16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
Sfatul economistului. Perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare
click.ro

Cum se includ perioadele necontributive asimilate stagiului de cotizare, la calcularea și stabilirea pensiei? Persoanelor care au activat peste hotare şi au achitat contribuții în alte state, pe­rioada de lucru de acolo li se include în stagiul de cotizare?

Lidia Botnaru, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 156/1998 pri­vind sistemul public de pensii, în sistemul public, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contri­butive.

Perioadele necontributive ale asiguratului asimilate stagiului de cotizare sunt:

1) perioada de îndeplinire a ser­viciului militar în termen sau cu ter­men redus;

2) perioada de îndeplinire a ser­viciului militar pe bază de contract sau a altui serviciu asimilat acestu­ia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoa­nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;

3) perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi;

4) perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de mun­că, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.

5) perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vâr­sta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal, inclusiv:

  • de la 1 ianuarie 1999 până la 1 ianuarie 2008 – perioada de în­grijire a unui copil invalid cu gradul de severitate întâi până la vârsta de 16 ani;
  • de la 1 ianuarie 2008 până la 1 ianuarie 2013 – perioada de în­grijire a unui copil invalid cu gradul de severitate întâi până la vârsta de 18 ani;
  • de la 1 ianuarie 2013 – perioa­da de îngrijire a unui copil cu diza­bilitate severă sub vârsta de 18 ani;

6) perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obli­gatoriu;

7) perioadele de activitate ne­contributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decem­brie 2005;

8) perioadele în care au fost rea­lizate, până la 1 ianuarie 1999:

  • îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vâr­sta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vârsta de 75 de ani;
  • studiul în instituţiile de învă­ţământ superior de zi (institut, uni­versitate, academie);
  • participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Repu­blicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992, care se include în stagiul de cotizare în mărime triplă.

Perioadele asimilate stagiului de cotizare enumerate nu pot în­suma în total mai mult de opt ani, cu excepția perioadei de îndepli­nire a serviciului militar pe bază de contract, perioadei de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani, perioadei de îngrijire a unui co­pil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă, perioadei de ac­tivitate necontributivă în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005.

În stagiul de cotizare, pe lângă perioadele specificate, se includ ur­mătoarele activități și perioade rea­lizate până la 1 ianuarie 1999:

  • activitatea în calitate de col­hoznic, indiferent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada de după anul 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul pe­rioada de prestare efectivă a acti­vităţii;
  • activitatea de creaţie a mem­brilor uniunilor de creaţie confir­mată de către secretariatele consi­liilor de administraţie ale uniunilor respective;
  • activitatea în calitate de sluji­tor şi lucrător al cultelor, începând cu 1 aprilie 1992.

Perioada de îndeplinire a ser­viciului militar în termen sau cu termen redus și perioada de rezidențiat în învățământul postuni­versitar obligatoriu la determina-rea venitului mediu lunar asigurat începând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul minim lunar pe țară la data calculării pensiei. Salariul minim pe țară, începând cu 1 ianuarie 2023, este egal cu 4000 de lei.

Pentru perioadele: de îndeplini­re a serviciului militar pe bază de contract sau a altui serviciu asimi­lat acestuia; de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinți sau de tutore în caz de deces al ambilor părinți; de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal; de activitate necontributivă în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005 – la deter­minarea venitului mediu lunar asi­gurat începând cu 1 ianuarie 1999 se ia în considerare salariul me­diu lunar pe țară la data calculă­rii pensiei. Salariul mediu lunar pe țară pentru anul 2022 constituie 10529 de lei.

Stagiul de cotizare se calculea­ză prin însumarea lunilor pentru care s-au plătit contribuții, în mă­rimile stabilite, la bugetul asigu­rărilor sociale de stat și împărțirea sumei obținute la 12. În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achitate este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional cu suma achitată.

Pentru persoanele angajate în sectorul agrar în baza contractu­lui individual de muncă, perioada de activitate cu caracter sezonier se include în stagiul de cotizare, considerându-se un an de coti­zare, cu condiția ca suma anuală a contribuțiilor să nu fie mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislație. În cazul în care suma anuală a contribuțiilor achita­te este mai mică decât suma anuală a contribuțiilor calculate din salariul minim pe ţară stabilit de legislație, stagiul de cotizare se calculează proporțional cu suma achitată.

Pentru persoanele care au desfășurat activități peste hotare şi au fost supuse asigurărilor sociale în alte state, perioada de lucru pes­te hotare li se include în stagiul de cotizare, dacă aceasta este prevăzut în acordurile încheiate între Repu­blica Moldova şi aceste țări sau în convențiile internaționale.

Munca prestată pe teritoriul fostei URSS până la 1 ianuarie 1992 se echivalează cu munca prestată în Republica Moldova. Munca pre­stată după 1 ianuarie 1992 se in­clude în stagiul de cotizare dacă au fost achitate contribuții de asigurări sociale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand