22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Restituirea sumei impozitului pe venit

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Restituirea sumei impozitului pe venit
Sfatul economistului. Restituirea sumei impozitului pe venit
zdg.md
 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Pe 3 mai s-a finalizat perioada depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit a persoanelor fizice. În conformitate cu prevede­rile art. 176 din Codul fiscal, per­soanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător li se restituie sumele plătite/achitate în plus la impozitul pe venit.

Astfel, persoanele fizice, cetățeni rezidenți ai Republicii Mol­dova care au prezentat Declarația impozitului pe venit și care au supraplată la impozitul respectiv în cazul:

 • neutilizării scutirii totale con­form art. 33-35 din Codul fiscal (scutirii personale, scutiri acorda­te soțului/soției și scutiri pentru persoanele întreținute) pe parcur­sul perioadei de gestiune;
 • reținerii finale incorecte a im­pozitului din unele tipuri de venit;
 • reținerii impozitului pe venit din plata deplină direcționată în favoarea persoanelor fizice, dar nu din creșterea de capital, li se restituie sumele plătite/achitate în plus.

Conform informației Serviciul Fiscal de Stat (SFS), începând cu 4 mai curent, SFS examinează ce­rerile de restituire a sumei impo­zitului pe venit achitat/reținut în plus pentru contribuabili persoa­ne fizice.

Modul de depunere a cererii poate fi:

 • pe suport de hârtie în cadrul direcției de deservire fiscală, con­form razei în care se află domici­liul;
 • în format electronic, prin apli­carea semnăturii mobile sau elec­tronice, prin intermediul serviciu­lui „Declarație electronică” de pe portalul www.servicii.fisc.md;
 • expedierea Cererii scanate cu lista documentelor confirma­tive prin intermediul poștei elec­tronice a Serviciului Fiscal de Sat (mail@sfs.md) sau oficiului poștal, cu anexarea documentelor confir­mative.

Lista documentelor care con­firmă dreptul la scutiri ce urmea­ză a fi anexate (atașate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus și modelul de cerere sunt incluse la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 134 din 30 mai 2017.

În cazul venitului de la trans­miterea în posesie şi/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare şi imobiliare se prezintă Contractul de trans­mitere în posesie şi/sau folosință (locațiuni, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare şi imobiliare și Actul de achiziție a serviciilor de locațiune.

În cazul venitului primit de la dividende – extras din procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor în care s-a decis re­partizarea dividendelor sau din alt act prevăzut de lege ce presu­pune repartizarea dividendelor și confirmarea în formă liberă elibe­rată de plătitorul venitului, despre venitul achitat şi impozitul pe ve­nit reținut.

În cazul obținerii venitului sub formă de royalty – contractul care confirmă obținerea venitului sub formă de royalty; confirmarea în formă liberă eliberată de plătito­rul venitului, despre venitul achi­tat şi impozitul pe venit reținut și documentul ce confirmă statutul beneficiarului (după caz).

Data depunerii cererii:

 • începând cu 1 iunie – pentru cererea prezentată în mod elec­tronic;
 • 1 iulie a anului ulterior celui pentru care se solicită restituirea – pentru cererea prezentată pe su­port de hârtie (cu excepția cazului în care intenționați să schimbați domiciliul permanent din Repu­blica Moldova).

Suma impozitului pe venit ac­ceptată spre restituire poate fi:

 • transferată la contul ban­car;
 • restituită în numerar în mo­dul general stabilit;
 • utilizată pentru stingerea obligațiilor fiscale restante sau viitoare.

Dacă suma plătită în plus şi suma care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită nu a fost restituită în termen de 45 de zile de la data primirii cererii de către Serviciul Fiscal de Stat sau în alt termen prevăzut de legislația fiscală, în baza art. 176 alin (3) din Codul fiscal, contri­buabilului i se plătește o dobân­dă calculată în funcție de rata de bază (rotunjită până la următorul procent întreg), stabilită de Ban­ca Națională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operațiunile de politică mone­tară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte, împărțită la numărul de zile ale anului şi aproximată con­form regulilor matematice până la 4 semne după virgulă. Pe perioa­da suspendării termenului în con­formitate cu alin. (1), dobânda nu se calculează.

Pentru informații suplimen­tare puteți telefona la centrul unic de apel al Serviciul Fiscal de Stat la numărul 0 80001525 (apel gratuit) sau vă puteți documenta pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat: fisc.md.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand