12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Securitate şi sănătate în muncă la o întreprindere din energetică

Loading
Social Securitate şi sănătate în muncă la o întreprindere din energetică
Securitate şi sănătate în muncă la o întreprindere din energetică

 

 

cevdari

Foto: vocea.md

Zece unităţi economice din ţara noastră au obţinut, în 2014, diplome de excelenţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – cea mai înaltă menţiune acordată în cadrul unui concurs organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

Printre acestea se numără şi Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., care, în ultimii ani, a implemen­tat standardul internaţional pri­vind sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţio­nale OHSAS 18001:2007. Stan­dardul în cauză cuprinde măsu­rile necesare pentru controlul riscurilor legate de securitatea şi sănătatea în muncă şi pentru îmbunătăţirea performanţelor în acest domeniu.

Oleg Cevdari, responsabil pentru securitatea instalaţiilor şi protecţia muncii în cadrul com­paniei respective, a precizat pen­tru „Vocea poporului” că imple­mentarea acestui standard a fost iniţiată în 2011. Astfel, la unita­tea în cauză, precum şi la un şir de întreprinderi care prestează diferite servicii legate de instala­ţiile acesteia, au fost introduse 11 norme tehnice în domeniul secu­rităţii şi sănătăţii în muncă.

În context, în 2013 a fost lan­sat un program cu genericul „Angajament pentru securitate şi sănătate în muncă” pe o peri­oadă de trei ani, care proclamă mai multe principii, obligatorii pentru toţi cei aproape 750 de salariaţi de la companie şi circa 1500 – ai unităţilor prestatoare de servicii.

 

g_social

Noi activăm după aceste principii şi lucrurile s-au schimbat în bine

 

Primul principiu stabileşte că nimic, nici beneficiul şi nici profitul, nu este mai important decât securitatea şi sănătatea în muncă. Al doilea stipulează că orice accident poate fi evitat dacă sunt luate măsuri de prevenire, iar cel de-al treilea – că securita­tea muncii face parte din respon­sabilităţile angajatorului.

Totuşi, al patrulea principiu spune că securitatea este şi res­ponsabilitatea individuală a fi­ecărei persoane care lucrează la instalaţiile electrice. Oricât de bine ar fi dotaţi salariaţii cu echipament de protecţie, dacă nu-l folosesc şi nu respectă nor­mele, sunt expuşi accidentelor. De aceea, lor le sunt organizate instruiri, pentru a dispune de cu­noştinţe şi a conştientiza că este mult mai eficient dacă îşi pro­tejează sănătatea ca să se poată bucura de viaţă, decât dacă le-ar fi aplicate pedepse pentru că nu respectă normele respective.

Cel de-al cincilea principiu prevede ca toate lucrările să fie planificate şi executate în cores­pundere cu normele de securita­te şi sănătate în muncă.

„Noi activăm după aceste prin­cipii şi lucrurile s-au schimbat foarte mult în bine atât în cadrul companiei, cât şi la întreprin­derile prestatoare de servicii”, a apreciat Oleg Cevdari.

 

Procesul, de durată

 

Implementarea standardului OHSAS 18001:2007 necesită mult efort, axat pe revizuirea diferitelor norme, proceduri şi practici, pe dezvoltarea capaci­tăţilor, organizarea de instruiri pentru angajaţi, dar şi pe inves­tiţii. În cazul acestei companii, procesul în cauză a durat un an şi jumătate şi a început prin cre­area şi pregătirea unei echipe de auditori pentru a verifica şi asi­gura punerea în practică a tutu­ror acestor reguli.

Oleg Cevdari mai povesteşte că, în 2014, a fost introdus un nou indicator de securitate a muncii. În acest scop, a fost cre­ată o echipă din cinci persoane care merg în teren şi verifică în mod aleatoriu cum este întocmi­tă documentaţia necesară, cum sunt dotaţi lucrătorii cu echi­pament de protecţie, dacă sunt efectuate pe deplin măsurile teh­nice necesare pentru ca lucrările să fie efectuate în siguranţă.

Astfel, dacă cineva dintre salariaţi nu-şi pune casca sau mănuşile de protecţie, lucra­rea respectivă este considerată neconformă. Situaţiile de acest gen servesc la instituirea unor măsuri de prevenire, care sunt aplicate nu doar în cadrul unei activităţi, ci şi la nivel de com­panie, precum şi la unităţile pre­statoare de servicii.

 

Zile ale tehnicii securităţii

 

În acest proces, o atenţie spo­rită este acordată instruirii per­sonalului. Această activitate are loc şi în contextul zilelor tehnicii securităţii, care sunt organiza­te lunar şi în cadrul cărora sunt abordate şi subiectele legate de securitatea şi sănătatea în muncă.

De asemenea, o dată la două luni au loc întâlniri ale angaja­ţilor din diferite subdiviziuni cu preşedintele companiei. Scopul acestora este de a discuta chesti­uni legate de activităţile curente, dar şi de a le oferi angajaţilor po­sibilitatea de a comunica nemij­locit reprezentanţilor conducerii potenţialele situaţii ce pot duce la accidentarea lucrătorilor.

Toate ideile şi propunerile lan­sate de angajaţi sunt înregistrate, iar ulterior analizate şi, în caz că este necesar, sunt întocmite pla­nuri de acţiuni ce ţin, în special, de revizuirea procedurilor de lu­cru.

 

Accidente de muncă

 

rufala

Foto: vocea.md

În urma implementării noi­lor proceduri, atât indicatorii de frecvenţă, cât şi cei de gravitate a accidentelor de muncă, s-au diminuat considerabil, consta­tă Oleg Cevdari. Astfel, dacă, în 2013, au fost înregistrate 29 de accidente de muncă, apoi în 2014 numărul lor a fost de nu­mai 19. Cifra în cauză include absolut toate cazurile de acest gen, chiar şi pe cele soldate cu le­ziuni uşoare, ce nu necesită con­cediu medical, produse în cadrul companiei şi la cele 15 unităţi prestatoare de servicii, precum şi la întreprinderile contractate de acestea.

Din cele 19 accidente, în 10 cazuri este vorba despre atacuri ale câinilor asupra operatorilor la citirea contoarelor electrice, inclusiv două fără a fi necesar certificat de boală. Alte trei inci­dente ţin de căderea salariaţilor de la nivelul solului, cu întinde­re de ligamente şi încă două – de înţepare.

Totodată, la o unitate de pre­stare a serviciilor a fost înregis­trat un caz de electrocutare, în urma căruia un salariat s-a ales cu arsuri de gradul trei şi patru, iar accidentul a fost cauzat de faptul că nu au fost respectate procedurile de pregătire pentru efectuarea activităţii respective, a concretizat Oleg Cevdari.

„Noi după fiecare accident analizăm circumstanţele şi din lecţiile învăţate oferim informa­ţii tuturor unităţilor, precum şi colegilor noştri din alte ţări”, a mai specificat Oleg Cevdari.

 

Rolul sindicatelor

 

Preşedintele Uniunii Sindica­telor din Energetică, Veaceslav Rufala, a menţionat că, în cadrul Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A., încă din 2010 activează un comi­tet pentru securitate şi sănătate în muncă. Acesta a fost constituit în corespundere cu prevederile contractului colectiv de muncă semnat la nivel de unitate şi din el fac parte câte patru membri din partea salariaţilor şi, respec­tiv, a angajatorului. De obicei, la întrunirile acestui comitet, or­ganizate cel puţin o dată în tri­mestru, participă mai multe per­soane, în special, conducători de subdiviziuni. Veaceslav Rufala a adăugat că, în contextul imple­mentării standardului OHSAS 18001:2007, activiştii sindicali au avut posibilitate să comunice cu diferiţi experţi independenţi străini despre cele mai eficiente proceduri de asigurare a securi­tăţii şi sănătăţii în muncă. Tot­odată, la unitate sunt efectuate anual sondaje anonime legate de aceste aspecte şi se acordă o atenţie sporită siguranţei salaria­ţilor, dar şi a familiilor acestora.

În prezent, angajaţii acestei companii trec controale medica­le periodice, în conformitate cu legea, iar în cadrul unităţii func­ţionează şi un punct medical, cu specialişti experimentaţi şi echipament performant şi chiar un cabinet stomatologic. Mai mult, întreprinderea a încheiat contracte cu trei instituţii medi­cale la care angajaţii pot efectua examene medicale gratuite. De asemenea, salariaţii beneficiază de bilete de tratament, acordate prin intermediul specialistului de la acest punct medical, inclu­siv din banii angajatorului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand