12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele cer Guvernului respectarea drepturilor consumatorilor de apă

Loading
Social Sindicatele cer Guvernului respectarea drepturilor consumatorilor de apă
Sindicatele cer Guvernului respectarea drepturilor consumatorilor de apă

 

 

apa-canal

Foto: basarabia.md

Deja am relatat că întreprinde­rea „Apă–Canal” îi silește pe con­sumatori să plătească pierderile sale de apă. Acum a devenit cu­noscut că sindicatele din Moldova au cerut Guvernului să nu admită încălcarea drepturilor consuma­torilor. Astfel, Oleg Budza, pre­şedintele Confederaţiei Naţio­nale a Sindicatelor din Moldova, i-a expediat o scrisoare lui Iurie Leancă, Prim-ministru al Repu­blicii Moldova, prin care solicită iniţierea procedurii de anulare a alineatului 2 al articolului din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare din 13 decembrie 2013. Adică, toc­mai prevederea scandaloasă din legea respectivă care obligă con­sumatorii să plătească diferenţa dintre volumul de apă înregistrat de contorul comun al blocului de locuințe şi indicaţiile contoarelor individuale din apartamente.

 

Lipseşte mecanismul de punere în aplicare a legii

 

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, subliniază Oleg Budza, se arată indignată de faptul că Guvernul a aprobat şi prezentat Parlamentului ţării proiectul acestei legi fără avizul sindica­telor, fără elaborarea actelor normative privind modalităţile de implementare a legii date. Executivul nu a prezentat Par­lamentului propuneri în ceea priveşte aducerea legislaţiei în vigoare în concor­danţă cu prezenta lege în termen de șase luni de la data publicării. Mai mult decât atât, nici Guvernul, nici Agenţia Naţio­nală pentru Reglementare în Energetică (ANRE), nici autorităţile administraţiei publice locale nu au făcut nimic pentru ajustarea actelor normative la cerinţele acestei legi.

De exemplu, ANRE nu a elaborat şi nu a aprobat regulamentele cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului public de alimen­tare cu apă şi de canalizare, metodolo­gia de determinare, aprobare şi aplica­re a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate, precum şi cea de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor la serviciile auxiliare furnizate de către operatori. În fine, lipseşte regu­lamentul cu privire la stabilirea şi apro­barea, în scopul determinării tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimenta­re cu apă.

Tot potrivit acestei legi, gestionarul blocului de locuințe are obligaţia de a transmite operatorului, pentru deservi­re şi exploatare, reţelele interne de ali­mentare cu apă şi de canalizare, însă, din păcate, nici această cerinţă nu a fost respectată.

Sindicatele atenţionează că Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, adoptată acum aproape un an de zile, prevede, în ca­zul încheierii contractelor individuale între operator şi proprietar sau chiriaş de apartament, instalarea contoarelor pentru evidenţa consumului de apă şi achitarea de către beneficiari a costului instalării acestora în baza tarifului dis­tinct aprobat de ANRE. În acelaşi timp, proiectul Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate elaborat de agenţie, care a fost prezen­tat CNSM pentru examinare, prevede includerea în tarif a consumurilor şi cheltuielilor necesare pentru instala­rea, reparaţia, verificarea metrologică şi înlocuirea contoarelor de apă pentru consumatorii casnici. Sindicatele sunt împotrivă, argumentând că proprieta­rii de apartamente achită tariful pentru instalare, procură contoarele de apă din banii lor, în timp ce ANRE propune in­cluderea costurilor respective în tariful pentru apă şi canalizare.

Preşedintele CNSM arată că multe dintre prevederile Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de cana­lizare contravin sensului Legii privind protecţia consumatorilor, adoptată încă în septembrie 2003, care stipulează că prestatorul de servicii este obligat să înmâneze bon de casă sau un alt docu­ment ce confirmă faptul prestării unui serviciu.

 

Sindicatele cer sistarea includerii pierderilor de apă

 

Totodată, sindicatele dezaprobă ac­ţiunile întreprinderii municipale „Info­com”, care a inclus pierderile de apă în facturile consumatorilor. În consecinţă, mulţi dintre locuitorii capitalei au plătit de la 40 până la 200 de lei pentru servicii de care nu au beneficiat. Deşi punctul 69 din Regulamentul privind folosirea sis­temelor comunale de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat de Guvernul Republicii Moldova în 2002, prevede că pierderile de apă din reţelele comuna­le din interiorul blocurilor de locuințe, rezultate din diferenţa volumului apei înregistrat de contorul de la branşamen­tul blocului şi volumul apei contorizate din apartamente, plus volumul calculat în baza normelor de consum, se atribuie organizaţiilor care exploatează reţelele respective.

De aceea, CNSM cheamă Guvernul să intervină pentru sistarea includerii în facturile pentru apă a diferenţelor dintre volumul de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocu­lui şi datele contoarelor individuale din apartamente până la aducerea în con­cordanţă a actelor normative şi legisla­tive în domeniul dat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand