22 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Sindicatele se pronunță împotriva unor amendamente la art. 118 din Codul muncii

Loading
Oficial Sindicatele se pronunță împotriva unor amendamente la art. 118 din Codul muncii
Sindicatele se pronunță împotriva unor amendamente la art. 118 din Codul muncii
Vocea poporului

„Vocea poporului” a oglindit constant opiniile sindicatelor în diverse probleme juridice, social-economice și de altă natu­ră, mai ales când e vorba de relații oficia­le cu puterea executivă și cu cea legislati­vă, menirea CNSM fiind de a îmbunătăți cadrul legislativ și de a apăra drepturile și interesele angajaților. Inserăm mai jos un text comprimat din avizul CNSM, ex­pediat Canceleriei de Stat, la un docu­ment cu impact asupra celor angajați în câmpul muncii, indiferent de domeniul în care activează cetățeanul.

Drept urmare a examinării proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte nor­mative (privind actualizarea cadrului nor­mativ aferent funcției publice)”, număr unic 995/CS/2023, comunicăm următoarele.

Cu referire la art. I din proiectul de lege, prin care se propune completarea art. 118 din Codului muncii cu alin. (4 prim) cu urmă­torul cuprins:

,,(4 prim) Zilele concediului de odihnă anual nefolosite după expirarea terme­nului de doi ani se consideră stinse în ca­zul în care salariatul nu a beneficiat de concediul respectiv din motive imputabile acestuia. Angajatorul este obligat să so­licite semestrial în scris utilizarea zilelor de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de angajat, în baza unui grafic stabilit”.

Prevederile art. 118 din Codul muncii, în vigoare, au drept obiectiv reglementarea acordării anuale a concediului de odihnă și a cazurilor excepționale de amânare a acestui concediu.

Mai exact, această normă legală stabilește: concediul de odihnă se acordă anual con­form programării; angajatorul are obligația de a lua măsurile necesare pentru ca salariații să folosească concediile de odihnă în fiecare an calendaristic; concediul de odihnă anu­al poate fi amânat în cazurile prevăzute de lege; este interzisă neacordarea concediului de odihnă anual timp de doi ani consecutivi și altele.

Astfel, prevederile actuale ale art. 118 din Codul muncii sunt clare și conforme cu nor­mele internaționale la care Republica Mol­dova este parte și nu necesită modificare.

În acest sens, aducem următoarele argu­mente.

  1. Nota informativă la proiectul de Lege în vederea completării art. 118 din Codul muncii cu alin. (4 prim) nu conține nici un argument fondat. Mai mult, aceasta nu se bazează pe cazuri sau situații concrete, pro­vocate de aplicarea justă a prevederilor în vigoare ale art. 118 din Codul muncii, care ar determina necesitatea completării propuse.
  2. Cele expuse în Nota informativă, con­stituie doar o descriere a consecințelor ne­glijării de către angajator a prevederilor art. 118, alin. (1) din Codul muncii.

Or, consecințele neglijării dispoziției alin. (1) al art. 118 din Codul muncii nicidecum nu pot motiva necesitatea completării pro­puse la articolul dat, în scopul stabilirii unor condiții, pentru a lipsi salariatul de dreptul la concediul de odihnă anual.

Faptul că unii angajatori nu respectă pre­vederile alin. (1) al art. 118 din Codul mun­cii este cunoscut din mai multe adresări ale salariaților către organele sindicale.

Acest fapt ar putea avea drept urmare doar amendarea legislației în vederea res­ponsabilizării (sancționării) angajatorului pentru neacordarea anuală, în condițiile le­gii, a concediilor de odihnă, dar nu lipsirea salariaților de dreptul la aceste concedii.

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toți salariații. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate fi obiec­tul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. Ori­ce înţelegere prin care se renunţă, total sau parţial, la acest drept este nulă.

În caz de suspendare sau încetare a con­tractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.

Adoptarea completării art. 118 din Codul muncii cu alin. (4 prim) va avea, drept urma­re, stabilirea unor prevederi ale legislației naționale incompatibile cu standardele inter-naționale în domeniul muncii, ratificate de R. Moldova, care garantează tuturor salariaților dreptul la un concediu de odihnă anual plătit și nu admit în nici un fel așa-zisa „stingere” a concediilor de odihnă anuale nefolosite.

Printre astfel de standarde se numără: Convenția OIM nr. 132 privind concediile anuale plătite (revizuită); Carta socială eu­ropeană (revizuită); Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale.

Este de menționat, în mod deosebit, că dreptul la concediu de odihnă plătit face parte din categoria drepturilor universale. Articolul 24 din Declarația Universală a Drep­turilor Omului prevede că „Orice persoană are dreptul la odihnă şi la timp liber şi în­deosebi la o limitare rezonabilă a timpului de muncă, precum şi la concedii periodice plătite”.

Pornind de la cele menționate supra, CNSM nu susține și se pronunță împotriva propunerii privind completarea art. 118 din Codul muncii cu alin. (4 prim).

 

Eugeniu COVRIG,
șeful Departamentului juridic al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand