18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Sisteme de normare a muncii, stabilite în ramura construcţiilor

Loading
Social Sisteme de normare a muncii, stabilite în ramura construcţiilor
Sisteme de normare a muncii, stabilite în ramura construcţiilor
constructii

Prevederile acestui act normativ vor fi aplicate la proiectarea nor­mativelor de muncă

 

Partenerii sociali de la întreprinderile din ramura construcțiilor pot să iniţieze deja negocieri în vederea stabili­rii unor sisteme de normare a muncii. Acest lucru a de­venit posibil după ce a fost aprobat și publicat, recent, în Monitorul Oficial, Siste­mul-tip de normare a muncii în construcţii.

 

Oleg Mîrleanu, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor din Con­strucţii şi Industria Materialelor de Construcţii „Sindicons”, a precizat că documentul a fost elaborat cu scopul de a asigura partenerii so­ciali la nivel de unitate cu suportul metodologic necesar în vederea în­tocmirii sistemelor de normare a muncii.

Prevederile acestui act normativ vor fi aplicate la proiectarea nor­mativelor de muncă, de personal şi de deservire din întreprinderile de construcţii. Acest lucru va per­mite, de asemenea, recalcularea normelor enumerate, în cazul unor abateri sau deficienţe, în scopul revenirii la un program normal de muncă.

Sistemul respectiv vine să fa­ciliteze şi procesul de elaborare a unor reglementări, stabilite în ac­tele normative ale întreprinderilor sau contractele colective de mun­că. Acestea se referă la normele de manoperă pe categorii de lucrări şi locuri de muncă, precum şi la me­todele şi procedeele de elaborare a acestora.

Reglementările în cauză vizează, de asemenea, modul şi condiţiile de înlocuire şi revizuire a normelor de muncă, pe măsura perfecţionă­rii sau a introducerii de noi utilaje, tehnologii şi a implementării unor măsuri organizatorice sau de altă natură pentru asigurarea creşterii productivităţii muncii, precum şi în cazul utilizării unor echipamen­te învechite fizic şi moral.

Acest act normativ va fi aplicat împreună cu prevederile regle­mentărilor tehnico-economice în vigoare referitoare la normarea muncii în construcţii, a consumu­lui de resurse materiale, precum şi la calculul costului de deviz.

De menţionat că, până acum, normele de muncă la întreprinde­rile din ţara noastră erau stabilite unilateral de către angajator şi de multe ori erau exagerate şi nu co­respundeau condiţiilor concrete de muncă. Aceasta duce la supra­solicitarea salariaţilor, la creşterea morbidităţii şi a riscurilor de acci­dentare. În acelaşi timp, legislaţia nu reglementează acest aspect al relaţiilor de muncă, cu excepţia Codului muncii, care stabileşte că normarea muncii la nivel de unita­te ţine exclusiv de competenţa par­tenerilor sociali. Cu toate acestea, Codul muncii le garantează salaria­ţilor participarea statului în asigu­rarea cadrului metodologic privind procesul de organizare a normării muncii.

În aceste condiţii, partenerii so­ciali din ramura construcţiilor au stabilit că este necesar ca norma­rea muncii la unitate să fie făcută în corespundere cu condiţiile con­crete de activitate. Totodată, păr­ţile au convenit ca, după aprobare, sistemele de normare a muncii să fie parte integrantă a contractelor colective de muncă.

Documentul a fost elaborat de membrii unui consiliu de speciali­tate. Acesta a fost constituit prin­tr-o hotărâre a Comisiei tripartite din ramura construcţiilor, la iniţia­tiva „Sindicons”. Consiliul respectiv este format, cu respectarea princi­piului parităţii, din reprezentanţi ai ministerului de resort, ai sindicate­lor şi patronatelor din ramură.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand