24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

“Sindindcomservice”, la straja intereselor lucrătorilor din gospodăria comunal-locativă

Loading
Fără categorie “Sindindcomservice”, la straja intereselor lucrătorilor din gospodăria comunal-locativă
“Sindindcomservice”, la straja intereselor lucrătorilor din gospodăria comunal-locativă

 

 

sindindcomservice

Foto: vocea.md

Comitetul Republican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice” a făcut bilanţul activităţii în anul 2014. Raportul privind munca desfăşurată a fost des­tul de impunător, dat fiind faptul că domeniul gospodăriei comunal-locative este unul din cele mai problematice şi complexe din ţară.

 

La întrevedere a participat activ şi pre­şedintele CNSM, Oleg Budza, care a pre­zentat în faţa liderilor organizaţiilor sin­dicale un raport privind tot ce a reuşit să facă confederaţia pe parcursul acestui an pentru apărarea drepturilor lucrătorilor de rând. Totodată, domnia sa a dat do­vadă de o bună informare în problemele pe care le resimt lucrătorii din ramura re­spectivă. Reprezentanţii sindicatelor i-au adresat şefului CNSM multiple întrebări vizând cele mai acute probleme din activi­tatea lor zilnică.

Discuţia a fost una foarte interesan­tă şi vie. Lucrătorii sindicali nu doar au abordat cele mai grave probleme, precum combaterea achitării salariilor în plic, apărarea dreptului la plata suplimentară pentru munca prestată în zilele de sărbă­toare şi în cele de odihnă, trecerea unor întreprinderi la contractele colective cu termen şi impactul acestora asupra luc-rătorilor, dar au propus şi variante de soluţionare a acestora. Şi, lucrul cel mai important, aceştia au găsit nu doar înţele­gere şi receptivitate din partea preşedinte­lui CNSM, dar şi intenţia fermă de a adu­ce toate durerile şi greutăţile lucrătorilor simpli ai gospodăriei comunal-locative la cunoştinţa autorităţilor şi a obţine soluţi­onarea acestora.

 

Rolul CNSM

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova de mai mulţi ani luptă pen­tru ameliorarea condiţiilor de muncă şi pentru faptul ca statul să-şi protejeze cetă­ţenii, simplii lucrători. Să aducem câteva exemple de acţiuni realizate cu succes de Confederaţia Naţională a Sindicatelor pe parcursul ultimilor ani.

 

g_cnsm

Eficientizarea parteneriatului social în domeniul juridic și economic consolidează mișcarea sindicală

 

Potrivit liderului CNSM, au fost înre­gistrate unele succese în activitatea cu In­specţia muncii în problemele ce ţin de în­călcarea statelor de personal, remanierile de cadre, disponibilizările, examinarea accidentelor de muncă grave şi letale. De exemplu, în 75% din aceste cazuri, vina a fost pusă pe seama lucrătorilor, însă acum, datorită eforturilor CNSM, ponderea aces­tor acuzări s-a redus la 35%. El a adus un exemplu recent, potrivit căruia un patron a încercat să asigure Inspectoratul de Stat al Muncii că electricianul, care a decedat la locul de muncă, e vinovat, deoarece nu a respectat tehnica de securitate. Însă, când în elucidarea cazului s-au implicat şi sindicatele, s-a constatat că decedatul nu dispunea de cunoştinţele sau studiile spe­ciale pentru a lucra cu echipamentul de tensiune înaltă şi, în realitate, este vinovat patronul, care a admis o persoană necali­ficată la executarea unor astfel de lucrări.

Preşedintele CNSM a indicat asupra faptului că şi în unele probleme de impor­tanţă vitală s-au atestat progrese. Una din cele mai importante chestiuni abordare de CNSM la întrevederea cu ministrul Mun­cii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Valenti­na Buliga, a fost sistemul de salarizate.

„Sistemul „șchiopătează”, întrucât nu-i permite persoanei să câștige bani, a men-ționat președintele CNSM. Noi vorbim despre Europa? Păi, acolo prețul de cost deja include 45-50 la sută din retribuția muncii, pe când la noi acest indicator osci­lează la nivelul de 20-22 la sută. Cum poa­te fi interesată să muncească o persoană care are un salariu mizerabil?! În discuția cu Pirkka Tapiola, șeful Delegației UE în Moldova, noi am mai abordat o chestiu­ne – să se reducă la minim, adică până la 4-5 la sută, valoarea TVA la produsele alimentare, or în prezent alimentele „în­ghit” 45 la sută din veniturile salariale ale populației”.

Ana Selina, președinta Comitetului Re­publican al Sindicatului Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Producerii de Mărfuri „Sindindcomservice”, a pregătit un raport amplu, prin care a reflectat ac­tivitatea de bază a sindicatului de ramură pe parcursul anului 2014.

„Sindicatele, în calitatea lor de parte a procesului de negocieri, au venit cu pro­puneri ce țin de stabilirea salariului mi­nim pe țară cel puțin la nivelul minimului de existență (în prezent, valoarea salariu­lui minim constituie circa 60 la sută din acest indicator), neimpozitarea salariului minim, excluderea din actele legislative și normative în vigoare a definiției „cuan­tumul lunar total al salariului”, achitarea tuturor angajaților, indiferent de formele și sistemele de retribuție a muncii, a sa­lariului mediu lunar pentru zilele de săr­bătoare nelucrătoare, stabilirea salariului mediu pronosticat pe țară la un nivel nu mai mic decât valoarea triplă a minimu­lui de existență (în prezent, acesta con­stituie circa 90 la sută), stabilirea tarife­lor la apă potabilă prin hotărârea ANRE pentru a evita astfel deciziile subiective ale autorităților publice locale (ca aceste tarife să fie argumentate din punct de ve­dere economic), majorarea până la 50 la sută a cotei retribuției în prețul de cost al serviciilor prestate etc.”, a menționat Ana Selina.

Domnia sa a mai remarcat că până la 1 decembrie 2014 la întreprinderile din ramură în care activează organizații sin­dicale au fost elaborate 143 de contracte colective de muncă, dintre care 137 sau 95,8 au fost înregistrate la inspectorate­le teritoriale de muncă. De asemenea, pe parcursul anului curent, prin implicarea sindicatului, au fost soluționate circa 60 de litigii individuale de muncă și opt litigii colective de muncă. În șase dintre cazuri a fost nevoie să se recurgă la mijloace ju­diciare de protecție. „Acest fapt denotă că soluționarea litigiilor individuale și colec­tive de muncă prin intermediul instanțelor de judecată rămâne ultima modalitate de reglementare a conflictelor apărute atunci când alte mijloace de acțiune asupra patronilor sunt ineficiente. În acest fel, a fost acordat un suport real pentru reven­dicările a peste 3000 de membri de sindi-cat din 42 de organizații sindicale pri­mare”, a constatat președinta „Sindind-comservice”.

 

Omul, valoarea cea mai mare

 

Performanțele sindicatelor însă ar fi fost imposibile fără acele persoane care veghează asupra drepturilor salariaților din domeniul gospodăriei locativ-comu­nale. Ana Selina a oferit și niște statistici interesante privind angajații care fac par­te din sindicatul de ramură. Astfel, acesta include 163 de organizații sindicale, din­tre care 125 fac parte chiar din Comitetul Republican al Sindicatului, iar restul – din cele două comitete asociate. 66,9 la sută dintre liderii organizațiilor primare sunt femei, 10,7 la sută sunt tineri cu vârsta de până la 35 de ani, 21,4 la sută sunt angajați cu vârstele cuprinse între 36 și 50 de ani, iar 67,9% sunt salariații cu vârsta de peste 50 de ani.

„60 la sută dintre președinți sunt lideri de organizații sindicale deja de mai bine de cinci ani, adică avem un activ experi­mentat, putem vorbi și despre succesiunea generațiilor. Toți liderii de organizații sin­dicale au studii superioare ori medii spe­ciale, majoritatea fac parte din personalul tehnico-ingineresc sau sunt funcționari. 96,9 la sută dintre liderii sindicali nu sunt eliberați de atribuțiile de funcție, astfel că nu le vine ușor să îmbine aces­te două activități. Vă mulțumim din su­flet pentru devotamentul față de oameni și față de sindicate, pentru înțelepciune, pentru abordarea constructivă în relațiile cu partenerii sociali în persoana condu­cătorilor de întreprinderi și organizații”, a menționat în încheiere Ana Selina.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor