14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Seminarul preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor

Loading
Fără categorie Seminarul preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor
Seminarul preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor
seminar-interramural

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a organizat recent, în incinta Institutului Muncii, seminarul de in­struire a preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sin­dicatelor (CITS).

 

 

Seminarul a fost deschis şi moderat de Nicolae Suruceanu, secretar confe­deral al CNSM, care a formulat obiec­tivele şi scopul seminarului pornind de la Planul de acţiuni vizând realizarea Strategiei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor pentru anii 2012-2017.

Ion Preguza, şeful Departamentu­lui juridic al CNSM, a prezentat tema „Bazele juridice în realizarea dreptu­rilor membrilor de sindicat. Respecta­rea şi aplicarea în practică a legislaţiei muncii. Ultimele modificări la Codul muncii”.

 

Bilanțși obiective

 

Despre rolul convenţiilor şi al con­tractelor colective de muncă la etapa actuală, dezvoltarea parteneriatului social local, elaborarea, negocierea şi semnarea Convenţiei colective la nivel de teritoriu, modul de executare a pre­vederilor ei a vorbit Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-

economică al CNSM. Angela Chicu, redactor-şef al săptămânalului „Vo­cea poporului” şi Veaceslav Perju, şef al Departamentului informaţional al CNSM, au discutat cu participanţii la seminar despre procesul de comunicare şi informare, o prioritate în consolida­rea şi dezvoltarea structurilor sindica­le fiind conlucrarea cu mass-media. În centrul atenţiei s-au aflat principiile de bază, formele şi metodele de colaborare cu jurnaliştii.

Despre cadrul juridic general privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor, constituirea, or­ganizarea şi funcţionarea Comitetului pentru Securitate şi Sănătate în muncă, precum şi instrumentele privind infor­marea, consultarea, participarea şi sen­sibilizarea activului sindical în proble­mele de securitate şi sănătate în muncă a relatat Andrei Adam, şeful Inspecto­ratului Muncii al CNSM.

 

Schimburi de opinii și analize

 

Tamara Mirovschi, şefa Departa­mentului organizare, educaţie şi in­formare al CNSM, a prezentat analiza situaţiei privind planificarea activităţii consiliilor interramurale ale sindica­telor şi a propus colegilor din teritoriu compartimentele necesare care trebuie să se conţină în Planul de activitate al CITS.

Finanţarea activităţilor CITS şi odih­na de vară a copiilor au fost temele prin­cipale la care s-a referit Tatiana Oloi, şefa Departamentului finanţe, contabi­litate şi asigurări sociale al CNSM.

Pe parcursul seminarului, preşedin­ţii consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor au efectuat un schimb de opinii, au adresat mai multe între­bări şi au lansat propuneri în vederea eficientizării activităţii consiliilor inter­ramurale teritoriale ale sindicatelor.

La finele seminarului, Mihail Hîn­cu şi Petru Chiriac, vicepreşedinţi ai CNSM, au răspuns la întrebări şi s-au pronunțat asupra modului de realizare a propunerilor participanţilor la semi­nar.

 

Departamentului organizare, educaţie şi informare CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și