24 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Recuperarea pierderilor pe seama angajaţilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Recuperarea pierderilor pe seama angajaţilor
Sfatul avocatului: Recuperarea pierderilor pe seama angajaţilor
pierderi

Foto: legestart.ro

 

M-am angajat în calitate de vânzător-consultant la o întreprindere în magazinul de materiale de construc­ţii, semnând contract individual de muncă şi contract de răspundere materială. În atribuţiile mele de servi­ciu era de a consulta cumpărătorii şi a răspunde la în­trebări legate de marfa din raionul în care lucram. La angajarea la serviciu, nu mi-au fost încredinţate anu­mite bunuri materiale şi nici la eliberarea din serviciu nu am predat bunuri. Raionul în care am lucrat nu era izolat de altele şi avea acces liber. După depunerea ce­rerii de demisie, în lipsa mea, angajatorul a efectuat o verificare a mărfii din raionul pe care îl deserveam şi mi-a comunicat că lipsesc bunuri de o anumită sumă. Din acest motiv, mi s-a refuzat plata salariului pentru ultima lună de muncă şi am fost acţionată în judecată pentru plata prejudiciului cauzat angajatorului. Consi­der că sunt învinuită pe nedrept. Cum să procedez?

 

O. Vasilache, mun. Chişinău

 

Sunteţi într-o situaţie în care angajatorul a încălcat grav le­gislaţia şi v-a lezat drepturile. În primul rând, în obligaţiile dvs. de serviciu nu era paza bunuri­lor magazinului. Pentru a purta răspundere materială, în cazul pierderii sau deteriorării bunuri­lor angajatorului, urma să vă fie transmise aceste bunuri în gesti­une nemijlocită cu păstrarea lor în încăperi izolate, cu acces limi­tat. Transmiterea acestor bunuri urma să fie efectuată cu întocmi­rea unor acte de predare-primire şi obligarea de a ține o evidenţă strictă a acestora. Plasarea măr­fii în încăperea magazinului pen­tru comercializare, în raionul în care activaţi, cu acces liber atât pentru alţi angajaţi, cât şi pen­tru cumpărători, nu presupune transmiterea bunurilor în admi­nistrarea dvs.

Organizarea pazei încăperii magazinului şi prevenirea fur­turilor de mărfuri urmează să fie efectuate de către administrator cu crearea tuturor condiţiilor ne­cesare şi angajarea specialiştilor în domeniu.

De fapt, legislaţia în vigoare stabileşte o procedură obligato­rie pentru situaţiile de aşa gen. Salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat din vina lui angajatorului în cazul când între salariat şi angajator a fost încheiat un contract de răs­pundere materială deplină pen­tru neasigurarea integrităţii bu­nurilor şi a altor valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri.

Contractul scris cu privire la răspunderea materială deplină este încheiat de angajator cu sa­lariatul care deţine o funcţie sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, vânza­rea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a va­lorilor care i-au fost transmise.

La inventariere participă, în mod obligatoriu, toate persoa­nele care sunt responsabile de păstrarea şi administrarea bu­nurilor. Dacă angajatorul vă con­sideră o atare persoană şi a orga­nizat inventarierea în lipsa dvs., ulterior nu vă poate incrimina răspunderea pentru cauzarea de prejudicii întreprinderii, or actul de inventariere urma să îl confir­maţi prin semnătură sau refuzul de a semna actul să fie confirmat de cel puţin doi martori.

Până la emiterea ordinului privind repararea prejudiciului material de către salariatul în cauză, angajatorul este obligat să efectueze о anchetă de serviciu pentru stabilirea mărimii pre­judiciului material pricinuit şi a cauzelor apariţiei acestuia. Pen­tru efectuarea anchetei de ser­viciu, angajatorul este în drept să creeze, prin ordin, о comisie cu participarea specialiştilor în materie. Pentru stabilirea cauzei apariţiei prejudiciului material este obligatorie solicitarea unei explicaţii în scris de la salariat. Refuzul de а о prezenta se con­semnează într-un proces-verbal semnat de câte un reprezentant al angajatorului şi, respectiv, al salariaţilor. Salariatul are drep­tul să ia cunoştinţă de toate ma­terialele acumulate în procesul anchetei de serviciu.

Referitor la reţinerea ilegală a salariului, urmează să sesizaţi Inspectoratul de Stat al Muncii pentru verificarea legalităţii ac­ţiunilor angajatorului şi luarea măsurilor de rigoare. De aseme­nea, puteţi pretinde de la anga­jator achitarea plăţilor salariale ce vi se cuvin, iar în caz de refuz neîntemeiat, să îl acţionaţi în in­stanţa de judecată. În cazul dat, instanţa de judecată urmează să respingă pretenţiile angajatoru­lui ca neîntemeiate.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand