22 iunie 2024
Chisinau
Social

Școala Profesională nr. 9, forjerie de cadre pentru economia națională

Loading
Social Școala Profesională nr. 9, forjerie de cadre pentru economia națională
Școala Profesională nr. 9, forjerie de cadre pentru economia națională
Vocea poporului

Pe 13 mai 1966, era înființată Școala Tehnică nr.1, care pre­gătea cadre calificate pentru uzina de tractoare. De-a lun­gul anilor, instituția a supor­tat mai multe schimbări sta­tutare. Ultima reorganizare prin care a trecut instituția a fost în anul 2003, în baza Ho­tărârii Guvernului nr. 13/1 din 17.11.2003, cu privire la reor­ganizarea școlilor polivalen­te, iar drept urmare aceasta a primit statutul și denumirea de Școala Profesională nr. 9. Pe parcursul activității sale, în instituție au fost pregătiți peste 16.000 de muncitori calificați pentru diverse do­menii inginerești.

Este un bun prilej să mar­căm importanța Școlii Profesi­onale și să analizăm mai pro­fund necesitățile și așteptările societății, pentru a trasa noi perspective și acțiuni în siste­mul de învățământ, care au ca obiectiv participarea, la nivel de ramuri ale economiei naționale, la formarea profesională. Toto­dată, este de remarcat sprijinirea învățământului profesional teh­nic și formarea continuă, precum și corelarea formării profesiona­le a angajaților din domeniu cu cerințele pieței forței de mun­că. Este bine cunoscut faptul că școlile profesionale constituie o verigă indispensabilă pentru eco­nomia oricărui stat. Profesiile de mecanic auto, electro-gazo-su­dor, electrician, operator pentru suport tehnic al calculatoarelor, constructor sunt necesare pentru dezvoltarea industriei autohtone.

Republica Moldova are nevo­ie de energia, entuziasmul maiștrilor, al profesorilor în pregătirea specialiștilor sus-menționați.

În context, exprimăm gratitu­dine și profundă recunoștință Ta­tianei Caraman, directorul Școlii Profesionale nr. 9, și lui Ivan Caf­tea, președintele Comitetului sin­dical, pentru eforturile depuse in vederea promovării și asigurării necesităților de cadre ale indus­triei autohtone.

Cu această ocazie, vă mulțumim pentru parteneriatul de succes, gradul înalt de profesi­onalism, responsabilitate, dedicație și devotament domeniului industrial al Republicii Moldova, care joacă un rol-cheie în dezvoltarea și consolidarea economiei naționale.

Apreciem aportul considera­bil al Școlii Profesionale nr. 9 în menținerea standardelor mari de profesionalism și adresăm, cu o deosebită plăcere, cele mai calde felicitări, însoțite de urări de bine, recunoștință pentru activitatea consecventă, plină de abnegație și siguranță, întregului colectiv.

Contribuția dvs. la dezvolta­rea personalității fiecărui copil este crucială. Ați fost și rămâneți promotorii bunătății, a demnității umane și cei mai buni prieteni ai elevilor. Profesorilor nu le-a fost niciodată ușor, mai ales în con­textul pandemiei de Covid-19, când ați fost nevoiți să vă adaptați noilor metode de predare, dar o faceți cu același devotament și dragoste față de discipoli.

Îmi exprim recunoștința pen­tru înțelegerea și susținerea de care dați dovadă în munca de zi cu zi, pentru profesionalismul și loialitatea cu care rezolvați problemele cu care vă confrun-tați, contribuind la dezvoltarea social-economică a țării.

Cu prilejul jubileului de 55 ani de activitate, Federația Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole vă adresează sin­cere felicitări și urări de bine, con­tinuitate în realizarea obiectivelor propuse, eficacitate în promova­rea experienței de succes.

 

Cu respect, Boris BABICI,

președintele Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Industria Constructoare de Automobile și Mașini Agricole 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand