18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Se pune la cale stoparea plăţii majorărilor de pensii şi a suportului financiar către pensionari

Loading
Social Se pune la cale stoparea plăţii majorărilor de pensii şi a suportului financiar către pensionari
Se pune la cale stoparea plăţii majorărilor de pensii şi a suportului financiar către pensionari
oameni-la-tara

Foto: Nicu Bînzari

Pe la sfârşitul lunii martie 2013, printr-o lege privind com­pletarea unor acte legislative, s-a decis ca pensiile care nu de­păşeau 1300 de lei lunar să fie majorate cu 10,4%. De aseme­nea, unor categorii de beneficiari care aveau pensii mai mici de 1300 de lei, li s-a acordat un suport financiar care varia, în funcţie de categorie, de la 50 până la 90 de lei lunar.

 

La mai bine de un an, în anul electoral 2014, aproape de mijlo­cul lunii iulie, Parlamentul a mai adoptat o lege privind modificarea şi completarea unor acte legislati­ve, prin care s-a decis acordarea lu­nar a unui suport financiar de 180 de lei beneficiarilor de pensii, al căror cuantum nu depăşeşte 1500 de lei. La fel, conform acestei legi, s-a hotărât acordarea unui suport financiar lunar, dar în alte sume, beneficiarilor de pensii incomplete pentru limită de vârstă, de pensii de invaliditate, beneficiarilor de aloca­ţii sociale. Însă au trecut alegerile parlamentare, mâine–poimâine se vor consuma cele locale şi  unele autorităţi centrale s-au răzgândit să se arate tot atât de generoase şi de acum înainte faţă de cele mai necă­jite categorii ale populaţiei. Astfel,  Ministerul Muncii, Protecţiei Soci­ale şi Familiei (MMPSF) a elaborat un proiect de lege pentru modifica­rea şi completarea unor acte legisla­tive, prin care propune stoparea de la 1 aprilie 2016 a achitării suportu­lui financiar şi a majorărilor de pen­sii pentru persoanele care nu şi-au ridicat aceste plăţi.

 

Sindicatele avertizează autorităţile

 

Desigur, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) este împotriva acestei măsuri con­cepute de MMPSF. În primul rând, se porneşte de la premisa că Legea privind pensiile de asigurări socia­le de stat nu prevede suspendarea plăţilor către beneficiarii de pensii. Mai apoi, la începutul anului trecut, CNSM a propus, printr-o scrisoare, concretizarea modului de suspen­dare/reluare a plăţii suportului fi­nanciar de stat şi a majorărilor de pensii, pentru a exclude cazurile de suspendare neîntemeiată a acestor plăţi sau de fraudare. Sindicatele au propus ca majorările de pensii şi suportul financiar de stat să fie achitate ca şi pensiile la locul de trai al beneficiarilor, conform unei liste unice. Însă Ministerul Muncii nu a ţinut cont de recomandarea CNSM.

 

g_social

Zeci de mii de bătrâni şi invalizi nu-şi pot ridica sumele de bani acordate de stat

 

Drept urmare a faptului că legea nu prevede plata majorărilor de pensii şi a suportului financiar în localitatea de reşedinţă a beneficia­rilor, precum şi din vina structurilor locale ale asigurărilor sociale care nu au informat fiecare beneficiar vi­zavi de mărimea majorării pensiei, a suportului financiar, acordate de stat, mai bine de 122 de mii de bă­trâni şi persoane cu dizabilităţi, în 2013, şi alte aproape 160 de mii de persoane, în 2014, ce fac parte din aceste categorii de populaţie, nu au putut ridica aceste plăţi.

Adică, fie că oamenii nu au ştiut că au dreptul la asemenea plăţi, fie, din cauza vârstei sau a anumitor suferinţe fizice, nu au putut merge să-şi ridice suplimentele băneşti la pensiile lor. Deoarece instituţia care a câştigat licitaţia organizată de către Casa Naţională de Asigu­rări Sociale (CNAS) privind achita­rea majorărilor de pensii şi a spor­tului financiar, s-a dovedit Banca de Economii, care are doar 572 de subdiviziuni în toată ţară. Pe când, Moldova are 1681 de localităţi, din­tre care peste o mie de sate. De unde rezultă că, în medie, beneficiarii din fiecare a două localitate trebuie să meargă în satul sau oraşul din ve­cinătate, pentru a-şi ridica suportul social sau majorarea de pensie. De ce nu a fost desemnată întreprinde­rea de  stat „Poşta Moldovei”, care are oficii, practic, în fiecare  localita­te a ţării, să achite aceste plăţi? Or, distribuirea pensiilor în ţară o face anume această întreprindere.

 

CNSM critică modul de organizare a licitaţiei

 

De altminteri, CNSM a criticat modul cum a fost organizată, des­făşurată licitaţia privind alegerea agentului economic ce urma să achite către beneficiari majorările de pensii, suportul financiar acor­date prin lege în anii 2013-2014. În viziunea CNSM, CNAS a încălcat prevederile art. 27 din Legea privind achiziţiile publice. În consecinţă, nu au fost stabilite clar condiţiile pri­vind prestarea serviciilor de achita­re a acestor plăţi la locul de trai al beneficiarilor.

Deci, licitaţia a fost organizată strâmb, legea nu a fost respectată, iar vinovaţi s-au dovedit, conform birocraţilor MMPSF, bieţii oameni bătrâni şi neputincioşi. Culmea ci­nismului, Ministerul Muncii insis­tă să-i pedepsească, lipsindu-i de aceste mici suplimente la pensiile lor mizerabile.

 

MMPSF promite, dar nu face

 

CNSM, printr-un aviz, s-a opus intenţiei de a stopa plata suportului financiar şi a majorărilor pentru anii 2013-2014, propunând întreprinde­rea în regim de urgenţă a măsurilor pentru informarea beneficiarilor acestor plăţi referitor la suma cal­culată şi achitarea lor fără o cerere în scris, prin intermediul instituţiei care plăteşte pensiile, „Poşta Mol­dovei”.

În acest context, ar fi de menţi­onat că CNSM a convenit, încă la 1 aprilie, cu Ministerul Muncii, că acesta va solicita Băncii de Econo­mii explicaţii privind neplata supor­tului financiar şi a majorărilor de pensii către zecile de mii de benefi­ciari.  De asemenea, CNAS urma să demonstreze că fiecare beneficiar a fost informat vizavi de cuantumul suportului financiar şi a majorărilor de pensii calculate. Conform înţele­gerii convenite, MMPSF trebuia să prezinte CNSM copiile scrisorilor expediate către BEM, CNAS şi reac­ţiile acestora la demersurile respec­tive.

 

Sindicatele sunt categoric împotrivă

 

Din păcate, în ciuda faptului că au trecut două luni de la această înţelegere, Ministerul Muncii nu a respectat angajamentul faţă de CNSM, care este şi mai fermă îm­potriva pornirii acestui minister de a lipsi persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi de sumele de bani ce li se cuvin cu titlu de majorări de pen­sii şi de suport social pentru anii 2013-2014.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand