4 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Acaparare abuzivă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Acaparare abuzivă
Sfatul avocatului. Acaparare abuzivă
Foto: agroprofy.ru

Foto: agroprofy.ru

 

Vecina de sus a blocat scara a doua de evacuare de la etajul superior al blocului, prin acapararea spaţiului şi efectuarea construcţiilor neautorizate de reamena­jare a încăperilor, fiind transformată trecerea în deba­ra. La sesizarea Asociaţiei Proprietarilor Locuinţelor Privatizate, a fost pornit proces contravenţional şi s-a decis aplicarea unei amenzi cu demolarea construc­ţiei neautorizate. Dar vecina a continuat lucrările de construcţie, le-a finalizat „cu succes” şi se foloseşte de această încăpere. Mai mult ca atât, a fost perfectat şi procesul-verbal de dare în exploatare a construcţiei cu înregistrare la Cadastru.

În urma verificării de către procuratură prin ordo­nanţă, s-a constatat că a fost falsificat avizul Servi­ciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, pre­zentat pentru perfectarea procesului-verbal de dare în exploatare. Ne sunt încălcate drepturile celorlalţi lo­catari şi ne este pusă în pericol securitatea personală. Cum să procedăm în cazul dat?

 

Doina Madan, mun. Chişinău

 

Scara de evacuare acapa­rată abuziv de vecină apar­ţine cu drept de proprie­tate comună pe cote-părţi tuturor locatarilor blocului de locuințe, astfel că poate fi intentată o acţiune privind anularea procesului-verbal de recepție finală şi demolarea construcției neautorizate a încăperii replanificate de ori­ce locatar al blocului, inclusiv de Asociaţia Proprietarilor Lo­cuinţelor Privatizate.

Art. 8 din Legea privatizării fondului de locuinţe preve­de că proprietarii de locuinţe privatizate sunt coposesorii instalaţiilor şi comunicaţiilor inginereşti, ai locurilor de uz comun ale imobilului şi ai te­renurilor de pe lângă el. Spa­ţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din blocurile de locuinţe neincluse în cos­tul şi suprafaţa echivalentă a apartamentelor supuse priva­tizării, cu excepţia spaţiilor de folosinţă comună – scărilor, caselor scărilor, teraselor, sub­solurilor, puţurilor de ascen­soare, punctelor de distribuţie a energiei termice, electrice şi a apei rămân în proprietatea statului şi se privatizează în modul prevăzut de lege.

În acest context, urmează să se țină cont de 

prevederile art. 355 din Codul civil şi art. 5 şi 21 din Legea condominiu­lui în fondul locativ, conform cărora asociaţia de copro­prietari este obligată să asi­gure respectarea intereselor tuturor membrilor asociaţiei la stabilirea condiţiilor şi mo­dului de posedare, folosire şi dispunere de proprietatea comună, din care se deduce că sunteţi îndreptăţiți să in­tentaţi asemenea acţiune. De asemenea, procesul-verbal de recepţie finală este lovit de nulitate absolută, deoarece a fost emis în baza unui aviz falsificat al autorităţii publice corespunzătoare, prin care au fost recepționate anexele care blochează scara de evacuare, punând în pericol siguranța locatarilor, ceea ce contravine ordinii publice.

La constatarea nulității ac­tului juridic ce contravine le­gii şi ordinii publice, urmează de reținut că prin act juridic ce contravine legii se va înţe­lege nu numai actul încheiat cu nerespectarea prevede­rilor legii, dar şi cel încheiat cu nerespectarea prevederi­lor fixate în actele normative subordonate legii (instruc­ţiuni, regulamente, alte acte ministeriale sau departamen­tale). În acest caz, se prezu­mă că actele normative sub­ordonate legii sunt emise în temeiul legii şi nu contravin acesteia. La acest segment, se reiterează că, conform art. 217 din Codul civil, nu­litatea absolută a actului ju­ridic se invocă de părţi sau instanţa o invocă din oficiu, iar conform art. 220 din Co­dul civil, sunt nule actul sau clauza care contravine ordinii publice sau bunelor moravuri. Ordinea publică reprezintă o totalitate de dispoziţii legale imperative de drept public şi de drept privat, ce urmăresc ca finalitate apărarea institu­ţiilor şi valorilor fundamentale ale societăţii, ocrotirea socială a tuturor persoanelor, a drep­turilor şi libertăţilor omului, precum şi dezvoltarea eco­nomică a ţării, iar bunele mo­ravuri reprezintă regulile de morală socială considerate ca fundamentale pentru ordinea societăţii. Ele îşi găsesc reflec­tare în reprezentările general recunoscute în societate des­pre comportamentul cuvenit, moravuri care s-au constituit pe parcursul dezvoltării soci­ale, fiind, totodată, influenţa­te de principiile generale ale dreptului şi de jurisprudenţă.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor