12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Serviciile de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, modernizate

Loading
Social Serviciile de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, modernizate
Serviciile de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilităţi, modernizate

 

 

seminar-dezabilitati

Foto: vocea.md

Un plan de acţiuni orienta­te spre modernizarea ser­viciului de reabilitare pro­fesională a persoanelor cu dizabilităţi va fi elaborat de Ministerul Muncii, Protecţi­ei Sociale şi Familiei.

 

În context, în perioada 2-6 fe­bruarie, la Chişinău, a fost orga­nizat un atelier de lucru cu tema „Dezvoltarea serviciului de reabi­litare profesională a persoanelor cu dizabilități din Republica Mol­dova”.

Potrivit reprezentanţilor minis­terului sus-menţionat, în prezent, ţara noastră beneficiază de asisten­ţă europeană pentru dezvoltarea serviciului de reabilitare profesio­nală a persoanelor cu dizabilități locomotorii prin intermediul pro­gramului SOCIEUX (Social Pro­tection European Union Expertise in Development Cooperation).

Experții acestui program urmea­ză să analizeze provocările actuale în calea dezvoltării în ţara noastră a serviciului respectiv, să evalueze și să identifice necesitățile existen­te şi să elaboreze recomandări de perfecţionare.

Totodată, ministerul de resort a aprobat un regulament privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Experimental Proteza­re, Ortopedie și Reabilitare.

Scopul serviciilor de reabilitare profesională este recuperarea sau compensarea funcțiilor dereglate ale organismului și a capacității de muncă a persoanei cu dizabilități, care, din cauza stării de sănătate în interacțiune cu diverse împre­jurări, obstacole și alți factori con­textuali în care se regăsește (fac­tori de mediu și cei personali), nu își poate desfășura activitatea de muncă potrivit calificării.

Astfel, aceste acţiuni vor contri­bui la îmbunătățirea înțelegerii cu privire la tipul de servicii furnizate, precum și a modului de asigurare a calității în procesul de furnizare a serviciilor de reabilitare profesio­nală, în conformitate cu prevederi­le regulamentului sus-menţionat.

Concomitent, va fi analizată situația privind prestarea servici­ilor de reabilitare profesională în cadrul Centrului Republican Ex­perimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare. Un accent deose­bit va fi pus pe identificarea unor soluții viabile, pentru a fi asigurată funcționalitatea acestui serviciu în viitor.

De asemenea, o atenție specială va fi acordată competențelor pro­fesionale ale personalului centru­lui în cauză și atribuțiilor acestora. În acelaşi timp, vor fi abordate și aspecte ce ţin de finanțarea, or­ganizarea, conducerea, metodele de lucru, calitatea serviciilor și interacțiunea cu beneficiarii.

În cadrul atelierului organizat la Chişinău, experții din Lituania şi Irlanda ai programului SOCIEUX îşi vor împărtăși cu participanții cele mai bune practici din țările lor în domeniul reabilitării profe-sionale a persoanelor cu dizabi-lități.

La atelier au participat toți acto­rii-cheie implicați în prestarea ser­viciilor de reabilitare profesională a persoanelor cu dizabilități din cadrul Ministerului Muncii, Pro-tecției Sociale și Familiei, Agenției Naționale pentru Ocuparea For-ței de Muncă, Centrului Republi­can Experimental Protezare, Or­topedie și Reabilitare și al orga­nizaţiilor neguvernamentale din domeniu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand