в соответствии с ч. (1) ст. 30 Закона о размере, поряд­ке и сроках уплаты взносов обяза­тельного медицинского страхова­ния № 1593 от 26.12.2002. В то же время взыскивается и взнос обя­зательного медицинского страхо­вания за отчетный год.

НМСК имеет право взыски­вать задолженности по страховым взносам за срок, не превышающий 3 года. Эта норма закреплена в ч. (4) ст. 17 Закона о размере, поряд­ке и сроках уплаты взносов обяза­тельного медицинского страхова­ния № 1593 от 26.12.2002, которая гласит, что срок исковой давности для погашения страховых взно­сов обязательного медицинского страхования и сопутствующих им пеней составляет три года.

 

Истребование задолженностей

 

В случае наличия задолженнос­тей перед фондами обязательного медицинского страхования, Наци­ональная медицинская страховая компания вправе обратиться в су­дебную инстанцию и потребовать вынесения судебного приказа или начала процедуры в порядке граж­данского судопроизводства.

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Рес­публики Молдова (ГПК) № 225 от 30.05.2003, судебный приказ представляет собой постановле­ние судьи, вынесенное им едино­лично на основании представлен­ных кредитором материалов, о взыскании денежных сумм или ис­требовании имущества с должни­ка по требованиям, предусмотрен­ным статьей 345 ГПК. Согласно ч. (1) ст. 350 ГПК, судебный при­каз выносится судьей после рас­смотрения дела по существу без вызова сторон для дачи разъясне­ний, без судебного разбирательс­тва и без составления протокола.

В случае если кредитор не вы­плачивает добровольно задол­женности перед фондами обяза­тельного медицинского страхова­ния, НМСК направляет судебно­му исполнителю решение судеб­ной инстанции для исполнения и принудительного взыскания дол­гов. Права и обязанности судеб­ного исполнителя закреплены в ст. 22 Исполнительного кодек­са Республики Молдова № 443 от 24.12.2004, в том числе право за­прета на оформление документов.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand