21 iulie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele solicită elaborarea unei strategii de combatere a muncii la negru

Loading
Social Sindicatele solicită elaborarea unei strategii de combatere a muncii la negru
Sindicatele solicită elaborarea unei strategii de combatere a muncii la negru
munca-la-negru

Foto: termene.ro

 

Reprezentanţii sindicatelor vor solicita Guvernului să elaboreze şi să adopte o strategie naţiona­lă de combatere a fenomenului „muncii la negru” şi de achitare a salariilor „în plic”. O decizie în acest sens a fost aprobată, joi, în cadrul şedinţei Comitetului Con­federal al Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldova.

 

Una dintre măsurile ce vor fi incluse în acest document ţine de instituirea unor sancţiuni mai dure faţă de angajatorii care vor fi descoperiţi că admit astfel de încălcări, a menţionat, în debutul şedinţei respective, Oleg Budza, preşedintele CNSM.

„În cadrul întreprinderilor care dispun de organizaţii sindicale, problema privind achitarea salariilor „în plic” nu este atât de gravă. Aceste unităţi nu pot să suporte însă întreaga povară fiscală”, a accentuat Oleg Budza.

 

Măsurile întreprinse, insuficiente 

 

În context, Sergiu Sainciuc, vicepreşedin­te al CNSM, a opinat că acţiunile realizate până acum de Guvern în vederea combaterii fenomenului „muncii la negru” şi al achitării salariilor „în plic” au fost insuficiente. Re­prezentanţii CNSM au insistat, pe parcursul anilor, să fie luate un şir de măsuri în aceas­tă privinţă, dar, cu părere de rău, vocea sin­dicatelor nu întotdeauna a fost auzită.

Singura măsură care, în 2015, a dat rezul­tate, a fost instituirea echipelor multidisci­plinare. Cu eforturile acestora, aproximativ 2000 de salariaţi au fost repuşi în drepturi. Totodată, au fost acumulate venituri supli­mentare la buget, de peste 18 mln. de lei, ceea ce este foarte puţin în situaţia în care o bună parte din salarii este achitată „în plic” sau în care mulţi dintre lucrători, în general, nu au raporturi legale de muncă.

În acelaşi timp, analizele statistice arată că, în 2014, la unităţile publice, salariul me­diu a fost cu peste 

800 de lei mai mare decât la cele economice cu altă formă de proprie­tate – privată, mixtă, străină etc.

„Salariul mediu nu poate fi în nici un caz mai mic la unităţile private decât la cele pu­blice. Această situaţie a fost semnalată atât premierului, cât şi ministrului Finanţelor”, a adăugat Sergiu Sainciuc.

 

Examinarea cu regularitate a problemei

 

Cu referire la solicitarea ce ţine de elabo­rarea unei strategii naţionale de combatere a „muncii la negru” şi a salariilor „în plic”, Sergiu Sainciuc a opinat că este necesar să fie creat şi un consiliu naţional care să coor­doneze acţiunile în această privinţă.

Totodată, sindicatele vor solicita repetat ca problema legată de combaterea economi­ei informale să fie examinată cel puţin o dată pe lună în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective.

În prezent, responsabilitatea pentru so­luţionarea acestor probleme revine Ministe­rului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. În acelaşi timp, reprezentanţii sindicatelor sunt de părere că o singură instituţie nu poate face faţă unei situaţii atât de compli­cate şi, de aceea, problema în cauză, care are implicaţii asupra mai multor domenii, ar trebui să fie gestionată de Guvern.

 

Obiective sindicale în domeniu

 

Pornind de la cele sus-menţionate, mem­brii Comitetului Confederal au decis ca reprezentanţii CNSM şi ai federaţiilor sin­dicale de ramură să desfăşoare activităţi orientate spre elaborarea de propuneri pen­tru perfecţionarea cadrului legal în vederea combaterii fenomenului „muncii la negru” şi al achitării salariilor „în plic”. Activităţile respective se vor axa şi pe efectuarea unor controale operative comune la întreprinderi în cadrul echipelor multidisciplinare şi dis­cutarea în cadrul şedinţelor comisiilor pen­tru consultări şi negocieri colective la nivel naţional, de ramură şi teritorial a probleme­lor privind „angajarea la negru”.

De asemenea, reprezentanţii sindicate­lor vor pregăti şi vor face publice, inclusiv prin intermediul ziarului „Vocea poporului” şi al paginii web a CNSM, informaţii despre fenomenul „muncii la negru” şi vor acorda consultaţii în domeniile juridic şi protecţie social-economică a salariaţilor care se con­fruntă cu probleme privind achitarea sala­riului „în plic” şi „munca la negru”.

 

Atragerea de noi membri

 

În acelaşi timp, vor fi elaborate şi distribu­ite materiale informativ-explicative despre pericolele legate de achitarea salariului „în plic” şi „munca la negru”, precum și despre beneficiile aderării la sindicate. De aseme­nea, va fi acordată asistenţă consultativă li­derilor şi activiştilor sindicali privind recru­tarea şi organizarea sindicală. Concomitent, vor fi organizate şi desfăşurate campanii de recrutare a noilor membri de sindicat şi de creare de noi organizaţii sindicale.

În cadrul unor discuţii pe marginea ra­portului statistic privind efectivul sindical al CNSM pentru 2015, membrii Comitetului Confederal au analizat mai multe practici eficiente de consolidare a sentimentului de apartenenţă la sindicate şi de atragere de noi membri în aceste structuri.

În consecinţă, s-a decis ca în timpul apro­piat membrilor Comitetului Confederal al CNSM să le fie organizată o întâlnire infor­mală la care să fie discutate practici simila­re adecvate pentru ţara noastră, inclusiv cu invitarea unor specialişti în materie din alte state.

În cadrul aceleiaşi şedinţe au mai fost discutate chestiuni privind proiectele de hotărâri pentru şedinţa Consiliului General al CNSM, preconizată să se desfăşoare pe 14 aprilie curent, dar şi propunerile CNSM pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind protecţia contra riscurilor de intoxicare cauzate de benzen.

Subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Comitetului Confederal al CNSM au mai vizat propunerile de modificare a Regulamentului cu privire la prestaţiile din sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tra­tament sanatorial. Acestea s-au axat şi pe propunerea candidaţilor în componenţa no­minală a consiliilor de administrare al Casei Naţionale de Asigurări sociale şi al Compa­niei Naţionale de Asigurări în Medicină etc.

Discuţiile s-au referit şi la organizarea şi desfăşurarea adunării activului sindical cu prilejul Zilei internaţionale a securităţii şi sănătăţii la locul de muncă.

Informaţii suplimentare privind subiec­tele de pe ordinea de zi a şedinţei Comite­tului Confederal al CNSM puteţi găsi şi în următoarele numere ale ziarului „Vocea po­porului”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand