14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Stagiul de cotizare și stabilirea pensiilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Stagiul de cotizare și stabilirea pensiilor
Sfatul economistului. Stagiul de cotizare și stabilirea pensiilor
Vocea poporului

Cum se calculează stagiul de cotizare la stabilirea pen­siilor? Perioada activității desfășurate peste hotare se include în stagiul de cotizare?

Olga Darie, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Regulamentului pri­vind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de con­firmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, apro­bat prin Hotărârea Guvernului nr. 165/2017, realizarea stagiului de cotizare reprezintă o condiţie ne­cesară în vederea stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate pentru limită de vârstă, a pensiei de dizabilitate, a pensiei de urmaş, în conformitate cu pre­vederile Legii privind sistemul pu­blic de pensii.

Stagiul de cotizare pentru sta­bilirea pensiei include perioade contributive şi perioade necontri­butive.

Perioadele contributive includ activitățile la desfășurarea cărora persoana este supusă asigurărilor sociale.

Perioadele necontributive se consideră perioadele în care per­soana nu este supusă asigurărilor sociale, dar, în temeiul legii, se in­clud în stagiul de cotizare.

În stagiul de cotizare se includ perioadele de activitate pe bază de contract individual de muncă sau activitate de muncă individu­ală, perioada activității în propriile gospodării ţărăneşti (de fermier) a membrilor acestora, indiferent de caracterul şi durata activității, cu condiția achitării contribuțiilor de asigurări sociale pentru aceste perioade.

În stagiul de cotizare se includ și perioadele de absență forțată de la serviciu, pentru care s-a plătit venitul asigurat şi au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale, indiferent de durata lor.

La dorința solicitantului de pen­sie, lunile cu un număr incomplet de zile lucrate în legătură cu înca­drarea în serviciu sau concediere pot fi considerate luni complete de lucru ori pot fi excluse din cal­culul pensiei.

Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sunt:

 1. perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
 2. perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestu­ia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoa­nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor inter­ne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;
 3. perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de că­tre unul dintre părinţi sau de către tutore, în caz de deces al ambilor părinţi;
 4. perioada în care asiguratul a beneficiat de îndemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională;
 5. perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoa­ne cu dizabilitate severă de către unul dintre părinţi, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcţia de asistent personal;
 6. perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obli­gatoriu;
 7. perioadele de activitate ne­contributive în funcția de judecă­tor și procuror de până la 31 de­cembrie 2005;

Perioadele asimilate stagiului de cotizare nu pot însuma în total mai mult de opt ani, cu excepția celor prevăzute la pct. 2), 3), 5) și 7).

În stagiul de cotizare, pe lângă perioadele specificate, se includ următoarele activități și perioade realizate până la 1 ianuarie 1999:

 1. activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata programu­lui de muncă;
 2. activitatea de creaţie a mem­brilor uniunilor de creaţie confir­mată de către secretariatele consi­liilor de administraţie ale uniunilor respective;
 3.  activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, înce­pând cu 1 aprilie 1992;
 4. perioada îngrijirii unui inva­lid de gradul I;
 5. perioada îngrijirii unui copil invalid sub vârsta de 16 ani;
 6. perioada îngrijirii unei per­soane care a depășit vârsta de 75 de ani;
 7. perioada de studii în institu­ţiile de învăţământ universitar su­perior de zi.

Stagiul de cotizare se exprimă în ani şi se calculează prin însuma­rea lunilor pentru care s-au plătit contribuţii în mărimile stabilite în Legea privind sistemul public de asigurări sociale şi împărţirea acestor sume la 12.

Rezultatul obţinut se rotun­jeşte până la o unitate după vir­gulă. În cazul în care suma anu­ală a contribuțiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din sala­riul minim lunar pe țară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional sumei achitate.

Persoanelor angajate în secto­rul agrar în baza contractului in­dividual de muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier li se include în stagiul de cotizare, considerându-se un an de coti­zare (calendaristic), cu condiția ca suma anuală a contribuțiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuţiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie. În cazul în care suma anuală a con­tribuţiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislaţie, stagiul de co­tizare se calculează proporțional sumei achitate.

Pentru persoanele care au desfășurat activități peste hotare şi au fost supuse asigurărilor so­ciale în aceste state, perioada de lucru peste hotare li se include în stagiul de cotizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile înche­iate între R. Moldova şi aceste ţări sau în convențiile internaționale.

Munca prestată pe teritoriul fostei URSS până la 1 ianuarie 1992 se echivalează cu munca prestată în R. Moldova.

Munca prestată după 1 ianuarie 1992 se include în stagiul de coti­zare dacă au fost achitate contri­buţii de asigurări sociale.

Stagiul de cotizare se confirmă în baza documentelor eliberate de la locul de muncă, de studii sau alte activităţi care se includ în stagiul de cotizare ori a docu­mentelor eliberate de organizaţiile ierarhic superioare, precum şi de instituţiile de arhivă.

Stagiul de cotizare realizat până la introducerea evidenţei individu­ale de asigurări sociale (până la 1 ianuarie 1999) se confirmă prin carnetul de muncă sau prin alte documente eliberate în modul stabilit.

În urma introducerii evidenţei individuale de asigurări sociale (după 1 ianuarie 1999), stagiul de cotizare se confirmă în baza date­lor din contul personal de asigu­rări sociale al persoanei asigura­te, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand