14 iunie 2024
Chisinau
Social

Și în Republica Moldova vor putea fi create fonduri de pensii facultative

Loading
Social Și în Republica Moldova vor putea fi create fonduri de pensii facultative
Și în Republica Moldova vor putea fi create fonduri de pensii facultative
Vocea poporului

În Republica Moldova vor fi create fon­duri de pensii facultative. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat recent de Guvern și va fi remis Parlamentului spre examinare. Documentul prevede că la aceste fonduri vor putea participa persoanele fizice și juridice din țară, per­soanele fizice și juridice străine și apatrizii care prestează ser­vicii ori desfășoară activități aferente creării și gestionării fondurilor de pensii.

 

Pensie adițională celei de stat

În nota informativă a proiectu­lui se menționează că, spre deo­sebire de pensiile private obliga­torii, sistemul pensiilor facultative nu limitează participarea persoa­nelor în funcţie de vârstă sau mă­rimea contribuţiei. Salariații pot contribui voluntar în fondul la care aleg să adere, iar angajatorul poate propune acestora un plan de pensii facultative, achitând contribuțiile (card bancar sau numerar).

„Importanța respectivului proiect de lege constă în diversi­ficarea oportunităților de economisire ale populației, în creș-terea nivelului de siguranță fi­nanciară și crearea de noi surse investiționale. Crearea pensiilor facultative va avea loc benevol și nu va influența contribuțiile de asigurări sociale de stat”, a pre­cizat ministrul Finanțelor, Sergiu Pușcuța, care a prezentat proiec­tul.

„Este un pas major spre dez­voltarea pieței financiare în Repu­blica Moldova, spre implemen­tarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Și un pas și mai mare spre un grad mai înalt de protecție a persoanelor în vâr­stă, care pe parcursul vieții contri­buie la aceste fonduri facultative sau private”, a declarat premierul Ion Chicu.

Un fond de pensii trebuie să întrunească minimum 15 participanți. Fiecare participant va decide fondul de pensii la care va contribui, precum și mărimea contribuției, încheind în acest sens un act individual de aderare la fond.

 

Cine va gestiona activele

Fondurile pensiilor facultative vor fi gestionate de societăți de pensii constituite sau de com­panii de asigurări și societăți de investiții. „Activele fondurilor de pensii facultative vor putea fi ad­ministrate de către o societate de pensii (societate pe acţiuni con­stituită exclusiv în scopuri de cre­are și administrare a fondurilor de pensii facultative) sau de către o entitate reglementată din secto­rul financiar (bancă, societate de administrare fiduciară a investiţii­lor, asigurător/reasigurător), ori

de către sucursale ale persoa­nelor juridice autorizate pentru activitățile de administrare a fon­durilor de pensii din alte state, înființate în Republica Moldova, cu condiția obținerii licenței con­form prevederilor proiectului de lege”, se spune în nota informa­tivă a proiectului.

Solicitat de „Vocea poporului”, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM), a menționat că, spre regret, spe-

cialiștii confederației nu au fost solicitați să intervină la elabo­rarea acestui proiect de lege și nici nu a fost remis spre avi-zare.

„Noi, ca sindicaliști, am fi putut interveni, mai ales că avem și o experiență bogată ce ține de sis­temul de pensii în Republica Mol­dova. Îl vom examina și vom veni cu propunerile de rigoare, dacă va fi cazul, deja când va fi examinat în Parlament”, a menționat Sergiu Sainciuc.

Dacă va fi aprobată, legea va intra în vigoare după șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

De menționat că un proiect de lege privind fondurile de pensii facultative a fost înregistrat și în 2016. Atunci, Guvernul a solicitat retragerea documentului, pentru ca acesta să fie ajustat la practici­le europene.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand