25 iunie 2024
Chisinau
Social

Securitatea și sănătatea în muncă, punctele vulnerabile în activitatea economică

Loading
Social Securitatea și sănătatea în muncă, punctele vulnerabile în activitatea economică
Securitatea și sănătatea în muncă, punctele vulnerabile în activitatea economică
geartechnology.com

Precum v-am mai informat, Comitetul Confederal al CNSM a dezbătut, în ultima ședință, de pe 31 martie, mai multe chestiuni.

Menționăm, printre chestiunile im­portante, Nota informativă cu privire la evoluția indicatorilor care vizează respectarea drepturilor de muncă şi social-economice ale membrilor de sindicat, prezentată de Sergiu Sain­ciuc, vicepreședinte al CNSM.

Între altele, domnia sa a subliniat că, pe parcursul anului trecut, au fost sesizate 72 de cazuri de nerespectare a contractelor colective de muncă. De asemenea, în anul 2021 au fost depis­tate peste 112 mln. de lei restanțe la plata salariilor. Patru centre sindicale național-ramurale au negociat, prin convenția colectivă, salariul tarifar pentru categoria I de calificare mai mare decât cuantumul minim garan­tat al salariului în sectorul real.

 

Importanța contractului colectiv

Sergiu Sainciuc, dar și alți vorbi­tori, printre care Margareta Strestian, Mihail Lașcu, au relevat importanța contractului colectiv de muncă la ni­vel național. Între altele, s-a remarcat faptul că în România părțile semnata­re ale contractului colectiv de muncă sunt obligate să respecte în totalita­te prevederile acestuia, care servesc drept o pârghie importantă în regle­mentarea divergențelor apărute.

Un subiect important discutat de cei prezenți la ședință l-a constitu­it activitatea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor (IMS) în anul 2021. În legătură cu aceasta, a fost prezentat un raport, fiind stabilite obiectivele de activitate al Inspectoratului pentru anul 2022.

Inspectoratul Muncii al Sindica­telor a efectuat, pe parcursul anului trecut, 260 de vizite de lucru vizând respectarea actelor normative în do­meniul muncii, securității și sănătății în muncă. Entitățile vizitate au în total 23587 de salariați, dintre care 20946 sunt membri de sindicat.

 

La insistența sindicatelor, controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniu a revenit Inspectoratului de Stat al Munci

 

În urma vizitelor de lucru, au fost întocmite procese–verbale în care au fost consemnate 6237 de încălcări și abateri de la prevederile actelor nor­mative din domeniul muncii, dintre care 5391 – în domeniul securității și sănătății în muncă și 846 de încălcări în domeniul relațiilor de muncă.

Pe parcursul anului 2021 angajații Inspectoratului Muncii al Sindicate­lor au participat la cercetarea a șapte accidente de muncă, în care au fost implicați opt membri de sindicat. Prin­tre principalele cauze, care conduc direct sau indirect la producerea ac­cidentelor de muncă, sunt efectuarea lucrărilor fără folosirea echipamente­lor individuale de protecție, cu abateri de la cerințele minime de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea cerințelor tehnologice.

Pe 5 iulie 2021, a fost semnat Acor­dul de colaborare între CNSM și In­spectoratul de Stat al Muncii. Scopul acordului este colaborarea reciprocă în asigurarea drepturilor salariaților antrenați în câmpul muncii la condiții decente de muncă.

La insistența sindicatelor, începând cu 1 ianuarie 2021, controlul de stat asupra respectării actelor normative din domeniul securității și sănătății în muncă a revenit Inspectoratului de Stat al Muncii, în conformitate cu Convenția OIM nr. 81/1947 privind inspecția muncii în industrie și comerț și Convenția nr. 129 privind inspecția muncii în agricultură, ratificate de Republica Moldova.

În ședință a fost examinată, în con­text, chestiunea privind acordarea ajutorului material familiilor foștilor membri de sindicat care și-au pierdut viața în accidente de muncă în anul 2020.

În altă ordine de idei, liderii sindi­cali au mai examinat unele chestiuni care vizează structura CNSM: modi­ficarea componenței nominale a Co­misiei de Femei a CNSM, precum și componenței nominale a Comisiei de Tineret a CNSM, înlocuirea unui re­prezentant al CNSM din componența Consiliului Confederației Generale a Sindicatelor (VKP), alte chestiuni organizatorice.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand