24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

SINDASP va milita pentru o politică socială adecvată

Loading
Без рубрики SINDASP va milita pentru o politică socială adecvată
SINDASP va milita pentru o politică socială adecvată
sindasp

Foto: sindicate.md

Reprezentanții Federației Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice SINDASP s-au întrunit, recent, la Congresul V al organizației. Ei au făcut bilanțul activității pentru ultimii trei ani și au trasat direcțiile prioritare pentru perioada 2015-2020. La Congres a mai participat con­ducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), invitați de peste hotare și reprezentanți ai Guvernului. Vlad Canțîr a fost reales în funcția de președinte al Federaţiei SINDASP.

 

Oleg Budza, președintele CNSM, le-a urat succes participanților la Congres și a îndemnat conducerea Federației SIND-ASP să aibă grijă de membrii săi de sin­dicat. „Avem mult de lucru, dar împreu­nă vom reuși să le rezolvăm pe toate, ca să avem cetățeni mulțumiți de traiul lor, iar țara să prospere”, a menționat liderul CNSM.

La rândul său, Vladimir Savcenko, președintele Federației Internaționale a Sindicatelor lucrătorilor din instituțiile publice și deservirii sociale, a mulțumit conducerii Federației SINDASP pen­tru invitația la Congres și a îndemnat participanții să ia decizii constructive.

 

g_cnsm

Federația SINDASP are peste 30.000 de membri de sindicat, funcţionari publici şi angajaţi în serviciile publice din ţară

 

Președintele Federației SINDASP, Vlad Canțîr, le-a solicitat delegaților la Congre­sul V să militeze pentru o politică socială adecvată, să negocieze convenţii şi con­tracte avantajoase pentru membrii de sin­dicat.

„Transformările politice şi starea soci­al-economică a Republicii Moldova s-au răsfrânt şi asupra sindicatelor, care azi se află într-o situaţie cam dificilă. În to­rentul acestor dificultăţi, pe parcursul anilor 2012-2015, Consiliul SINDASP şi-a axat activitatea pe creşterea eficacităţii protecţiei sociale şi extinderea acesteia pentru toţi membrii de sindicat, mărirea capacității de rezolvare a problemelor le­gate de dialogul social, păstrarea identită­ţii, a independenţei, integrităţii și unităţii sindicatelor, conform misiunii şi scopului activităţii sindicale”, a menționat Vlad Canțîr în discursul său.

„Încrederea nu se pierde decât o singu­ră dată. Prin urmare, trebuie să milităm pentru o politică socială adecvată, să ne­gociem convenţii şi contracte avantajoase pentru membrii de sindicat, încât vechea mentalitate sindicalistă să dispară. În plan organizatoric, e necesar să elaborăm un Regulament de ordine interioară, prin care să stabilim reguli, sarcini şi responsa­bilităţi pentru fiecare organism şi funcţie din cadrul Federaţiei, ce ne va permite să avem un model de funcţionare a structuri­lor noastre de comunicare, informare, de corelare a sarcinilor privind repartizarea lor pe funcţii, să avem o evidenţă clară a membrilor de sindicat”, a mai menționat Vlad Canțîr.

„În ultimii trei ani, sindicaliștilor li s-a oferit un spectru larg de servicii de asis­tenţă sindicală, prin acordarea suportului metodologic şi practic, a consultaţiilor şi explicaţiilor: în procesul de supraveghere şi respectare a legislaţiei în vigoare; aplica­rea în practică a prevederilor convenţiilor colective; la elaborarea contractelor co­lective de muncă în unităţi etc.”, a relatat Canțîr.

La finalul Congresului V, delegații au adoptat o Declarație adresată preşedin­telui țării, Parlamentului şi Guvernului Republicii Moldova, în care își exprimă îngrijorarea în legătură cu perturbaţiile ce au loc în societatea noastră şi care produc efecte nefaste asupra nivelului de trai al funcţionarilor şi angajaţilor din adminis­traţia publică centrală şi locală. Totoda­tă, ei au inclus și unele revendicări ce ar urma să fie aprobate de către autoritățile de stat.

 

DECLARAŢIA

delegaţilor la Congresul V 

al Federaţiei SindicatelorAngajaţilor din Serviciile

Publice din Republica Moldova

 

Noi, delegaţii la Congresul V al Federa­ţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice SINDASP, suntem profund îngri­joraţi de perturbaţiile inopinate şi bruşte, greu de explicat, ce au loc în societatea noastră şi care produc efecte nefaste asu­pra modului de trai al funcţionarilor şi an­gajaţilor din administraţia publică centrală şi locală. în plus, ne exprimăm neliniştea şi îngrijorarea totală în raport cu modul de abordare sfidător, cu lipsa de responsabi­litate evidentă şi cu forma de incapacitate ale partenerilor sociali de a construi un dialog social real pe calea unor negocieri valide, efective şi constructive, la nivel tri­partit, fapt care creează premisele necesa­re pentru unele procese specifice unui stat lipsit de drept.

În timp foarte scurt, creşterile exor­bitante, iraţionale şi irezonabile pe pia­ţa valutară, adică deprecierea monedei naționale au diminuat substanțial capaci­tatea de cumpărare a salariului, cu mare modestie mărit anterior, al angajaţilor din toate domeniile economiei naţionale şi în special al celor peste 30000 de funcţionari publici şi angajaţi din serviciile publice – membri de sindicat din ţară. Angajaţii urmăresc cu nedumerire şi stupoare evo­luţia economică şi socială a evenimentelor şi, mai cu seamă, forma tolerantă şi loială a unor organe de stat abilitate să combată avalanşa de acte frauduloase, care bântuie în toate sectoarele economiei naţionale şi care stopează, în mod evident şi ireversi­bil, dezvoltarea şi funcţionalitatea firească a societăţii noastre. Total dezorientaţi şi decepţionaţi, membrii de sindicat SIND- ASP consideră absolut necesară stoparea urgentată a iniţiativelor de majorare inac­ceptabilă a tarifelor la energia electrică şi gazele naturale, care, ulterior şi în mod in­evitabil, vor provoca un nou val de scum­piri substanţiale şi vor plasa cetăţenii dis­peraţi în totală incapacitate de a rezista în faţa provocărilor sociale de ultimă oră. Un loc de muncă în Republica Moldova nu mai reprezintă o condiţie garantată de a rezista în faţa preţurilor excesive şi nu mai poate, sub nici o formă, să satisfacă necesităţile pecuniare elementare de viaţă decentă. Se creează impresia că Guvernul, Parlamen­tul şi preşedintele Republicii Moldova, în situaţia creată, au uitat cu desăvârşire de existenţa funcţionarilor publici şi a anga­jaţilor din serviciile publice, munca cărora este remunerată umilitor.

Având în vedere cele expuse, în iniţia­tiva de a trata cu demnitate funcţionarii publici şi angajaţii din serviciile publice şi în scopul de a proteja drepturile şi in­teresele de muncă, sociale şi economice ale membrilor de sindicat din ramură, noi, delegaţii la Congresul V al Federaţiei Sin­dicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice SINDASP cerem de la preşedintele, Parla­mentul şi Guvernul Republicii Moldova:

* locuri stabile şi condiţii de muncă adecvate, cu venituri salariale pentru o viaţă decentă;

* acţiuni şi măsuri concrete şi urgente de modificare a legislaţiei în vigoare în vederea majorării substanţiale a salariilor pentru toate categoriile de salariaţi din ra­mură, în contextul creşterilor exorbitante a preţurilor;

* acordarea premiului funcţionarilor publici, începând cu anul 2015, astfel, ex­cluzând sintagma „anul 2016” din art. 17 al Legii nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor pu­blici;

* modificarea legislaţiei în vigoare de maniera în care:

– repausul săptămânal se va transfera pentru zilele ulterioare, în cazul în care acestea coincid cu zilele de sărbătoare ne­lucrătoare;

– plata sporului de compensare pentru munca prestată de salariaţi în condiţii ne­favorabile în organele autorităţilor publice să fie obligatorie;

* examinarea posibilităţii de modificare a timpului de muncă în serviciul public în vederea stabilirii pentru ziua de vineri a unei durate de muncă prescurtată;

* neadmiterea iniţiativelor de modifi­care a Codului muncii al Republicii Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand