19 iunie 2024
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele vor să contribuie la realizarea Programului de activitate al viitorului Guvern

Loading
Без рубрики Sindicatele vor să contribuie la realizarea Programului de activitate al viitorului Guvern
Sindicatele vor să contribuie la realizarea Programului de activitate al viitorului Guvern

 

 

leanca-cnsm

Foto: gov.md

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) s-a întâlnit, pe 31 ianuarie, cu prim-ministrul în exercițiu, Iurie Leancă, pentru a ex­pune propunerile sindicatelor pentru noul Program de activitate al viitorului Gu­vern.

 

Astfel, în domeniul par­teneriatului social, CNSM propune să se perfecţione­ze cadrul legal în domeniul parteneriatului social, în principal, ce vizează sporirea eficienţei activităţii Co­misiei naţionale pentru con­sultări şi negocieri colecti-ve şi a practicii judiciare în domeniul relaţiilor de mun­că.

În domeniul retribuirii muncii, sindicatele propun să se promoveze proiecte de documente ce ar viza îmbu­nătăţirea şi perfecţionarea cadrului legal vizând sala­rizarea, şi anume, ce ține de stabilirea unui singur salariu minim pe economie, excluderea prevederilor le­gale ce favorizează achita­rea salariului în plic etc. În ceea ce privește impozitarea persoanelor fizice, CNSM propune să fie elaborată şi promovată o politică fiscală ce ar viza reducerea poverii fiscale pentru persoanele fizice cu venituri joase. De asemenea, neimpozitarea veniturilor ce sunt sub nive­lul minimului de existenţă.

 

g_cnsm

CNSM speră că noul Guvern va ține cont de propunerile sindicatelor în luarea deciziilor

 

Totodată, în domeniul asigurării şi protecţiei soci­ale, confederația propune elaborarea şi promovarea proiectelor de perfecţionare a cadrului legal în vederea asigurării unei protecţii mai bune pentru diferite cate­gorii ale populaţiei, precum părinţii tineri, persoanele cu dizabilităţi, şomerii, pen­sionarii ş.a.

În domeniul asigurării medicale, CNSM propune să fie elaborate şi promovate pro­iecte de perfecţionare a cadrului legal ce vizează asigurările de sănătate în vederea stabilirii unei echităţi în modalitatea de cal­culare şi plată a contribuţiilor de asigurări de sănătate, pentru ameliorarea calităţii serviciilor medicale, precum şi întru îmbu­nătăţirea nivelului general al sănătăţii po­pulaţiei.

 

Unde-s doi puterea crește

 

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-a propus promovarea politicilor de racordare a cadrului legal la Directivele UE, precum şi promovarea prevederilor le­gale ce ar reduce riscurile legate de condiţi­ile de muncă.

CNSM a venit cu propuneri și în dome­niul creşterii nivelului de trai al populaţiei. Astfel, este necesar de promovat politici ce ar viza racordarea legislaţiei naţionale la ac­tele de drept internaţional în domeniul ni­velului de trai, precum şi utilizarea în deter­minarea nivelului de trai a unor indicatori adecvaţi situaţiei din ţară.

În domeniul protecţiei producătorului autohton, CNSM propune elaborarea şi promovarea modificărilor la cadrul legal ce ar stimula crearea locurilor de muncă, in­clusiv ar face mai competitive mărfurile şi serviciile oferite de producătorii autohtoni.

 

Trebuie să schimbăm radical multe lucruri în ţară

 

În cadrul întâlnirii, sindicaliștii au mai propus instituirea Tribunalului muncii sau a arbitrajului muncii, specializat în so-luționarea conflictelor colective și a litigiilor individuale; neadmiterea majorării vârstei de pensionare pentru ambele sexe, dar și neadmiterea modificărilor la Codul muncii în detrimentul salariaților.

La rândul său, premierul în exercițiu Iurie Leancă a menționat că este de acord cu 90% din propunerile înaintate de conducerea CNSM și își dorește ca, o dată în trimestru, să aibă ședințe de lucru cu reprezentanții sindicatelor pentru a evalua realizările pro­punerilor care vor fi incluse în Programul de activitate al viitorului Guvern. Iurie Leancă a evocat, în cadrul consultărilor, necesitatea aplicării unor măsuri drastice pentru com­baterea corupţiei şi realizarea reformei în justiţie. „Avem nevoie de aceste consultări. Pe anumite domenii, e nevoie de abordări noi. Am conştientizat demult că fără un sis­tem judecătoresc echitabil nu vom putea obţine rezultatele scontate. Efectele cu care s-au soldat încercările noastre de a combate corupţia şi de a reforma justiţia sunt robus­te. Iată de ce trebuie să schimbăm radical multe lucruri în ţară pentru ca să avem şi un mediu de afaceri mai liber şi salariaţi mul­ţumiţi”, a punctat Iurie Leancă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand