22 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicatele solicită Guvernului să fie reluată activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri collective

Loading
Social Sindicatele solicită Guvernului să fie reluată activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri collective
Sindicatele solicită Guvernului să fie reluată activitatea Comisiei naționale pentru consultări și negocieri collective
Vocea poporului

Pentru reluarea activității Comisiei naționale pentru consultări și ne­gocieri colective (CNCNC), Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) propune Gu­vernului Republicii Moldova să fie actualizată componența părții Gu­vernamentale, aprobată prin Hotă­rârea Guvernului nr. 1259 din 1 no­iembrie 2006. Acest fapt va asigura funcționalitatea procesului consul­tativ la elaborarea strategiilor și a politicilor social-economice, apla­narea situațiilor conflictuale la nivel național, de ramură sau teritorial dintre partenerii sociali.

Crearea și dezvoltarea unei societăți prospere și capabile să aplice princi­piile democratice se fundamentează neapărat pe un parteneriat și dialog social eficient între partenerii sociali: Guvern, patronate și sindicate. Cadrul instituțional în baza căruia se realizează parteneriatul social este reglementat de prevederile Legii nr. 245 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea CNCNC, a comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură și la nivel teritorial. Conform prevederi­lor legislației, obiectivele activității Co­misiei naționale, a comisiilor de ramură și comisiilor teritoriale sunt: consultările tripartite între partenerii sociali în pro­blemele ce țin de domeniul muncii și în problemele social-economice de inte­res național, de ramură și teritorial, pro­movarea parteneriatului social la toate nivelurile; menținerea coeziunii, a păcii și stabilității sociale pe teritoriul țării; susținerea participării societății civile la promovarea politicilor naționale.

Partenerii sociali, până la etapa actuală, au negociat și definitivat pentru discuții fi­nale în cadrul Comisiei naționale mai mul­te proiecte de Convenții colective (nivel național): privind sporurile de compensa­re pentru munca prestată în condiții ne­favorabile; cu privire la modelul Tabelului de evidență a timpului de muncă; pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 4 din 25 iulie 2005 cu privire la modelul Contractului individual de muncă; cu privire la modelul Programării concedii­lor de odihnă anuale.

Sindicaliștii consideră că semnarea și promovarea acestor convenții ar îmbună-tăți cadrul legal și ar asigura o protecție mai bună a drepturilor și garanțiilor sala-riaților, membri de sindicat. Menționăm că proiectele de acte normative din do­meniul muncii și cel social-economic sunt coordonate în mod obligatoriu cu Comisia națională. Avizul ei asupra unui proiect de act normativ însoțește proiectul până la adoptare.

CNCNC este un organ tripartit, consti­tuit pe principii de paritate și egalitate din reprezentanții numiți de partenerii sociali (Guvern, patronate și sindicate). Potrivit legislației, Comisia respectivă se consideră legal constituită la data la care toți mem­brii și membrii ei supleanți sunt numiți de partenerii sociali. CNSM și-a desemnat membrii și membrii supleanți prin Hotă­rârea Comitetului Confederal nr. 1-3 din 21.01.2016, actualizată prin Hotărârea Co­mitetului Confederal nr. 2-17 din 29 martie 2018.

Precizăm că ultima dată membrii Comi­siei naționale pentru consultări și negocieri colective s-au întrunit în ședință ordinară pe 7 noiembrie 2018.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand