25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din cultură propun modificarea sistemului de salarizare a bugetarilor

Loading
Social Sindicaliștii din cultură propun modificarea sistemului de salarizare a bugetarilor
Sindicaliștii din cultură propun modificarea sistemului de salarizare a bugetarilor
Vocea poporului

În scopul asigurării tratamentului egal și a remunerării egale pentru munca de valoare egală salariaților din ramura culturii, Federația Sindi­catelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova (FSLC) a pre­gătit mai multe propuneri în vede­rea modificării și completării Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Astfel, sindicaliștii din cultură propun completarea Legii nr. 270/2018 cu un articol nou – „Articolul 201 – Ajutorul material unic” cu următorul conținut: „Pentru perioada concediului de odih­nă anual, salariatul beneficiază de aju­tor material unic, care se constituie ca parte componentă a indemnizației de concediu. Modul și condițiile de acor­dare a ajutorului material unic vor fi prevăzute de contractul individual de munca și/sau de contractul colectiv de muncă, precum și de convențiile colec­tive la nivel de ramură”.

Sindicaliștii precizează că doar în acest context ajutorul material deja devine ca o plată stimulatorie, compo­nentă a sistemului de salarizare, și nu ca o necesitate personală de recupera­re a unor cheltuieli.

De asemenea, FSLC propune ma­jorarea claselor de salarizare pentru funcția de bibliotecar/bibliograf princi­pal (Clasa de salarizare – 50, Coeficien­tul de salarizare – 2,79) care din punct de vedere ierarhic și conform practicii biblioteconomice, atribuțiilor desem­nate, este următoarea după funcția de director/șef de filială (Clasa de salariza­re – 61, coeficientul de salarizare 3,51).

Sindicaliștii susțin că complexitatea sarcinilor bibliotecarilor/bibliografilor nu este mai mică decât cea a cadre­lor didactice, ambele profesii având ca scop educarea, instruirea, cercetarea şi învățarea pe tot parcursul vieții mem­brilor comunității.

O altă solicitare a sindicaliștilor din cultură se referă la atribuirea claselor de salarizare pentru vechime în muncă pentru conducătorii unităților bugetare din domeniul culturii, ceea ce va asigu­ra echitate între personalul cu funcții de conducere și de execuție.

Potrivit lui Nicolae Garaz, președintele Federației Sindicatelor Lucră­torilor din Cultură, sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar necesită perfecționarea cadrului legislativ. Sa­lariul angajaților din domeniul culturii este semnificativ mai mic decât al celor din domeniile conexe, iar acest fapt va conduce, în mod inevitabil, la migrarea în continuare în alte domenii, precum și la imposibilitatea atragerii specialiștilor calificați în ramura culturii.

În context, precizăm că CNSM, în colaborare cu centrele sindicale național-ramurale, elaborează un set de propuneri pentru modificarea și completarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand