25 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Moștenire cu probleme

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Moștenire cu probleme
Sfatul avocatului: Moștenire cu probleme

 

 

mostenire

Foto: vocea.md

După decesul fratelui meu, am depus la notar cerere de acceptare a succesiunii până la expirarea termenului de șase luni. Peste opt zile, am primit o scrisoare, prin care mi s-a comunicat că mi se refuză autentificarea cererii de acceptare a succesiunii din motiv că notarul dispune de informaţii referitor la existenţa moştenito­rilor legali de clasa I – copiii fratelui decedat, iar eu sunt de clasa II şi voi putea pretinde la moştenire doar după ce voi prezenta refuzul scris al acestora. Cum să procedez în cazul dat, dacă copiii defunctului nu pre­tind la moştenire, fiind plecați de mulți ani din țară?

 

Maria Afanas, or. Cantemir

 

Refuzul notarului este greșit. Actele notariale se îndeplinesc în condiţiile legii şi în modul stabi­lit. Conform prevederilor Regula­mentului cu privire la modul de îndeplinire a actelor notariale şi completare a registrelor notariale, aprobat prin ordinul Ministerului Justiţiei din Republica Moldo­va nr. 95 din 28.02.2008 pct. 19, notarul deschide procedura suc­cesorală în baza declaraţiei scrise a moştenitorilor legali sau testa­mentari privind acceptarea sau renunţarea la succesiune. Potrivit pct. 26 al Regulamentului, decla­raţiile privind acceptarea sau re­nunţarea la succesiune şi cererile privind deschiderea procedurii succesorale se înregistrează, în ordinea parvenirii, în Registrul de evidenţă al dosarelor succesorale, ţinut de notar.

În ceea ce privește succesiunea, conform Codului civil, aceasta este acceptată de succesor, indiferent de faptul dacă este testamentar sau succesor legal. Termenul de acceptare a succesiunii este de șase luni de la data deschiderii ei. Succesiunea se deschide în urma decesului persoanei fizice. Mo­mentul deschiderii succesiunii se consideră cel al decesului persoa­nei care a lăsat moştenirea.

Pornind de la cele expuse mai sus, notarul era obligat să pri­mească şi să înregistreze cererea dvs. de acceptare a succesiunii şi să deschidă dosarul succesoral, urmând să înregistreze și alte ce­reri, în cazul depunerii de către alți moștenitori, până la expirarea termenului de șase luni. După ex­pirarea termenului indicat, nota­rul desemnează moștenitorul sau moștenitorii, după caz, care vin la succesiune.

În cazul dvs., urmează să vă apăraţi drepturile lezate în te­meiul Legii contenciosului admi­nistrativ. Prevederile acestei legi impun procedura extrajudiciară obligatorie drept condiţie ce tre­buie îndeplinită până la adresarea în instanţa de judecată.

Urmează să înaintaţi în termen de 30 de zile calendaristice din data comunicării refuzului o cere­re prealabilă notarului, prin care să-i solicitaţi anularea ca ilegală a încheierii de refuz emisă de către acesta şi înregistrarea cererii de acceptare a succesiunii cu deschi­derea dosarului succesoral.

La cererea prealabilă veţi anexa copia încheierii de refuz şi alte în­scrisuri, după necesitate.

Cererea prealabilă se exami­nează în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, decizia ur­mând a fi comunicată de îndată petiţionarului.

Deci, notarul este obligat să vă răspundă la cerere în termen de 30 zile de la data primirii cererii prealabile. Acesta este în drept să respingă cererea prealabilă ori să o admită cu revocarea sau modifi­carea actului emis.

Dacă nu sunteţi mulţumită de răspunsul primit la cererea prea­labilă sau nu aţi primit nici un răs­puns în termenul prevăzut de lege, sunteţi în drept să sesizaţi instan­ţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv şi repararea pagubei cauzate.

Cererea de chemare în jude­cată poate fi înaintată în termen de 30 de zile. Acest termen curge de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau de la data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea acesteia sau data comunicării refuzului de soluţionare a unei cereri prin care se solicită recunoaşterea dreptului pretins sau data expirării termenului prevăzut de lege pentru soluţionarea unei astfel de cereri. De asemenea, puteţi solicita plata pre­judiciului moral cauzat.

Sunteţi moştenitor al fratelui şi aveţi tot drep­tul de a pretinde la pri­mirea bunurilor succe­sorale.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • Popodneac Roman
    13.03.2016

    Parintii au murit in anii 1975-1977,Statul nea luat sub aripa lui,am fost primiti in Scoala-internat N-1, dupa absolvire nem intors in casa parintesca,in care si am fost inregistrati cu domiciliu fiecare la timpul lui,sora daca este ce cea mai mare pe ea si veneau toate facturile,noi cu fratele si sora puneam mina la mina si achitam regulat impozitele si facturile pentru comunale care veneau pe adresa noastra.Pina in 2005 afost tot bine,dar dupa inpozitul pe pamint si casanau mai venit noi ne-am adresat la inspectoratul fiscal, unde nea fost adus la cunostinta ca pamintul este al primariei,asa ca nu trebuie de platit nimic.E am incercat sa intru la cineva care este competent pe intrebarea data,dar am fost respins si indreptat pe cale falsa de atitea ori in cit am pedut doru de amai bate la usi cu rusine.Nu demult, cind imblau de la casa la casa ca sa inrejistreze citi oameni traiesc in Moldova, am aflat ca asa adresa nui. Am platit lui avocatca ca sa descurce cazul,dumnealui uitinduse in documentele avute in rejistru de la OTC si la mina, nea lamurit ca casa este neautorizata.Tatal nostru este stapinul constructiilor ,ear pamintul e al Primariei. Atunci esa ca no trebuit eu sa refuz de imobilul care o fost propus in tinerete,in timpul cela cind mam aranjat la lucru, seful sectiei de cadre mia propus Camin si sa ma pun in rind ca a veni timpul si voi primi apartament eu am refuzat,din considerentele ca noi avem ograda noastra cu casa ramasa de la parinti, in care traesc eu cu sora si avem un frate mai mic care invata in scoala si trebuieste ajutat.Mai in scurt noi am refuzt de toate propunerile pe care leam avut fiecare la rindul lui.Cu creditta ca noi avem de la Parinti,si mai mult nu ne trebuie.

  • mariana florescu
    14.06.2016

    daca am act pe un apartament cu un unchi,dar refuza sa faca succesiunea,pot locui in una din camere ?

Citește și
slot thailand