17 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din ramura constructoare de mașini, deciși să apere producătorul autohton

Loading
Social Sindicaliștii din ramura constructoare de mașini, deciși să apere producătorul autohton
Sindicaliștii din ramura constructoare de mașini, deciși să apere producătorul autohton
Vocea poporului

Comitetul Executiv al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din In­dustria Constructoare de Automo­bile și Mașini Agricole din Repu­blica Moldova s-a întrunit recent într-o ședință. Membrii Comite­tului Executiv au examinat ches­tiunea privind raportul prezentat de către președintele CNSM, Oleg Budza, Consiliului CNSM referitor la acțiunile sindicatelor în vederea protejării drepturilor și interese­lor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat în anul 2020.

Președintele federației, Boris Babici, a relevat asistenței acțiunile CNSM și ale sindicatului ramural desfășurate în acest sens în anul 2020. De asemenea, el s-a re­ferit la data convocării Congresului IV al CNSM și la pregătirile de acest Congres.

În continuare Boris Babici i-a informat pe membrii Comitetului Executiv despre hotărârea din 01.07.21 referitoare la con­vocarea Consiliul Sindicatului ramural și a propus membrilor Comitetului Executiv să includă în ordinea de zi chestiunea despre acțiunile sindicatului în vederea protejării drepturilor social-economice și de mun­că ale membrilor de sindicat pentru peri­oada de după Congresul VII al federației ramurale. S-a propus și examinarea ches­tiunii privind îndeplinirea Convenției colective la nivel de ramură și implemen­tării prevederilor acestei Convenții la între­prinderile din sector. Membrii Comitetului Executiv au aprobat unanim ordinea de zi propusă.

În continuare, a fost examinată chesti­unea privind desfășurarea negocierilor pe marginea Contractului colectiv de muncă la unele întreprinderi din ramură.

Președintele Federației i-a informat pe membrii Comitetului Executiv despre participarea la ședința Comisiei guver­namentale de relansare economică. De asemenea, a dezvăluit că a fost prezenta­tă rezoluția Congresului VII al Federației sindicatului ramural pentru includerea unor prevederi în planul de acțiuni al Gu­vernului pentru anii 2021-2022 în vederea luării unor măsuri privind protejarea pro­ducătorului autohton de tehnică și utilaj agricol.

 

Securitatea la locul de muncă, punctul vulnerabil

În ceea ce privește siguranța la locul de muncă în unitățile economice din ramură și întreprinderea unor măsuri în preajma sezonului rece 2021-2022, o informație amplă a fost prezentată de către Gheor­ghe Gangură, inspector pentru securitatea și sănătatea în muncă.

În context, el a menționat accidentul produs la SRL „Ares UT” – explozia cup­torului de topit fontă și luarea măsurilor pentru evitarea unor asemenea incidente în ramură. De asemenea, Gheorghe Gan­gură a prezentat detaliat planul tematic de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă. El s-a referit și la con­stituirea în organizațiile din ramură a co­mitetelor pentru securitate și sănătate în muncă, ce ar asigura colaborarea angaja­torului și a lucrătorilor în vederea creării unor condiții sigure la locul de muncă. Un loc deosebit în raportul președintelui și inspectorului SSM a fost motivația și stimularea salariaților pentru vaccinarea împotriva Covid-19. A fost expusă detaliat și poziția referitor la aplicarea reglemen­tărilor legale privind munca la distanță în conformitate cu Convenția colectivă la ni­vel de ramură.

În aceeași  ședință a Comitetului Exe-cutiv, Ivan Caftea, vicepreședinte al Fede-rației sindicatului ramural și președin-te al Comitetului Sindical al Școlii Profesi­onale nr.9, a adus la cunoștință membrilor Comitetului Executiv ordinul Ministeru-lui Economiei, publicat în Monitorul Ofi­cial la data de 17.09.2021, cu privire la aprobarea Standardului Ocupațional „Electrician – Electronist Auto și Mecanic Auto”, elaborat și evaluat cu participarea angajaților Școlii Profesionale nr.9 și ai Federației sindicatului ramural.

Totodată, membrii Comitetului Executiv au examinat solicitarea privind modifica­rea Legii sindicatelor în vederea scutirii taxei de înregistrare și excluderii obli-gativității de înregistrare a organizațiilor sindicale nou create la Agenția Servicii Publice.

La cererea membrilor Comitetului Exe­cutiv al Federației sindicatului ramural a fost examinată suplimentar chestiunea cu privire la prețurile gazelor naturale, la carburanți și la scumpirea în lanț a al­tor produse. La propunerea membrilor Comitetului Executiv, chestiunile respecti­ve au fost înaintate CNSM pentru a fi in­cluse în ordinea de zi a ședinței Comitetu­lui Confederal al CNSM care a avut loc pe 30 septembrie 2021.

 

Ana TARAS, organizator sindical

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand