17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Calcularea salariului mediu și cazurile când se aplică

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Calcularea salariului mediu și cazurile când se aplică
Sfatul economistului. Calcularea salariului mediu și cazurile când se aplică
Vocea poporului

Cum se calculează salariul mediu la întreprindere și la plata căror drepturi salariale se aplică acesta?
Olga Coronovschi, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Modul de calculare a salariului mediu este aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004.

Salariul mediu se aplică la: pla­ta indemnizaţiei de eliberare din serviciu; plata salariului mediu lu­nar menţinut pentru perioada că­utării unui alt loc de muncă; plata indemnizaţiei de concediu; plata compensaţiei pentru concediul nefolosit şi a concediilor de stu­dii; plata pentru timpul îndeplini­rii obligaţiilor de stat sau obşteşti; plata pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, în cazul transferu­rilor prevăzute de legislaţie; pla­ta despăgubirii pentru perioada de absenţă forţată de la muncă a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din serviciu; plata pentru timpul aflării la cursuri de formare profesională; plata salariului me­diu în timpul efectuării controale­lor medicale obligatorii; plata sa­lariului mediu membrilor Comisiei Electorale Centrale, care nu acti­vează permanent, pentru perioada în care sunt degrevaţi de la locul de muncă de bază; plata salariului mediu pe durata deplasării în inte­res de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă; plata ajutorului de şomaj; plata indemnizației pentru incapacitate temporară de mun­că cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, achitate din mijloacele angajato­rului; în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

În salariul mediu se includ ur­mătoarele forme de retribuire a muncii: salariul pentru lucrul înde­plinit, timpul lucrat sau salariile de funcţie lunare; plăţile cu caracter stimulatoriu: premiile; sporurile pentru vechime în muncă, pentru performanță și înaltă competenţă profesională, intensitatea muncii etc.; suplimentele pentru cumu­larea funcţiilor, inclusiv pentru în­deplinirea obligaţiilor lucrătorului temporar absent, pentru sporirea volumului de lucru executat; supli­mentele pentru munca prestată în timp de noapte şi pentru munca în schimburi; plata pentru munca în zilele de odihnă şi de sărbătoare, pentru lucru peste orele de pro­gram; diferenţa dintre salariul me­diu primit anterior şi salariul nou, achitată lucrătorului în cazul tran­sferului, din motive de sănătate sau dictat de necesităţile de producţie, la un alt lucru mai puţin plătit; alte plaţi cu caracter permanent ce ţin nemijlocit de lucru.

Nu se includ în salariul mediu următoarele plăţi: indemnizaţia de eliberare din serviciu; compen­saţia pentru concediul nefolosit; diurnele şi cheltuielile de depla­sare; suma ajutorului material; salariul mediu plătit salariaților remunerați în acord sau pe unitate de timp pentru zilele de sărbătoa­re nelucrătoare care nu coincid cu zilele de repaus săptămânal, con­form art. 111 din Codul muncii; premiile cu caracter unic acorda­te cu ocazia zilelor de sărbătoare, inclusiv sărbătorile profesionale; indemnizaţiile lunare stabilite re­prezentanţilor statului în organele de conducere ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni; premiile cu prilejul jubileelor; bur­sele plătite de către întreprinderi studenţilor (doctoranzilor) trimişi la învăţătură cu scoatere din pro­ducţie; indemnizaţia unică acor­dată tinerilor specialişti angajaţi conform repartizării, în instituţiile de învăţământ, instituţiile de ocro­tire a sănătăţii, de asistenţă socială, ştiinţifice şi cele de cultură şi artă; indemnizaţia acordată funcţionari­lor publici în proporţie de15% din salariul funcţiei pentru fiecare an de activitate în serviciul public.

La calcularea salariului mediu se iau în calcul următoarele pe­rioade de decontare:

12 luni calendaristice: pentru lucrătorii din unităţile agricole; pentru cadrele didactice din în­văţământul preuniversitar; pen­tru angajaţii salarizaţi în acord în cazurile în care sunt retribuiţi o singură dată, la momentul finali­zării lucrărilor; pentru lucrătorii al căror timp de lucru nu se supune evidenţei (lucrătorii la domiciliu, vânzătorii în comerţul ambulant, agenţii întreprinderilor foto, alte categorii similare de lucrători); pentru salariaţii unităţilor, inclusiv pentru personalul medical şi far­maceutic, care pe parcursul anului au funcţionat în regimul zilei sau săptămânii de muncă incomplete cu o durată diferită.

Angajaţilor care au lucrat la în­treprinderea respectivă mai puţin de un an salariul mediu se calcu­lează pentru lunile calendaristice efectiv lucrate!

Trei luni calendaristice: pentru lucrătorii întreprinderilor din toate celelalte ramuri.

Pentru salariaţii care au lucrat la întreprinderea respectivă mai puţin de trei luni, perioada de deconta­re se stabileşte reieşind din timpul efectiv lucrat.

Durata sezonului (până la 6 luni): pentru salariați angajaţi la lucrări sezoniere, inclusiv în silvi­cultură.

Termenul contractului: pentru salariaţii cu contract individual de muncă pe un termen de până la două luni.

Salariul mediu se calculează:

1) pe o zi calendaristică: în ca­zurile plăţii indemnizaţiei de elibe­rare din serviciu, indemnizaţiei de concediu ordinar şi compensaţiei pentru concediul nefolosit; pentru plata concediilor de studii; pen­tru calcularea ajutorului de şomaj; pentru perioada căutării unui alt loc de muncă; pentru plata sala­riului mediu timp de o lună, în caz de permutare sau transfer la o altă muncă permanentă cu retribuţie mai mică; pentru plata absenţei forţate de la muncă, în cazul resta­bilirii la locul de muncă a salariatu­lui transferat sau eliberat nelegitim din serviciu; pentru plata salariului mediu pe durata transferului la o muncă mai uşoară al femeilor gra­vide şi al femeilor care au copii în vârstă de până la trei ani; pentru plata salariului mediu membrilor CEC, care nu activează permanent, pentru perioada în care sunt de­grevaţi de la locul de muncă de bază; în alte cazuri prevăzute de legislaţie, când lucrătorilor li se ga­rantează salariul mediu pe durate de timp exprimate în zile calenda­ristice.

2) pe o zi lucrătoare, conform programului de muncă stabilit la întreprindere: pentru plata sala­riului mediu pe durata deplasării în interes de serviciu sau a detaşării la alt loc de muncă; în cazul menţi­nerii salariului mediu pentru zilele acordate salariatului ce urmează a fi concediat pentru căutarea unui alt loc de muncă; pentru plata sa­lariului mediu în caz de neîndepli­nire a normelor de producţie din vina angajatorului şi în perioada de însuşire de către salariat a unui nou proces de producţie; pentru plata salariului mediu în cazul în­deplinirii obligaţiilor de stat sau obşteşti; pentru plata zilelor libe­re acordate donatorilor de sânge; pentru plata salariului mediu pe timpul efectuării controalelor me­dicale obligatorii; pentru plata sa­lariului mediu pe durata cursurilor de formare profesională; pentru plata salariului mediu în zilele de sărbătoare nelucrătoare; pentru păstrarea salariului mediu pe par­cursul sistării activităţii de muncă de către organele de stat de con­trol; în alte cazuri prevăzute de le­gislaţie, de convenţiile colective şi/sau contractele colective, precum şi cele individuale de muncă, când lucrătorilor li se garantează salariul mediu pe durate de timp exprima­te în zile lucrătoare.

3) pe oră: în cazul evidenţei globale a timpului de muncă; pen­tru plata pauzelor pentru alimen­tarea copilului.

La calcularea salariului mediu se aplică următoarele normative de timp: 29,4 zile – numărul mediu de zile calendaristice pe lună; 25,4 zile – numărul mediu de zile lu­crătoare pe lună cu săptămâna de lucru de 6 zile; 21,1 zile – numărul mediu de zile lucrătoare pe lună cu săptămâna de lucru de 5 zile; 16,9 zile – numărul mediu de zile lucră­toare pe lună cu săptămâna de lu­cru de 4 zile; 169 de ore – numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămânală normală a timpului de muncă de 40 de ore; 148 de ore – numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămânală redusă a timpului de muncă de 35 de ore ș.a.m.d.

Determinarea salariului me­diu pe o zi, în cazul perioadei de decontare de 12 luni:

Suma salariului anual (include toate formele de câştig şi com­pensaţii și indemnizaţia pentru perioada concediului de odihnă precedent) se împarte la 12 luni şi la numărul mediu de zile calenda­ristice (29,4) sau zile lucrătoare pe lună (25,4; 21,1;16,9 zile).

Totodată, dacă în perioada re­spectivă angajatul nu a lucrat un timp oarecare din motive înteme­iate şi nu a avut în timpul acesta salariu sau l-a primit parţial, timpul respectiv şi salariul plătit incomplet se exclud din calcul!

În acest caz, salariul mediu lu­nar se determină prin împărţirea câştigului din lunile deplin şi efec­tiv lucrate (de pe data de 1 până la data de 1 a lunii ce urmează) la numărul aceloraşi luni.

Dacă se va constata că, în peri­oada de decontare de 12 luni, toa­te lunile lucrate sunt incomplete, salariul mediu pe o zi lucrătoare se va calcula prin împărţirea câştigu­lui pe timpul lucrat efectiv la nu­mărul de zile real lucrate, conform calendarului săptămânii de lucru stabilite la întreprindere, iar pentru determinarea salariului mediu pe o zi calendaristică, salariul mediu pe o zi lucrătoare se va înmulţi cu coeficientul egal cu raportul din­tre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare şi numărul de zile calendaristice din perioada respectivă, exceptând zilele de săr­bătoare nelucrătoare menţionate în art.111 din Codul muncii.

Determinarea salariului me­diu în perioada de decontare de trei luni:

1) pe o zi lucrătoare – prin îm­părţirea salariului pe trei luni la numărul zilelor efectiv lucrate în această perioadă;

2) pe o zi calendaristică – prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lu­crătoare din perioada de deconta­re, conform calendarului săptămâ­nii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceeaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii;

3) pe oră – prin împărţirea sa­lariului pe trei luni la numărul de ore efectiv lucrate în perioada re­spectivă.

Determinarea salariului me­diu pentru lucrătorii sezonieri

  • Salariul mediu pe o zi calen­daristică salariaţilor angajaţi la lu­crări sezoniere se determină prin împărţirea câştigului pentru tim­pul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului şi înmulţirea rezultatului căpătat cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul zilelor lucrătoare cuprinse în timpul lucrat în sezon şi numărul zilelor calendaristice din aceeaşi perioadă, excluzând zilele de săr­bătoare nelucrătoare.
  • În cazul lichidării unităţii sau al reducerii statelor de personal până la încheierea sezonului, sala­riul mediu pentru o zi calendaris­tică pentru plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu angajaţilor la lucrări sezoniere se calculează în același mod, de la data angajării până la data desfacerii contractului individual de muncă.

Determinarea salariului me­diu pentru salariații cu contract individual de muncă pe un ter­men de până la două luni

În cazurile în care salariatul a lucrat la întreprindere mai puţin de trei luni şi pentru salariaţii care au încheiat contract individual de muncă pe un termen de până la două luni, salariul mediu pe zi (pe oră) se calculează reieşind din sa­lariul primit pentru timpul de lucru efectiv lucrat la întreprindere. Pen­tru lucrătorii care, în perioada de decontare de trei luni, nu au avut nici un câştig, salariul mediu se determină din câştigul pe ultimele trei luni din cele 12 luni premer­gătoare evenimentului de plată, în care ei au avut zile efectiv lucrate şi au avut câştig.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand