21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Datorii moștenite

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Datorii moștenite
Sfatul avocatului: Datorii moștenite
datorii

Foto: rnews.ro

 

După decesul tatălui, am constatat că testament nu a fost perfectat. Moștenitori ai averii tatălui am devenit noi, trei frați, și am acceptat succesiunea.

Nu au apărut divergențe între noi. Am acceptat fără re­zerve moștenirea în cote egale. Am ajuns la o înțelegere în ce mod vom împărți bunurile rămase de la tata, după ce am dedus cheltuielile legate atât de înmormântarea ta­tei, cât și pentru perfectarea actelor de moștenire.

Dar, la un moment dat, s-a adresat la noi o persoană care a pretins că tatăl nostru îi era dator și a cerut să-i în­toarcem noi banii. Ne-a prezentat un act care demonstra existența datoriei. Noi am refuzat, considerând că nu îi datorăm nimic.

Suntem noi oare obligați să achităm datoriile tatălui și care este procedura legală?

 

Vasile Solomon, mun. Bălți

 

Părerea dvs. este greșită. Po­trivit legii, moştenitorii care au acceptat succesiunea satisfac pretenţiile creditorilor celui ce a lă­sat moştenirea proporţional cotei fiecăruia în activul succesoral. Dacă cel care a lăsat moştenirea a fost debitor solidar, moştenitorii poartă această răspundere soli­dară. Moştenitorii care au primit cotă din rezerva succesorală, de asemenea, sunt responsabili de datoriile celui ce a lăsat moşteni­rea.

Dar testatorul poate pune achitarea integrală sau parţială a datoriei în sarcina unui sau mai multor moştenitori în testamen­tul perfectat.

Dacă datoriile defunctului sunt mai mari decât bunurile rămase, moştenitorul trebuie să dove­dească că datoriile celui ce a lă­sat moştenirea depăşesc valoarea averii succesorale, cu excepţia ca­zului când inventarul averii a fost efectuat de notar.

Moştenitorii sunt obligaţi să înştiinţeze creditorii celui ce a lăsat succesiunea despre deschi­derea succesiunii, dacă au cunoş­tinţă despre datoriile defunctului. Se pune în sarcina creditorului să demonstreze că moștenitorii au cunoscut faptul dat.

În termen de șase luni din ziua când au aflat despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea trebuie să îna­inteze pretenţii către moştenito­rii care au acceptat succesiunea, indiferent de scadenţa acestor pretenţii. Dacă nu ştiau despre deschiderea succesiunii, credi­torii celui ce a lăsat moştenirea urmează să înainteze pretenţii moştenitorilor în termen de un an din momentul începerii curge­rii termenului de înaintare a pre­tenţiilor. Nerespectarea acestor termene atrage pierderea de către creditori a dreptului de înaintare a pretenţiilor.

Termenul de înaintare a pre­tenţiilor creditorilor nu se extinde asupra pretenţiilor privind chel­tuielile de întreţinere şi tratament din timpul ultimei boli a celui ce a lăsat moştenirea, de achitare a sa­lariului, a cheltuielilor de înmor­mântare, de pază şi administrare a patrimoniului succesoral, pre­cum şi cererile terţilor privind re­cunoaşterea dreptului de propri­etate şi solicitarea averii deţinute cu titlu de proprietate. Pretenţii­lor menţionate se aplică termene­le generale de prescripţie.

Dacă cererea a fost înaintată de către creditor până la scaden­ţă, moştenitorul este în drept 

să amâne executarea până atunci. O dată cu survenirea scadenţei, creditorul este în drept să ceară executarea în cursul termenului general de prescripţie.

La satisfacerea pretenţiilor, creditorii celui ce a lăsat moşteni­rea au prioritate faţă de creditorii moştenitorului.

De asemenea, la trecerea către stat a patrimoniului succesoral, statul devine, ca şi ceilalţi moş­tenitori, responsabil de datoriile celui ce a lăsat moştenirea.

Trebuie să cunoașteți și faptul că dacă testatorul a testat averea sa creditorului, acest fapt nu poa­te fi considerat compensare a cre­anţei creditorului.

Moştenitorii satisfac creanţele creditorilor printr-o plată unică, dacă acordul dintre moştenitori şi creditori nu prevede altfel.

Din averea succesorală, până a fi repartizată între moştenitori, urmează a fi satisfăcute creanţe­le privind compensarea cheltu­ielilor utile efectuate în legătură cu ultima boală a defunctului, a cheltuielilor de înmormântare, de obţinere a averii succesorale, de păstrare şi gestionare a ei, de exe­cutare a testamentului, precum şi a cheltuielilor de plată a remune­raţiei executorului testamentar sau custodelui averii succesorale. Aceste creanţe urmează a fi satis­făcute din contul averii succeso­rale în mod prioritar faţă de toate celelalte creanţe, inclusiv faţă de cele garantate prin gaj.

În situația dată urmează să verificați valabilitatea pretențiilor înaintate de către creditorul tată­lui dvs. și, împreună cu frații, să achitați datoria pretinsă în limite­le valorii bunurilor moștenite.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand