21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Obligaţie de plată suplimentară?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Obligaţie de plată suplimentară?
accident-rutier

Foto: thecrosbylawfirm.com

 

Am fost găsit vinovat în cauzarea unui accident rutier, în urma căruia a fost deteriorat automobilul altei persoa­ne. Am apelat la compania de asigurări pentru recupera­rea sumei necesare reparaţiei automobilului părţii vătă­mate, iar aceasta a efectuat evaluarea prejudiciului.

Nefiind mulţumit de evaluarea companiei de asigurări, beneficiarul despăgubirii a apelat la un expert privat, care a evaluat prejudiciul şi a calculat un cost mai mare.

Compania de asigurări a refuzat plata sumei indicate în raportul de expertiză, recunoscând doar suma calculată de experţii proprii.

În urma negocierilor, s-a acceptat necondiţionat primi­rea sumei oferite de către compania de asigurări cu sem­narea unui acord corespunzător.

Ulterior, am fost dat în judecată să achit diferenţa de cost dintre rezultatele expertizelor. Sunt eu oare obligat să achit suma cerută?

 

Gheorghe Verdeş, mun. Chişinău

 

În situaţia descrisă, nu trebuie să achitaţi suma cerută. Dvs. sun­teţi obligat să recuperaţi valoarea pagubei real suportate de către persoana care a fost prejudiciată în urma accidentului rutier.

La determinarea mărimii pre­judiciului se apelează la un expert sau unitate de specialitate, care va calcula mărimea pagubei în con­formitate cu prevederile legii, mă­rime care nu va depăşi valoarea pagubei real suportate, diferenţa dintre valoarea autovehiculului la data producerii accidentului şi va­loarea rămasă sau limita despăgu­birii prevăzută de lege.

Dacă părţile acceptă plata pre­judiciului calculat, se semnează un acord trilateral, care va conţine în mod obligatoriu şi înscrieri referi­tor la lipsa unor pretenţii de ordin material la suma prejudiciului cal­culat şi achitat.

După semnarea acestui acord, părţile nu mai pot înainta pretenţii la capitolul repararea mijlocului de transport accidentat.

În cazul unui dezacord între părţi în privinţa alegerii expertului independent sau a unităţii de spe­cialitate care trebuie să stabilească costul reparaţiei părţilor compo­nente sau al pieselor avariate, cos­tul lucrărilor de reparaţie, valoa­rea autovehiculului la momentul accidentului sau valoarea rămasă, părţile urmează să menţioneze acest fapt în dosarul de daune, fi­ind îndreptăţite legal să apeleze individual la serviciile experţilor independenţi sau ale unităţilor de specialitate pentru stabilirea pagu­belor.

Potrivit art. 16 din Legea cu pri­vire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, asigură­torul 

nu acordă despăgubiri pentru partea din prejudiciu care depăşeş­te limitele despăgubirilor de asigu­rare la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pa­gubei; pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau in­stalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru; pagubele produse prin acci­dente survenite în timpul operaţii­lor de încărcare şi descărcare, aces­te accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale; pagubele produse ca urmare a transportării de produse periculoase (radioac­tive, inflamabile, explozive), aces­tea din urmă determinând sau agravând producerea de pagube, dacă riscul transportării unor ast­fel de produse este supus asigură­rii obligatorii; prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident; pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea hârtiilor de valoare, a banilor, pietrelor pre­ţioase, obiectelor din metale preţi­oase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi a altor obiecte proprie­tate intelectuală; reducerea valorii bunurilor după reparaţie; pagubele produse prin exploatarea autovehi­culelor în cadrul întrecerilor şi an­trenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea; pagubele produse în situ­aţiile în care răspunderea asigură­torului nu începuse ori încetase; prejudiciile produse bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor; sumele pe care utili­zatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului care i-a încredinţat au­tovehiculul asigurat, pentru avari­erea ori distrugerea lui; sumele de recuperare a pagubei morale rezul­tate din accident.

Pentru recuperarea daunelor ex­cluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţa de judecată acţiune ci­vilă împotriva persoanei răspunză­toare de producerea accidentului.

Nici una dintre condiţiile enu­merate nu se referă la cazul dvs.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand