12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatul. Proprietate comună

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatul. Proprietate comună
Sfatul avocatul. Proprietate comună
actionlawcenter.com

Am procurat o jumătate de casă în localitate. Contractul de vânzare-cumpărare indică 1/2 cotă-parte din imobil, de facto, însă, mi-au fost transmise anumite încăperi din casa de locuit, care este separată printr-un perete comun. La fel şi ograda casei, este delimitată de un gard, fiind în uz comun doar intrarea din stradă. De-a lungul gardului comun, de ambele părţi, cresc copaci fructiferi, ale căror ramuri atârnă peste gard. Cum poate fi delimitată propri­etatea în natură, ce acte trebuiesc întocmite?
V. Ursu, or. Durleşti

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

În urma procurării unei părţi din imobil, dvs. aţi dobândit dreptul de proprietate comună cu cealaltă persoană.

Proprietatea este comună în cazul în care asupra unui bun au drept de proprietate doi sau mai mulţi titulari. Aceasta poa­te fi caracterizată prin delimi­tarea cotei fiecărui proprietar (proprietate pe cote-părţi) sau prin nedelimitarea cotelor-părţi (proprietate în devălmăşie). Fie­care coproprietar este proprie­tarul exclusiv al unei cote-părţi ideale din bunul comun. Co­tele-părţi sunt prezumate a fi egale până la proba contrară.

Orice zid, şanţ sau altă des­părţitură între două terenuri care se află în intravilan este prezumată a fi în proprieta­tea comună pe cote-părţi a vecinilor dacă nu rezultă con­trariul din titlu, dintr-un semn de necomunitate conform re­gulamentelor de urbanism ori dacă proprietatea comună nu a devenit proprietate exclusivă prin uzucapiune. Cota-parte din drepturile asupra despărţi­turilor comune se va considera un bun accesoriu. Înstrăinarea sau ipotecarea cotei-părţi nu se poate face decât odată cu dreptul asupra terenului.

Fiecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul pro­prietate comună pe cote-părţi în măsura care nu schimbă destinaţia lui şi nu aduce atin­gere drepturilor celorlalţi co­proprietari. Modul de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul coproprietarilor sau, în caz de divergenţe, prin hotărâre judecătorească în baza unei aprecieri echitabile a intereselor tuturor copropri­etarilor. Coproprietarul este în drept să ceară în posesiune şi folosinţă o parte din bunul co­mun corespunzător cotei sale, iar în caz de imposibilitate, să ceară coproprietarilor care po­sedă şi folosesc bunul plata unei compensaţii echitabile. Coproprietarul care exercită în mod exclusiv folosinţa bunului comun fără acordul celorlalţi coproprietari poate fi obligat la plata unei despăgubiri. La fel şi fructele produse de bunul pro­prietate comună pe cote-părţi se cuvin tuturor coproprietari­lor proporţional cotei-părţi de­ţinute dacă aceştia nu au sta­bilit altfel. Coproprietarul care a suportat singur cheltuielile de producere sau de culegere a fructelor are dreptul la com­pensarea acestor cheltuieli de către coproprietari proporţio­nal cotei lor părţi.

Partajul bunului proprietate comună pe cote-părţi se face în natură, proporţional cotei-părţi a fiecărui coproprietar. Bunurile care compun o unita­te economică, un set sau o altă universalitate a cărei separare îi va reduce valoarea nu vor fi partajate în natură dacă cel puțin unul dintre coproprietari se opune unui asemenea mod de partaj.

Dacă bunul proprietate co­mună pe cote-părţi este indivi­zibil ori nu este comod parta­jabil în natură, partajul se face prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în fa­voarea unui coproprietar sau în favoarea mai multor coproprie­tari, la cererea lor comună sau prin vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori la licitaţie şi distribuirea preţului către coproprietari proporţio­nal cotei-părţi a fiecăruia dintre ei, dacă nici unul dintre copro­prietari nu a cerut atribuirea în­tregului bun sau dacă această cerere nu poate fi satisfăcută. În cazul în care unuia dintre coproprietari îi este atribuită o parte reală mai mare decât cota sa parte, celorlalţi coproprietari li se atribuie o sultă.

În cazul divizării unui imobil, instanța de judecată poate con­stitui un drept de servitute sau un alt drept real limitat pentru a permite folosirea corespun­zătoare a bunului nou-format. Instanța de judecată nu poate dispune un mod de partaj la care obiectează toți copropri­etarii.

Dvs. urmează să negociaţi cu coproprietarul modul de împărţire a încăperilor casei de locuit, a anexelor dacă sunt, precum şi a terenului, şi să per­fectaţi un contract de partaj cu autentificare notarială. Pentru delimitarea terenului, se reco­mandă să apelaţi la serviciile unei persoane licenţiate în lu­crări cadastrale pentru întocmi­rea unei schiţe.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor