24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatul Feroviarilor din Moldova are o nouă conducere

Loading
Без рубрики Sindicatul Feroviarilor din Moldova are o nouă conducere
Sindicatul Feroviarilor din Moldova are o nouă conducere
sindicatul-feroviarilor

Foto: vocea.md

Congresul V al Sindicatului Feroviarilor din Moldova şi-a desfăşurat lucrările pe 19 martie curent. Raportul de activitate al Sindicatului Feroviarilor pe ultimii cinci ani a fost prezen­tat de către vicepreşedintele acestuia, Ina Vodeaniţcaia. Ea a informat asistența că Sindi­catul Feroviarilor din Moldova întruneşte 47 de organizaţii primare, care numără peste 12 mii de membri. Pentru Congresul V al Sindicatului Feroviarilor din Moldova au fost desemnați 105 delegaţi, 95 dintre care au participat la for.

 

În raportul Congresului V al Sindicatului Feroviarilor, Ina Vo­deaniţcaia a menţionat că, în pe­rioada de dare de seamă, organele sindicale ale lucrătorilor Căilor Fe­rate din Moldova au avut o poziţie activă, au contribuit la asigurarea stabilităţii sociale, la menţinerea condiţiilor normale de muncă ale angajaţilor, sporirea securităţii şi sănătăţii în muncă. Consiliul Gene­ral al Sindicatului și Prezidiul aces­tuia au acordat o atenţie deosebită perfecţionării şi instruirii cadrelor sindicale.

La congres au fost trasate și priorităţile vizând consolidarea, perpetuarea și amplificarea poten­ţialului sindical pentru perioada 2015-2020.

În urma audierilor și dezbateri­lor pe marginea raportului de dare de seamă a organelor sindicale și a obiectivelor pentru următoarea pe­rioadă, reflectate în programul de activitate al Sindicatului Feroviari­lor din Moldova pentru anul 2015 și în raportul de dare de seamă a Comisiei de cenzori și de revizie, Congresul V al Sindicatului Fero­viarilor a decis: activitatea Consiliul General al Sindicatului pen­tru perioada de dare de seamă este apreciată drept satisfăcătoare. Totodată, participanții la forum au aprobat raportul Comisiei de cen­zori și de revizie, precum și Pro­gramul direcțiilor principale de ac-tivitate a SFM pentru anii 2015-2020.

 

Utilizarea eficientă a potențialului sindicatului

 

Consiliul General al Sindicatului și organizațiile sindicale primare au întreprins următoarele măsuri de rigoare pentru executarea pro­gramului: utilizarea eficientă a potențialului sindicatului, modernizarea strategiei și a tacticii în scopul apărării drepturilor de muncă, social-economice și al protecției intereselor membrilor de sindicat; îmbunătățirea activităţii informaționale operative privind viața sin­dicală, asigurarea transparenței în promovarea activității organiza-țiilor sindicale primare, precum și a prezentat rapoarte de dare de sea­mă despre activitatea comitetelor sindicale la ședințele Prezidiumu­lui, a informat periodic membrii de sindicat despre probleme și soluții la acestea.

 

g_cnsm

Piatra unghiulară a activității sindicale este asigurarea ocupării forței de muncă și ridicarea nivelului de trai

 

În cadrul dezbaterilor pe mar­ginea problemelor s-au pronunțat mai mulți delegați: Serghei Logvi­nenco, ex-vicepreşedinte al SFM, Sergiu Tomșa, director general al ÎS Calea Ferată din Moldova, Svetlana Scripnic, preşedintele Co­misiei de cenzori şi control al SFM, Nicolai Nicolaev, ex-președinte al Comitetului sindical din cadrul Secției de întreținere a Căii Ferate din Basarabeasca, care au apreciat obiectiv munca sindicală la diferite niveluri structurale ale SFM, îna­intând, totodată, propuneri și su­gestii argumentate către autorități cu referire la multiplele aspecte ale activității sindicale.

Cu urări de bine și de împliniri s-au adresat către participanții la congres: Oleg Budza, președintele CNSM; Sergiu Tomșa, directorul general al ÎS „Căile Ferate din Mol­dova”; Galina Proca, vicepreşedinte al organizaţiei sindicale a ÎS „Căile Ferate din Moldova”.

Oleg Budza a relevat, în luarea sa de cuvânt la congres, că este foarte important că astăzi Sindica­tul Feroviarilor din Moldova este o echipă competentă, care îi susţine pe angajați în soluţionarea multi­plelor probleme. „Noi dorim ca, în colaborare cu Ministerul Muncii, să creăm un sistem de pensionare în care să fie stipulate concret toa­te detaliile reale. Considerăm că avem tangenţe şi obiective comu­ne în activitate. Alt aspect pe care dorim să-l soluţionăm este ca din mijloacele de asigurare medicală să fie acordate bilete de odihnă şi tratament pentru angajaţii care lu­crează în condiţii nocive de muncă. Noi întreprindem mai multe ma­suri şi sper ca vom reuşi în toate”, a conchis președintele CNSM.

Congresul a aprobat și Progra­mul direcţiilor principale de acti­vitate al Sindicatului Feroviarilor pentru anii 2015-2020, care pre­vede îmbunătăţirea şi perfecţio-narea continuă a activităţii orga­nelor sindicale în ceea ce privește protecţia profesională, social-eco­nomică a drepturilor şi intereselor de muncă ale lucrătorilor Căilor Ferate. Congresul consideră că ac-

tivitatea de bază a Consiliului Ge­neral al Sindicatului şi organizaţi­ilor sindicale trebuie să fie direcţi­onată spre soluţionarea sarcinilor primordiale: asigurarea ocupării forței de muncă, ridicarea nivelului de trai al membrilor de sindicat, atingerea unui nivel decent de re­munerare a muncii și achitarea la timp a salariilor etc.

În scopul asigurării efective a forțelor de muncă, majorării sala­riilor și îmbunătățirii nivelului de trai al membrilor de sindicat, or­ganele sindicale au întreprins ur­mătoarele acţiuni: au contribuit la îmbunătățirea relațiilor sociale de muncă între angajatori și angajați, a făcut un bilanțal rezultatelor executării contractelor colective de muncă, a informat membrii de sindicat privind majorarea remu­nerării muncii feroviarilor prin obținerea salariului tarifar nu mai mic decât minimul de existență, a contribuit la îmbunătățirea activi-tății economice și de producere a ÎS „Căile Ferate din Moldova” etc.

Totodată, reprezentanții SFM doresc monitorizarea permanentă a angajatorilor care vor trebui să asigure salariații cu echipament de protecție la locul de muncă. Sindicaliștii vor solicita crearea condițiilor de protecție a sănătății și securității la orice loc de mun­că, vor elabora, în colaborare cu angajatorii, măsuri de prevenire a accidentelor la locul de muncă, vor opta pentru micșorarea numărului locurilor de muncă cu condiții no­cive și periculoase ş. a.

 

Respectarea legii, protecție și susținere

 

Pentru asigurarea drepturilor sociale, se vor întreprinde măsuri precum ar fi realizarea controlu­lui sindical la capitolele respecta­rea legislației muncii, executarea condițiilor contractului colectiv de muncă, protejarea drepturilor co­lective și individuale ale membrilor de sindicat și susținerea consultati­vă a membrilor de sindicat. De ase­menea, sindicatul va participa la soluționarea conflictelor de muncă și la adoptarea deciziilor, în caz de necesitate, cu privire la organizarea acțiunilor colective.

În scopul îmbunătățirii activită-ții organizaționale și a situației financiare a sindicatelor, delegații la congres au propus următoare­le acțiuni: în anul 2015, când se împlinesc 110 ani de la constitui­rea Sindicatului Feroviarilor din

Moldova, să se întreprindă mă­suri de consolidare a unității sin­dicatelor în baza perfecționării formelor și a metodelor de muncă ale organelor sindicale, în vederea protecției social-economice și a intereselor membrilor de sindicat; promovarea și asigurarea politicii unice a sindicatelor și executarea acesteia de către toate organizațiile sindicale; organizarea unui control strict al veniturilor și cheltuielilor organizațiilor sindicale, utilizarea mijloacelor potrivit scopurilor tra­sate și în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat; prezentarea în termenele stabilite a rapoartelor de dare de seamă a comitetelor sin­dicale etc.

Congresul V al Sindicatului Fe­roviarilor şi-a încheiat lucrările prin alegerea noii conduceri. În funcția de preşedinte al Sindica­tului Feroviarilor din Republica Moldova a fost ales Ion Zaporojan, care anterior a deţinut funcţia de preşedinte al comitetului sindical de la Direcţia Căii Ferate a ÎS „Ca­lea Ferată din Moldova”. În calitate de vicepreşedinte a fost desemnat Petru Cernițchi.

Participanții la congres au mai ales componența Comisiei de cen­zori, au confirmat membrii Con­siliului General al SFM și au ales componența Biroului Executiv al SFM.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand